0
Tải bản đầy đủ (.doc) (94 trang)

Kiến nghị với các ngành có liên quan

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI (Trang 88 -94 )

- Đối với các ngân hàng cần có cơ chế vay vốn thoáng hơn. Nhất là trong vấn đề thủ tục vay vốn và xét duyệt các dự án đầu t. Tuy rằng hiện tại đối với các doanh nghiệp mang tính chất Nhà nớc thờng đợc u tiên hơn các

doanh nghiệp t nhân về vay vốn ngân hàng nhng thủ tục xét duyệt vay vốn vẫn khá phức tạp, thời gian thẩm định dự án xin vay vốn cũng dài. Điều này gây khó khăn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các dự án đòi hỏi tính cấp bách của vốn.

- Hàng năm, Công ty luôn đạt đợc mức lợi nhuận dơng sau khi đã trả hết nợ và nộp ngân sách. Do vậy, ngân hàng cần có chính sách u đãi về lãi suất để áp dụng riêng đối với Công ty, khuyến khích công ty phát triển và vay vốn hợp lý. Với lãi suất u đãi, Công ty sẽ mạnh dạn vay vốn để đầu t vào tài sản cố định và đầu t cho quá trình nghiên cứu sản phẩm mới của mình nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh của Công ty và sự phát triển trong lĩnh vực bu chính viễn thông ở Việt Nam.

- Hơn nữa, Chính phủ và các bộ, ban ngành có liên quan cho phép Công ty đợc thực hiện các quy chế đầu t xây dựng cơ bản, đấu thầu phù hợp với đặc thù ngành Bu chính- Viễn thông trên cơ sở đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch đầu t, nâng cao chất lợng và độ vững chắc của mạng lới, bảo hộ có nguyên tắc sản phẩm công nghiệp sản xuất trong nớc, tuân thủ các qui định của pháp luật; trớc mắt cho phép chào hàng cạnh tranh đối với sản phẩm cáp quang đợc Công ty sản xuất.

- Việc có đợc các nguồn vốn ổn định và dài hạn, chi phí vốn hợp lý là rất quan trọng đối với kế hoạch phát triển lâu dài mang tầm chiến lợc của Công ty. Do đó các ngân hàng nên sắp xếp các khoản vay dài hạn với lãi suất hợp lý cho Công ty khi cần thiết để giúp Công ty hoàn thành kế hoạch đề ra, tăng trởng vững mạnh và lâu dài.

- Trong quá trình thi công, lắp đặt các tổng đài, đờng dây liên lạc, Công ty cũng gặp không ít những khó khăn về cơ sở hạ tầng ở tại địa điểm thi công. Cụ thể nh việc thu xếp, chuẩn bị mặt bằng cho việc đặt các trạm, tổng đài, hay việc đi các đờng dây ngầm dới đất. Để giải quyết đợc những khó khăn này, các ngành giao thông, xây dựng nên đa ra chiến lợc, kế hoạch xây dựng của ngành mình và kết hợp làm việc, hỗ trợ cho hoạt động của Tổng

công ty Bu chính viễn thông nói chung và của Công ty Thiết bị điện thoại nói riêng.

Kết luận

Nh vậy, trên đây là tổng hợp những nghiên cứu cho vấn đề sử dụng vốn tại một đơn vị trực thuộc Tổng công ty bu chính viễn thông. Cụ thể, chuyên đề đã đa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Thiết bị điện thoại. Thông qua các khái niệm, quan điểm và những lý thuyết chuyên ngành về kinh tế ở chơng một, phần thực trạng hoạt động sử dụng vốn tại Công ty ở chơng hai, và phần giải pháp đa ra cùng những kiến nghị xuất phát từ những quan điểm chủ quan của cá nhân, chúng ta có thể biết đợc nhiều vấn đề cần nghiên cứu liên quan đến Công ty Thiết bị điện thoại. Đó là cơ cấu vốn của Công ty Thiết bị điện thoại qua các năm. Đó là tình hình về các nguồn vốn Công ty đang sử dụng và các nguồn vốn Công ty cha huy động và sử dụng. Đó là cách thức sử dụng vốn của Công ty vào các mục đích, đầu t vào các tài sản, sự hợp lý và không hợp lý trong sử dụng vốn cùng các nguyên nhân và các giải pháp khắc phục, giải pháp nâng cao. Nói tóm lại, cuối cùng chuyên đề đã hoàn thành đợc phần đề tài cần nghiên cứu và đa ra đợc các giải pháp cho quá trình sử dụng vốn có hiệu quả ở Công ty Thiết bị điện thoại.

