0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (167 trang)

Công tác phòng chống tệ nạn xã hộ

Một phần của tài liệu KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH AN GIANG (Trang 109 -110 )

KINH TẾT ỈNH AN GIANG TỪN ĂM 1986 ĐẾN NĂM 2005 2.1 Tỉnh An Giang trong thời kỳ đất nước đổi mớ

3.2.4.3. Công tác phòng chống tệ nạn xã hộ

An Giang có đường biên giới giáp Campuchia dài gần 100 km, do vậy mà tình hình mại dâm và buôn lậu ma túy diễn ra dọc tuyến biên giới khá phức tạp, ảnh hưởng khó khăn rất nhiều trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội, đồng thời cũng là tỉnh có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đẹp nên hàng năm thu hút khách đến du lịch, do vậy nhà trọ, dịch vụ ăn uống, quán nhậu, các loại hình dịch vụ văn hóa... phát triển nhanh, nảy sinh các hoạt động mại dâm trá hình rất phức tạp. Song với quyết tâm ngăn chặn, bài trừ tệ nạn xã hội của Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội của tỉnh đến cơ sở, kết hợp với công tác quản lý, tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức phòng chống tệ nạn xã hội trong nhân dân và phong trào toàn dân xây dựng khu văn hóa mới cho UBMTTQ phát động... đã có tác dụng ngăn chặn tệ nạn xã hội phát triển ở những địa bàn trọng điểm.

Từ năm 1995 – 1999, toàn tỉnh đã thường xuyên tổ chức triệt phá các ổ nhóm, tụ điểm mại dâm, ma túy và đường dây buôn lậu ma túy, gái mại dâm qua Campuchia, đã đưa ra truy tố, xét xử phạt tù 106 vụ, với 360 đối tượng, trong đó có một số đối tượng lãnh án tù chung thân. Lập hồ sơ đưa vào trung tâm Giáo dục xã hội quản lý chữa trị trên 1.200 lượt đối tượng mại dâm, ma túy; các đối tượng còn lại được quản lý chữa trị bệnh, tạo công ăn việc làm tại cơ sở xã, phường. Từ xây dựng thí điểm hai phường, xã không có tệ nạn xã hội nghiêm trọng năm 1995, đến nay đã nhân rộng ra được 42 phường, xã điểm, từ mô hình này kết hợp với phong trào xây dựng khu văn hóa mới và gia đình văn hóa do Mặt trận Tổ quốc phát động đã phát huy khá tốt tác dụng ngăn chặn sự

phát triển của các tệ nạn xã hội. Song, nhìn chung tình hình tệ nạn xã hội tuy chưa giảm nhiều nhưng chưa phải là nghiêm trọng cả về số lượng, tính chất và hình thức hoạt động.

Từ năm 2001 – 2005, phát huy được vai trò nòng cốt và tích cực tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng phối hợp triển khai kế hoạch cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về đấu tranh phòng chống tệ nạn ở địa phương. Ngành đã xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án về cai nghiện ma túy và các vấn đề sau cai. Ngoài ra, ngành còn hướng dẫn lập Hội đồng tư vấn các địa phương và thực hiện chuyển giao chức năng theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và

Nghị định 34/2002/CP của Thủ tướng chính phủ. Thường xuyên phối hợp đẩy mạnh công tác

tuyên truyền, giáo dục ý thức về phòng chống ma túy, mại dâm, đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng. Tiến hành 4.950 đợt kiểm tra và phát hiện xử lý hành chính 768 vụ, thu phạt 566 triệu đồng. Truy quét triệt phát hàng chục tụ điểm phức tạp, bắt truy tố 71 vụ trong đó trên 50 đối tượng là chủ chứa, môi giới mại dâm; trên 30 đối tượng buôn bán ma túy [2, tr.191].

Tổ chức giáo dục, chữa bệnh, cai nghiện và dạy nghề hơn 958 đối tượng nghiện ma túy; 212 mại dâm. Dạy nghề giới thiệu việc làm, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng có kết quả 303 đối tượng. Lập hồ sơ quản lý thường xuyên tại cộng đồng 958 đối tượng ma túy, 913 đối tượng mại dâm và hiện đang phối hợp tổng điều tra bổ sung đối tượng quản lý. Củng cố và duy trì tốt 67/150 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy [2, tr.192]. Phong trào xây dựng khu văn hóa mới và cuộc vận động toàn dân xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư được đẩy mạnh, đã làm chuyển biến rõ rệt nhận thức của toàn xã hội về công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội. Đến năm 2005 tình hình tệ nạn mại dâm, ma túy ở địa phương tuy vẫn còn phức tạp, nhưng cơ bản đã được kiểm soát.

Nhờ sự quán triệt sâu sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chủ động vận dụng đúng đắn, phù hợp vào tình hình cụ thể của từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; sự chỉ đạo sâu sát kịp thời và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp của các cơ, ngành, đoàn thể Mặt trận, cũng như công sức đóng góp to lớn, bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức trong toàn ngành nối tiếp nhau qua các thời kỳ mới đạt được thành quả như hôm nay.

Một phần của tài liệu KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH AN GIANG (Trang 109 -110 )

×