0
Tải bản đầy đủ (.doc) (87 trang)

Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HANG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIÊT NAM (Trang 46 -47 )

5.Hoàn thiện hồ sơ tín dụng

2.2.3.1. Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay.

Trong những năm qua, mặc dù có không ít các ngân hang mới được thành lập tham gia vào hoạt động cho vay tiêu dung làm cho việc cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dung ngày càng trở nên khốc liêt giữa các ngân hàng nhằm chiếm lĩnh thị phần hoạt động, nhưng từ những con số đạt được của hoạt động này, khiến chúng ta nhận thấy rằng VPBank đã đầu tư không nhỏ nhân lực, vật lực cho hoạt động này.

Có thể thấy rõ sự phát triển của cho vay tiêu dùng thông qua biểu đồ của các năm như sau:

Bảng 2.3.Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay.

Đơn vị tính: Triệu VND

Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006

Tuyệt đối % Tuyệt đối % Dư nợ CVTD 964.544 1.760.916 5.287.131 796.372 182, 5 3.526.21 5 300 Tổng dư nợ cho vay 3.014.20 0 5.031.190 13.217.000 2.016.99 0 167 8.185.81 0 262,7 Tỷ trọng % 32 35 40

(Nguồn báo cáo tiêu dùng VPBank)

Trong năm 2006 tỷ trọng cho vay tiêu dùng tăng so với năm 2005, nhưng sang đến năm 2007 đánh dấu một bước phát triển mới trong hoạt động cho vay tiêu dùng. Dư nợ cho vay tiêu dùng năm 2005 mới đạt 964.544 triệu VND chiếm tỷ trọng 32% trong tổng dư nợ cho vay thì dến năm 2006 đã đạt 1.760.916 triệu VND tăng 183%(năm 2005),đến năm 2007 dư nợ cho vay tiêu dùng đã tăng một cách một cách đột biến chiếm tỷ trọng 40% trong tổng dư nợ,tăng đến hơn 300% so với năm

2006 .So sánh với một số ngân hàng khác như NHTMCP Techcombank thì tỷ trọng cho vay tiêu dung năm 2005 chỉ chiém 15% tổng dư nợ và đến năm 2007 tỷ trọng này chiếm 20%tổng dư nợ hay như NHTMCP Sacombank năm 2005 tỷ trọng này là 17% và đến năm 2007 tỷ trọng này là 22.1%.Qua đó ta thấy hoạt động cho vay tiêu dùng tại VPBank rất phát triển ,tỷ lệ cho vay tiêu dùng cao nhất so với các ngân hàng khác.Khả năng cạnh tranh của VPBank trong lĩnh vực hoạt động cho vay tiêu dung so với các ngân hang khác là rất khả quan

Có được kết quả này là do trong năm 2007 thị trưởng chứng khoán ảm đạm nên người dân đã chuyển sang vay mua bất động sản đầu cơ kiếm lời nhất là trong 3 tháng cuối năm 2007 số lượng người vay mua nhà tăng cao.Ở các nước phát triển tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay chiếm từ 40%-50%.Trong khi đó tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ của các NHTM Việt Nam hiện còn thấp (15%-25%).Dư nợ cho vay tiêu dùng của VPBank chiếm tỷ trọng lớn, là hoạt động cho vay chủ yếu của ngân hang.Điều này là phù hợp với chiến lược của ngân hàng bán lẻ mà mục tiêu của VPBank là đến năm 2010 trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam.Khả năng cạnh tranh cảu VPBank trong hoạt động cho vay tiêu dùng là rất tốt

Mặt khác ta thấy tổng dư nợ cho vay năm sau cao hơn so với năm trước,đặc biệt là năm 2007 tổng dư nợ cho vay tăng một cách đột biến tăng hơn 8000 tỷ đồng so với năm 2006 (tăng hơn 262%so với năm 2006).Điều này cho thấy đã có sự tín nhiệm của khách hàng dành cho ngân hàng,khách hàng đã tìm đến vói ngân hàng nhiều hơn.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HANG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIÊT NAM (Trang 46 -47 )

×