Xung quanh vấn đề sử dụng vốn tại Công ty nh đã phân tích, có những điểm mạnh mà Công ty tận dụng và đã đạt đợc kết quả đáng mừng, nhng bên cạnh đó là những điểm yếu trong sử dụng vốn, gây cản trở quá trình phát triển mà Công ty cần khắc phục. Việc đa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đã phần nào giải quyết đợc các vấn đề trên. Trên cơ sở đó, cùng với việc đợc tìm hiểu sâu về tài sản cố định và vốn cố định tại Công ty Thiết bị điện thoại, sự trợ giúp nhiệt tình của các cán bộ công nhân viên của Công ty, và sự chỉ bảo tận tình của thày giáo hớng dẫn, kết hợp với các tài liệu sẵn có, nếu có thể đợc phát triển tiếp chuyên đề ở những nghiên cứu sau, em xin đợc nghiên cứu về giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty Thiết bị điện thoại. Đây cũng là một phần trong đề tài chuyên đề mà em hoàn thành nhng có lẽ sẽ đợc tìm hiểu và nghiên cứu sâu sắc hơn trong tơng lai.

Danh mục tài liệu tham khảo

1/ PGS-TS Vũ Duy Hào, Đàm Văn Huệ, Th.s Nguyễn Quang Ninh, 1998, Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê.

2/ PGS.TS Lu Thị Hơng (Chủ biên), 2002, Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Giáo dục.

3/ PGS.TS Vũ Duy Hào, 2000, Giáo trình Những vấn đề cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê.

4/ Bộ tài chính, 1999, Hệ thống chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê.

5/ Tổng công ty Bu chính viễn thông Việt Nam, 2000, Quy chế tài chính của tổng công ty Bu chính viễn thông Việt Nam.

6/ Công ty Thiết bị điện thoại, 2003, các báo cáo tài chính.

7/ Công ty Thiết bị điện thoại, các tài liệu và các báo cáo tài chính qua các năm.

8/ Văn kiện đại hội Đảng Việt Nam lần thứ IX.

9/ Báo cáo kế hoạch phát triển 5 năm 2001-2005 của Tổng công ty Bu chính viễn thông Việt Nam.

Mục lục

Lời nói đầu ... 3

Chơng I: Vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp ... 5

1.1 Tổng quan về vốn và vai trò của vốn trong doanh nghiệp ... 5

1.1.1 Khái niệm ... 6

1.1.2 Phân loại ... 7

1.1.3 Đặc điểm của vốn ... 13

1.1.4 Vai trò của vốn ... 14

1.1.5 Quản lý và sử dụng vốn trong doanh nghiệp ... 16

1.2 Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp ... 17

1.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn ... 17

1.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn ... 20

1.2.2.1 Các chỉ tiêu tổng hợp phản ánh hiệu quả sử dụng tổng vốn ... 21

1.2.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định ... 23

1.2.2.3 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lu động ... 25

1.3 Các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả sử dụng vốn ... 31

1.3.1 Nhân tố khách quan ... 31

1.3.2 Nhân tố chủ quan ... 32

Chơng II: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Thiết bị điện thoại ... 36

2.1 Một số nét về Công ty Thiết bị điện thoại ... 36

2.1.1 Quá trình hình thành của Công ty Thiết bị điện thoại ... 36

2.1.2 Quá trình phát triển ... 38

2.1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và bộ máy tổ chức quản lý của Công ty Thiết bị điện thoại ... 40

2.1.4 Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Thiết bị điện thoại ... 44

2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn ... 46

2.2.1 Thực trạng hiệu quả sử dụng tổng vốn ... 46

2.2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn cố định ... 51

2.2.3 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lu động ... 60

2.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Thiết bị điện thoại ... 67

2.3.1 Những kết quả đạt đợc ... 67

2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân ... 69

Chơng III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Thiết bị điện thoại ... 72

3.1 Định hớng phát triển của Công ty ... 72

3.2 Các giải pháp chủ yếu ... 75 3.2.1 Nhóm giải pháp về tổng vốn ... 75 3.2.2 Nhóm giải pháp về vốn cố định ... 80 3.2.3 Nhóm giải pháp về vốn lu động ... 82 3.3 Một số kiến nghị ... 86 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nớc ... 86

3.3.2 Kiến nghị với cơ quan chủ quản cấp trên ... 88

3.3.3 Kiến nghị với các ngành có liên quan ... 91

Kết luận ... 93

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI (Trang 88 -94 )

×