0
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

Phân theo th gin

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO NGHIỆP VỤ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ TÂY (Trang 31 -32 )

- Ngoài quốc doanh 215.315 262.731 47.416 22 2 Doanh số thu nợ434.023664.305230.2

a Phân theo th gin

- Ngắn hạn 262.891 440.000 177.109 67

- Trung dài hạn 224.488 520.000 295.512 132

4 D nợ quá hạn 3.409 3.000 -409 -12

2.3.4 Nghiệp vụ bảo lãnh cam kết

Hoạt động này hiện nay tại chi nhánh đang đợc mở rộng, đó là một trong nhiều tiến bộ mới của . Tình hình bảo lãnh trong năm 2001 của th tín dụng nhập khẩu và bảo lãnh khác tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2001 số L/C mở là 142 món, sang năm 2002 đạt 114% so với 162 món. Các bảo lãnh khác phát sinh năm 2002 gần gấp hai lần năm 2001 với 109 món. Mặc dù số lợng các món tăng lên nhng tổng giá trị bảo lãnh giảm, điều này cho thấy sự biến đổi tích cực về chất trong nghiệp vụ bảo lãnh và phù

2.3.5 Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ

Với sự đổi mới trong việc quản lý hoạt động kinh doanh ngoại tệ trong nội bộ ngân hàng và trên thị trờng liên ngân hàng, NHCT - HT đã chủ động hơn trong việc theo dõi, quản lý và điều tiết ngoại tệ. Bằng hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngoài việc chuẩn bị đã chuẩn bị tốt về khách hàng xuất nhập khẩu, chi nhánh cũng đã chuẩn bị tốt về kỹ thuật kinh doanh ngoại tệ và đón bắt đợc cơ hội kinh doanh. Chính vì vậy doanh số và lãi kinh doanh các năm gần đã tăng lên, điển hình năm 2002 tăng gấp đôi so với năm 2001.

Kết quả tài chính NHCT - Hà Tây

Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2001 Năm 2002 Chênh lệch

Tuyệt đối Tơng đối (%) Thu nhập từ hoạt động kinh

doanh

6.671 7.512 +841 +12,6

Chi phí hoạt động kinh doanh 3.624 3.940 +316 8,7

Thu nhập thuần 3.047 3.572 +525 +17

Từ bảng trên, ta thấy thu nhập từ hoạt động kinh doanh năm 2002 tăng so với năm 2001 là 12,6% (tăng về số tuyệt đối là 841 triệu đồng).

Chi phí từ hoạt động kinh doanh năm 2002 tăng so với năm 2001 là 8,7% (số tuyệt đối là 316 triệu đồng).

Do vậy, thu nhập của năm 2002 đạt 3.572 triệu đồng. Tăng so với năm 2001 là 17%. Đây là một tín hiệu rất khả quan do sự nỗ lực rất lớn của cán bộ công nhân viên chi nhánh, nhờ sự quan tâm sâu sát của Ban lãnh đạo cũng nh của trung tâm NHCT- HT

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO NGHIỆP VỤ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ TÂY (Trang 31 -32 )

×