0
Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

Đối chiếu, quyết toán

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HAI BÀ TRƯNG (Trang 57 -60 )

III. Thực trạng thanh toán điện tử tại NHCT khu vực Hai Bà Trng

2. Thực trạng nghiệp vụ thanh toán điện tử

2.7. Đối chiếu, quyết toán

• Đối chiếu:

Vào cuối ngày giao dịch, chi nhánh gửi điện đối chiếu về trung tâm thanh toán gồm:

- Các bảng kê về các khoản chuyển tiền đi - Các bảng kê về các khoản chuyển tiền đến

Sau đó ngân hàng không đợc lu trữ ngay mà phải chờ trung tâm thanh toán thông báo đã điều chỉnh đúng mới đợc lu trữ. Quá trình đối chiếu này nhằm phát hiện ra chênh lệch của các bảng kê chuyển tiền Đi và Đến giữa chi nhánh và trung tâm - Thời gian đối chiếu nhiều nhất cũng không quá một tiếng. Trong những năm qua chi nhánh không gặp trờng hợp chênh lệch nào xảy ra. Điều đó chứng tỏ thanh toán điện tử đã khắc phục đợc các nhợcđiểm của thanh toán liên hàng trớc kia.

• Quyết toán

Công việc quyết toán của chi nhánh Ngân hàng công thơng Hai Bà bao gồm: Quyết toán thanh toán cuối ngày, cuối tháng, cuối năm.

+ Quyết toán cuối ngày: Sau khi nhận hết các bảng kê chuyển tiền đến, chi nhánh tạo File số liệu đối chiếu chi tiết và truyền về trung tâm thanh toán, đồng thời thanh toán viên thanh toán điện tử tiến hành hoà nhập File thanh toán điện tử trong ngày vào chơng trình kế toán chung của chi nhánh (chơng trình incash) để nhập số liệu thanh toán điện tử và cân đối kế toán. Chi nhánh chỉ đợc phép lu trữ khi trung tâm thanh toán thông báo không có sự chênh lệch doanh số thanh toán điện tử Đi và Đến trong ngày và cho phép đợc lu trữ, lúc đó thanh toán viên thanh toán điện tử in báo biểu thống kê điện tử vào mục lu trữ cuối ngày để lu trữ, kết thúc chơng trình thanh toán điện tử trong ngày.

+ Quyết toán tháng: Cuối tháng chi nhánh truyền tập tin báo cáo thanh toán điện tử của tháng đó về trung tâm thanh toán qua các mẫu: Báo cáo thanh

toán điện tử, sao kê chi tiết tài khoản điều chuyển vốn chờ thanh toán, báo cáo thanh toán theo cơ chế thanh toán của Ngân hàng nhà nớc, các báo cáo thống kê…

+ Quyết toán năm: Vào ngày 31/12 chi nhánh tiến hành đối chiếu doanh số thanh toán ngày 31/12 và doanh số tháng, doanh số năm với trung tâm thanh toán.

Công việc chuyển tiền: Phải đợi trung tâm thanh toán thông báo đã chuyển hết lệnh thanh toán phải đến trong ngày và lệnh khoá sổ thì ngân hàng mới tiến hành khoá sổ, đồng thời tiến hành đối chiếu tập tin đến trong ngày, doanh số đến trong tháng, doanh số đến trong năm với trung tâm thanh toán.

Sau đó phải rà soát xử lý tất toán hết số d trên các tài khoản điều chuyển vốn chờ thanh toán, điều chuyển vốn thanh toán khác hệ thống cuối ngày 31/12.

Kết thúc công việc quyết toán năm, chi nhánh gửi tập tin báo thanh toán điện tử về trung tâm thanh toán kèm theo: Báo cáo thanh toán điện tử năm, Báo cáo thanh toán theo cơ chế thanh toán của ngân hàng Nhà nớc, các biểu thống kê, các báo cáo đợc lập trên cơ sở số liệu của bảng cân đối doanh nghiệp năm.

Trên đây là một số vấn đề về tình hình sử dụng phơng thức thanh toán điện tử của chi nhánh NHCT Hai Bà Trng.

* Mặt đợc:

- Phơng thức thanh toán điện tử đã khắc phục đợc những hạn chế của ph- ơng thức thanh toán liên hàng.

Phơng thức thanh toán điện tử các mẫu điện tử đã đợc thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống.

- Rút ngắn đợc thời gian luân chuyển chứng từ trong hệ thống ngân hàng. - Trong thực tế cho thấy phơng thức này phù hợp với tình hình kinh tế xã hội hiện nay.

* Mặt cha đợc:

- Các tầng lớp dân c cha sử dụng nhiều dịch vụ chuyển tiền qua thanh toán điện tử của ngân hàng công thơng, mặc dù lệ phí thấp hơn nhiều so với chuyển tiền qua bu điện và nhu cầu chuyển tiền của dân c này càng tăng.

Nguyên nhân cơ bản là sự tiện lợi cho ngời chuyển và ngời chuyển chỉ đợc trang bị ở các trụ sở chi nhánh NHCT, cha trang bị tới các phòng giao dịch, các quỹ tiết kiệm rộng khắp và gần gũi các tầng lớp dân c.

- Hiện tại việc chuyển tiền qua chứng từ thanh toán điện tử đã đáp ứng đ- ợc yêu cầu chuyển tiền nhanh, nhng đối với những món chuyển tiền khẩn theo quy định hiện nay chỉ phải tra soát qua điện thoại giữa các thanh toán viên của Ngân hàng A và Ngân hàng B với nhau cha đảm bảo yếu tố pháp lý cho quá trình chi trả.

- Việc thực hiện thanh toán điện tử cha đồng nhất vẫn ở mức bán tự động. Qua phân tích ở chơng II ta thấy mỗi phơng thức thanh toán đều có u điểm riêng của nó, sử dụng phơng thức thanh toán điện tử cho phép tiết kiệm đ- ợc chi phí trong lu thông, tiết kiệm đợc thời gian luân chuyển chứng từ nhanh chóng, chính xác, tạo ra sự an toàn và hiệu quả kinh tế. Do vậy phát triển và mở rộng, nâng cao hiệu quả của phơng thức thanh toán điện tử đã và đang là mối quan tâm chung của toàn hệ thống NHCT.

Chơng III

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thanh toán điện tử tại ngân hàng công thơng

khu vực Hai Bà Trng

Để có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế, đồng thời tạo cho mình thế đứng trong cạnh tranh. Trong các phơng thức thanh toán đang áp dụng tại chi nhánh thì phơng thức thanh toán điện tử là một vũ khí lợi hại trong cạnh tranh. Nó tạo đợc lòng tin của khách hàng đối với ngân hàng công thơng, đó là: khả năng thanh toán nhanh, chính xác, an toàn, tiện lợi đảm bảo đợc cả quyền lợi của ngân hàng cũng nh của khách hàng.

Để thực hiện mục tiêu đó, hệ thống ngân hàng công thơng phải phát triển không ngừng, hoàn thiện hơn và có những biện pháp thích hợp cho mình.

Với nguyện vọng đợc góp phần của mình vào việc hoàn thiện phơng thức thanh toán điện tử, em xin mạnh dạn nêu ra một số ý kiến sau:

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HAI BÀ TRƯNG (Trang 57 -60 )

×