0
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

Tỉnh hà tây 1 Định hớng

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO NGHIỆP VỤ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ TÂY (Trang 46 -48 )

- Ngoài quốc doanh 215.315 262.731 47.416 22 2 Doanh số thu nợ434.023664.305230.2

Tỉnh hà tây 1 Định hớng

1. Định hớng

Từ cuối năm 1997, khi cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực xảy ra, nền kinh tế Việt Nam cũng chịu nhiều tác động tiêu cực: Tốc độ tăng tr- ởng bị chậm lại, đầu t nớc ngoài giảm đáng kể, một số sản phẩm khó tiêu thụ, vốn ngân hàng bị ứ đọng, nợ quá hạn tín dụng có xu hớng tăng, tỷ giá hối đoái chịu nhiều sức ép... Qua cuộc khủng hoảng đó đã làm bộc lộ rõ những yếu kém bên trong của hệ thống ngân hàng Việt Nam, đòi hỏi phải có nhiều biện pháp cải cách mạnh mẽ và hết sức cấp bách. Sự hội nhập khu vực và quốc tế cũng làm cho việc giải quyết nhiệm vụ cơ cấu lại hệ thống Ngân hàng đảm bảo tính an toàn, hiệu quả, minh bạch và bền vững của hoạt động Ngân hàng là không thể trì hoãn đợc.

Trớc tình hình chung của toàn hệ thống ngân hàng và qua phân tích thực trạng, tồn tại của NHCT- HT. Để hoạt động kinh doanh không ngừng tăng trởng và phát triển nhằm khẳng định vị trí của mình. NHCT- HT phải nghiên cứu và hoàn thiện đồng thời hai mặt: Một mặt phát huy những cái đã đạt đợc, u điểm của Ngân hàng. Mặt khác, nghiêm túc rút ra những bài học thực tiễn để khắc phục những khuyết điểm còn tồn tại, có biện pháp tháo gỡ những tồn tại đó.

Từ nhận thức trên, với mục tiêu nâng cao chất lợng hoạt động nghiệp vụ huy động vốn góp phần tăng trởng kinh tế và bảo đảm an toàn hiệu quả đối với hoạt động ngân hàng NHCT - HT nói riêng và các cơ quan chức năng, các ngành các cấp đã áp dụng các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu trên.

Căn cứ vào định hớng mục tiêu chung của Ngân hàng Công thơng Tỉnh Hà Tây năm 2003 nh sau:

* Mục tiêu ổn định hoạt động kinh doanh an toàn hiệu quả, xử lý nhanh các tồn đọng nhằm lành mạnh hoá tình hình tài chính làm nền tảng mở rộng hoạt động kinh doanh trong các năm tới, thực hiện thành công phơng án củng cố tổ chức và hoạt động Ngân hàng.

* Phơng hớng cơ bản thực hiện chính sách khách hàng hợp lý và linh hoát, ra tăng nguồn vốn có hiệu quả, nâng cao chất lợng sử dụng vốn đảm bảo an toàn và hiệu quả, hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện có và từng bớc phát triển sản phẩm mới. Tập trung mọi nguồn lực để xử lý tồn đọng trong hoạt động tín dụng, giải quyết cơ bản nợ quá hạn và lãi treo. Hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý, nâng cao năng lực chỉ đạo và điều hành, đổi mới phơng pháp làm việc và phong cách phục vụ khách hàng nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong thời kỳ mới. Căn cứ vào đặc thù của NHCT- HT, chi nhánh đã xây dựng phơng hớng và mục tiêu kinh doanh nh sau:

* Nhiệm vụ tập trung mọi nguồn lực vào công tác thu hồi nợ quá hạn, không để phát sinh nợ quá hạn từ những khoản cho vay mới và hạn chế tối đa phát sinh nợ quá hạn từ những khoản cho vay cũ. Chú trọng giữ vững khách hàng truyền thống, đẩy mạnh quan hệ với những khách hàng tiềm năng để mở rộng huy động vốn với lãi suất thấp và phát triển khối lơnông nghiệp đồng thời nâng cao chất lợng tín dụng. Tăng cờng và mở rộng các loại hình dịch vụ ngân hàng, từng bớc tăng thị phần dịch vụ của NHCT - HT trên địa bàn.

Mục tiêu kinh doanh năm 2003 của NHCT- HT

- Nguồn vốn huy động tại chỗ đến 31/12/2003 đạt: 950.000 triệu đồng. - D nợ đến 31/12/2003: 1.300.000 triệu đồng.

- Lợi nhuận hạch toán nội bộ đạt: 10.100 triệu đồng.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO NGHIỆP VỤ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ TÂY (Trang 46 -48 )

×