0
Tải bản đầy đủ (.doc) (94 trang)

Những kết quả đạt đợc

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI (Trang 66 -67 )

Trong quá trình kinh doanh sản xuất và thực hiện nhiệm vụ do Nhà n- ớc và Tổng công ty Bu chính viễn thông Việt Nam giao, Công ty Thiết bị điện thoại đã đạt đợc những kết quả đáng mừng. Nhất là năm vừa qua, kết quả hoạt động của Công ty đã mở ra một giai đoạn phát triển mới với sức cạnh tranh mới, khí thế mới và những nguồn lực mới, tạo đà cho sự hòa nhập, thích nghi trong giai đoạn sắp tới, giai đoạn hội nhập AFTA từ nay đến năm 2006 và giai đoạn mang tính chiến lợc, giai đoạn Việt Nam ra nhập WTO.

Kết quả đạt đợc của Công ty Thiết bị điện thoại trong thời gian qua có thể đợc đánh giá thông qua những nét cụ thể sau:

Một là, mức doanh thu hàng năm hầu nh tăng, kết quả này kéo theo

mức lợi nhuận hàng năm đạt đợc luôn dơng. Và do đó, theo thời gian tổng vốn có xu hớng tăng dần.

Hai là, việc đầu t sản xuất kinh doanh của Công ty là tơng đối hiệu

quả, luôn đạt và vợt mức kế hoạch đã đề ra, hoàn thành các chỉ tiêu mà Tổng công ty giao.

Ba là, tỷ trọng về nguồn vốn chủ sở hữu của công ty có chiều hớng

tăng dần, chỉ tiêu này qua các năm gần đây tăng cả về giá trị tuyệt đối. Do đó Công ty đã đảm bảo khả năng thanh toán cho nhà cung cấp, ngân hàng và cán bộ công nhân viên, hàng năm nộp về Tổng công ty và ngân sách Nhà nớc.

Bốn là, Công ty đã dần dần thu hẹp và giới hạn lại các khoản phải thu.

khoản phải thu không có nợ khó đòi. Điều này chứng tỏ ban lãnh đạo Công ty đã có kế hoạch xử lý tốt các khoản phải thu, tránh ứ đọng và lãng phí vốn.

Năm là, Công ty đã tạo đợc nguồn tài chính khá vững mạnh. Sau khi

trừ đi các khoản chi phí bỏ ra và nộp ngân sách, hàng năm Công ty luôn thu về một mức lợi nhuận đáng kể.

Sáu là, Công ty luôn đảm bảo tốt chất lợng sản phẩm mà mình kinh

doanh sản xuất, bớc đầu thực hiện đợc mục tiêu làm chủ công nghệ. Do đó mạng lới viễn thông quốc gia ngày càng phát triển và vững mạnh, góp phần vào phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của các cá nhân tổ chức, thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc.

Bảy là, lợng tài sản lu động tăng trở lại trong năm vừa qua, cùng với

việc Công ty đã tiến hành nhập một số công nghệ, thiết bị mới, đã chứng tỏ sự chú trọng vào nâng cao công nghệ, đổi mới trang thiết bị, nhằm hiện đại hóa, theo kịp sự phát triển của thị trờng viễn thông thế giới.

Tám là, hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty khá tốt, mức trang

bị tài sản cố định cho từng cán bộ công nhân viên trong Công ty rất cao. Bên cạnh đó hệ số về hiệu quả sử dụng vốn cố định cũng cao so với hệ số này của các doanh nghiệp nói chung.

Chín là, đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty đang dần trởng

thành cả về trình độ chuyên môn lẫn kinh nghiệm, phong cách làm việc. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp Công ty đứng vững và phát triển đợc trên thị trờng nh hiện nay.

Nói tóm lại, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, Công ty Thiết bị điện thoại đã đạt đợc nhiều kết quả khả quan và những kết quả này cần đợc phát huy trong thời gian tới.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI (Trang 66 -67 )

×