0
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

Mở rộng các loại hình dịch vụ ngân hàng.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO NGHIỆP VỤ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ TÂY (Trang 51 -52 )

- Ngoài quốc doanh 215.315 262.731 47.416 22 2 Doanh số thu nợ434.023664.305230.2

2. Giải pháp nâng cao nghiệp vụ công tác huy động vốn tại NHCT HT

2.2.2. Mở rộng các loại hình dịch vụ ngân hàng.

Dịch vụ ngân hàng là một công cụ để chi nhánh khuyến khích khách hàng mở và sử dụng tài khoản tại chi nhánh. Để thực hiện đợc chi nhánh cần cho các khách hàng hởng các dịch vụ u đãi, thuận tiện nh:

* Đối với khách hàng có tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ, chi nhánh cần có chính sáh u đãi với họ trong quá trình sử dụng tài khoản nh: khi khách hàng rút ngoại tệ ra khỏi tài khoản, nếu muốn chuyển thành VNĐ thì ngân hàng sẽ mua ngoại tệ với giá cao hơn giá Ngân hàng mua của khách hàng bên ngoài hoặc mua bằng giá bán ra, nhng khách hàng phải trả phí (mức phí thấp). Với tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ, Ngân hàng nên có chính sách u đãi với khách hàng về lãi suất.

Hiện nay, các dịch vụ chi nhánh cung cấp cho khách hàng vẫn còn hạn chế, dó là dịch vụ chuyển tiền quốc tế của chi nhánh cha đợc phát triển, trong những năm tới chi nhánh cần tăng cờng, nguồn ngoại tệ để kịp thời thực hiện đợc nhu cầu thanh toán quốc tế của khách hàng. Mặt khác cần phát huy hơn công tác chuyển tiền trong nớc. Hiện nay, việc chuyển tiền trong n- ớc của các ngân hàng chủ yếu bằng thanh toán bù trừ qua Ngân hàng Nhà n- ớc. Việc chuyển tiền điện tử cha đợc áp dụng thờng xuyên vì chi phí dịch vụ này quá lớn. Đối với chi nhánh NHCT- HT, chủ yếu thực hiện chuyển tiền qua Ngân hàng Nhà nớc và qua VietComBank. Trong những năm tới, để góp phần tăng huy động vốn từ tài khoản tiền gửi, chi nhánh nên áp dụng thờng xuyên thanh toán chuyển tiền điện tử để tạo thuận lợi cho khách hàng.

* Về phơng thức và mạng lới phục vụ cha đáp ứng đợc nhu cầu của khách hàng. Do vậy, chi nhánh cần triển khai các hoạt động sau:

Thứ nhất là chi nhánh thực hiện chuyển tiền mặt theo yêu cầu của

khách hàng gọi điện đến, nhng để thực hiện đợc nó, nhân viên dịch vụ tài khoản phải biết tợng tận từng khách hàng để tránh tình trạng giả mạo làm mất thời gian và tiền bạc của Ngân hàng.

Thứ hai là bố trí bộ phận thanh toán viên phục vụ trả tiền cho khách

hàng ngoài giờ làm việc (dịch vụ trả tiền ngoài giờ).

Hiện nay, khách hàng muốn rút tiền tại chi nhánh phải đến trớc 4h30 phút. Vì vậy khách hàng muốn rút tiền ngoài giờ sẽ không đợc thực hiện. Do đó chi nhánh nên bố chí bộ phận thanh toán việc làm ngoài giờ để khách hàng đến ngân hàng thấy thuận tiện hơn.

Thứ ba là đa hệ thống rút tiền tự động ATM vào hoạt động. Hệ thống

ATM đã đợc một số ngân hàng tại Việt Nam áp dụng nhng cha phổ biến và đăc biệt đã đợc triển khai tại chi nhánh NHCT quận Đống Đa. Với máy rút tiền tự động ATM chi nhánh sẽ thu hút đợc nguồn vốn huy động từ tài khoản tiền gửi không kỳ hạn.

Thứ t là mở rộng mạng lới hoạt động. Để tiện cho các khách hàng giao

dịch, chi nhánh nên đặt các phòng giao dịch nhỏ tại huyện lị nhiều hơn. Các phòng này có các hoạt động nh một ngân hàng nhỏ.

Hoạt động dới sự chỉ đạo hàng ngày của chi nhánh thông qua kết nối mạng nội bộ. Các giao dịch sẽ đợc truyền về chi nhánh, chi nhánh xử lý ra quyết định thực hiện cho nhân viên tại phòng giao dịch đó.

Đối với dịch vụ uỷ thác đầu t, sang năm tới chi nhánh cần tăng cờng nhận uỷ thác đầu t để tăng đợc nguồn vốn hoạt động của chi nhánh.

* Bên cạnh các dịch vụ trên, chi nhánh nên mở các dịch vụ t vấn nh: T vấn mở, thanh toán L/C, t vấn về các hoạt động đầu t tài chính. Các hoạt động này một mặt tạo cho ngân hàng nguồn thu nhập mặt khác, ngân hàng sẽ tìm kiếm đợc các khách hàng mới.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO NGHIỆP VỤ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ TÂY (Trang 51 -52 )

×