0
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

Công tác huy động vốn

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO NGHIỆP VỤ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ TÂY (Trang 26 -28 )

Ngân hàng chỉ có thể đạt đợc hiệu quả kinh doanh cao, vững chắc khi tổ chức tốt công tác huy động vốn. Trong những năm qua NHCT – HT đã mở rộng mạng lới các quỹ tiết kiệm cho phù hợp với địa bàn dân c thị xã Hà Đông và khu vực giáp danh với Hà nội, tuyên truyền vận động mở tài khoản cá nhân, áp dụng nhiều hình thức gửi tiền vừa linh hoạt, hiệu quả: nh phát hành kỳ phiếu có mục đích... Nguồn vốn của NHCT- HT ngày càng tăng trởng.

Kết quả công tác huy động vốn đợc thể hiện qua bảng sau

STT Chỉ tiêu 1999 2000 2001 2002

1 VND 260.129 308.953 383.684 518.550

2 Ngoại tệ quy VND 137.997 195.335 239.697 319.013Tổng nguồn vốn huy động 398.126 504.288 623.381 837.563 Tổng nguồn vốn huy động 398.126 504.288 623.381 837.563

Nguồn TL: Bộ phận tổng hợp Phòng kinh doanh NHCT Hà Tây

0 200 400 600 800 1000 1 2 3 4 Biểu đồ VHĐ 1 VND 2 Ngoại tệ quy VND 2 Tổng nguồn vốn huy động

Cơ cấu nguồn vốn huy động thể hiện hai điểm chính:

Cơ cấu nguồn vốn huy động biến động theo tỷ trọng vốn bằng ngoại tệ tăng nhanh, nhất là sau khi chi nhánh thực hiện các biện pháp đẩy mạnh huy động vốn ngoại tệ nh: Trang thiết bị, các loại máy kiểm tra ngoại tệ, đào tao thủ quỹ, tuyên truyền, quảng cáo.. Số d vốn huy động ngoại tệ đến ngày 31/12/2000 là 11.8 triệu $, chiếm 39% tổng vốn huy động, đến ngày 31/12/2001 là 15,97 triệu $ chiếm 45,7% số vốn huy động. Năm 2002 cho đến nay doanh nghiệp đã huy động đợc 16,4 triệu $. Trong điều kiện cả nớc gặp khó khăn về ngoại tệ nhng chi nhánh vẫn vợt kế hoạch chỉ tiêu tỷ trọng ngoại tệ trên tổng nguồn vốn đề ra là 35 – 40%.

Bên cạnh việc chú trọng huy động vốn , chi nhánh NHCT – HT còn quan tâm đến công tác kiểm tra huy động vốn. Hàng năm, chi nhánh kiểm tra toàn bộ ở 6 phòng giao dịch và 16 quỹ tiết kiệm, kiểm tra chế độ thẻ trắng, kiêm tra định mức tồn quỹ, kiểm tra việc chi tra lãi gốc...Qua kiểm tra cho thấy các quỹ tiết kiệm thực hiện tốt các nghiệp vụ của ngành, quy định của cơ quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản của Ngân hàng và của khách hàng.

Cơ cấu tiền gửi doanh nghiệp tăng có lợi cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Cụ thể tiền gửi doanh nghiệp ớc bình quân năm 2002 là 124.101 triệu đồng, tăng so với cùng kỳ năm ngoái là 57.697 triệu đồng, tỷ lệ tăng 86,9%. Song tiền gửi doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng thấp 18,6% trên tổng nguồn vốn huy động và đây cũng là tiền gửi doanh nghiệp lớn nhất từ tr- ớc tới nay. Nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm tốc độ tăng chậm hơn so với tiền gửi doanh nghiệp. Cụ thể số d tiền gửi tiết kiệm bình quân năm 2002 ớc 454.027 triệu đồng, tăng so với năm 2001 là39.119 triệu đồng, tỷ lệ tăng 9,4%. Song tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm vẫn chiếm tỷ lệ cao trong nguồn vốn huy động của Chi nhánh.

Cơ cấu nguồn vốn bằngVNĐ tăng nhanh hơn. Năm 2002 nguồn vốn VNĐ tăng bình quân so với cùng kỳ là 138.668 triệu đồng, tỷ lệ tăng 50,1%. Nguồnvốn ngoại tệ tăng 44.456 triệu đồng, tỷ lệ tăng 20,3%.

Năm 2002, Chi nhánh thừa vốn ngoại tệ gửi ngân hàng Công thơng Việt Nam bình quân 238.377 triệu đòng quy VNĐ, tăng so với cùng kỳ 29.670 triệu đồng, tỷ lệ tăng 14,2%. Mặc dù, thừa vốn ngoại tệ gửi về Ngân hàng Công thơng Việt nam song Chi nhánh lại thiếu vốn Việt Nam đồng. Năm 2002, Chinhánh đã nhận vốn VNĐ bình quân 240.000 triệu đồng, tăng so với năm 2001 là 21.491 triệu đồng . Ước đến 31/12/2002, Chi nhánh nhận vốn VNĐ khoảng 450.000 triệu đồng.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO NGHIỆP VỤ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ TÂY (Trang 26 -28 )

×