0
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

Kiểm soát và xử lý khoản vay của NHCT-HT

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO NGHIỆP VỤ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ TÂY (Trang 39 -41 )

- Ngoài quốc doanh 215.315 262.731 47.416 22 2 Doanh số thu nợ434.023664.305230.2

3. Quy trình của một số hoạt động cụ thể(***) 1 Quy trình cho vay tại NHCT HT

3.1.4. Kiểm soát và xử lý khoản vay của NHCT-HT

1 - Kiểm tra kiểm soát nội bộ: Định kỳ hay đột xuất, NHCT- HT thực hiện kiểm tra việc cho vay theo quy định hiện hành của NHCT - HT về kiểm tra, kiểm tra nội bộ.

2 - Xử lý khoản cho vay. Mỗi phát dinh trong quá trình quản lý khoản cho vay, NHCT - HT phải lập tờ trình xử lý khoản cho vay và trình cấp có thẩm quyền để xử lý các trờng hợp.

+ Thu hồi một phần hoặc toàn bộ nợ vay trớc hạn + Gia thu nợ

+ Thay đổi tài sản bảo đảm tiền vay.

* Những trờng hợp khác nh dừng tính lãi, giảm lãi, miễn lãi, xoá nợ, phát mại tài sản, đợc xử lý theo quy định hiện hành của NHCT - HT.

3 - Phê duyệt xử lý khoản cho vay. a. Căn cứ phê duyệt.

- Tờ trình xử lý khoản vay

- Các báo cáo tình hình thực hiện khoản vay.

- Các quy định hiện hành của NHCT- HT, Nhà nớc và thông tin khác. b. Phê duyệt: Cấp thẩm quyền cho vay phê duyệt ngay trên "Tờ trình xử lý khoản vay" đối với khoản cho vay không thông qua Hội đồng tín dụng; hoặc Hội đồng tín dụng quyết nghị phê duyệtt bằng văn bản.

Đối với khoản cho vay do Hội đồng tín dụng quản lý phê duyệt, trừ tr- ờng hợp khẩn cấp phải xử lý ngay để đảm bảo an toàn vốn cho NHCT- HT.

4 - Thông báo triển khai thực hiện: Sau khi có kết quả phê duyệt xử lý khoản vay của cấp thẩm quyền hoặc của Hội đồng tín dụng, NHCT -HT phải tthh thông báo văn bản cho khách hàng hoặc cho chi nhánh NHCT - HT để triển khai thực hiện.

5 - Cập nhật vào hồ sơ nghiệp vụ (bằng văn bản và phân hệ "Quản lý cho vay" trên máy tính) những văn bản phát sinh và thông tin đã đợc phê duyệt.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO NGHIỆP VỤ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ TÂY (Trang 39 -41 )

×