0
Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

Tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong việc thanh toán chi trả các món chuyển

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HAI BÀ TRƯNG (Trang 64 -65 )

II. Những giải pháp cụ thể

2. Tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong việc thanh toán chi trả các món chuyển

chuyển tiền khẩn qua chơng trình thanh toán điện tử của ngân hàng công thơng

Nh đã nêu ở phần tồn tại, việc thanh toán chi trả các món chuyển tiền khẩn qua chơng trình thanh toán điện tử còn cha thực sự đảm bảo tính an toàn tài sản.

Vì vậy, Ngân hàng công thơng cần quy định việc tính ký hiệu mật trên chứng từ chuyển tiền khẩn, việc tính và ghi ký hiệu mật có thể ghi ở phần nội dung của chứng từ thanh toán điện tử chuyển đi hoặc quy định việc tính ký hiệu

mật ở trong phần nội dung điện thông báo (không phải tra soát điẹn thoại nh đang làm hiện nay).

Việc tính và kiểm tra ký hiệu mật sẽ đợc thực hiện nh trờng hợp quy định tính ký hiệu mật trong thanh toán séc bảo chi hiện nay, do đó những sai lầm trong việc chuyển tiền khẩn có thể xảy ra nh: chuyển sai số tiền hoặc địa chỉ ngân hàng nhận tiền Ngân hàng công th… ơng B khi kiểm tra lại ký hiệu mật sẽ kịp thời phát hiện và có hớng xử lý theo chế độ quy định. Tuy nhiên trờng hợp duy nhất sai sót có thể xảy ra khả năng chuyển tiền 2 lần do sự cố kỹ thuật hoặc do Ngân hàng A chuyển tiền cập nhật vào hệ thống thanh toán điện tử và chuyển đi 2 lần. Vì vậy, song song với quy định trên, trách nhiệm của chi nhánh B là phải mở sổ theo dõi việc chi trả các món chuyển tiền khẩn trong ngày đề phòng trờng hợp sai sót có thể xảy ra nh chi trả nhiều lần do chuyển tiền nhầm lẫn, trùng lặp…

Nh vậy, việc quy định trên nếu đa vào thực hiện sẽ đảm bảo tính pháp lý trong thanh toán ngày càng đợc củng cố, mặt khác ngân hàng cũng sẽ tiết giảm đợc một khoảng chi phí trong hoạt động kinh doanh của mình. Còn về phía khách hàng sẽ ngày càng tin tởng vào hệ thống thanh toán của Ngân hàng công thơng.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HAI BÀ TRƯNG (Trang 64 -65 )

×