0
Tải bản đầy đủ (.doc) (87 trang)

Cơ cấu tổ chức

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HANG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIÊT NAM (Trang 34 -35 )

Hội đồng quản trị (HĐQT) được bầu tại Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) ngày

02/02/2002 gồm 5 thành viên trong đó có 3 uỷ viên thường trực gồm có chủ tịch, Phó chủ tịch thứ nhất và một uỷ viên thường trực. Các uỷ ban thường trực HĐQT, bao gồm:

Ban kiểm soát: Do ĐHCĐ bầu 3 thành viên, trong đó 2 thành viên là cổ đông,

2 thành viên còn lại là thành viên chuyên trách.

Hội đồng tín dụng là tổ chức do HĐQT thành lập (Tại Hội sở do P hó chủ tịch

thứ nhất làm chủ tịch; tại chi nhánh Hồ Chí Minh do chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tịch).

Phòng kiểm toán nội bộ

Nội dung chính của phòng kiỉem toán nội bộ là kiểm tra, đánh giá mức độ đầy đủ ,tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm tra ,kiểm soát nôị bộ,kiểm toán nội bộ các nội dung sau đây:

Việc áp dụng , tính hiệu lực , hiệu quả của các quy trình nhận dạng ,phương pháp đo lường và quản lí rủi ro ,phương pháp đánh giá vốn ;

Hệ thống thông tin quản lí va hệ thồng thông tin tài chính

Tính đầy đủ, kịp thời , trung thực và mức độ chính xác của hệ thống hạch toán kế toán và cảu báo cáo tài chính ;

Cơ chế đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật , quy ssịnh về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt ssộng của VPBank , các quy định nội bộ , các quy trình , các quy tắc tác nghiệp ,quy tắc đạo đức nghề nghiệp ;

Các biện pháp bảo đảm an toàn tài sản ;

Đánh giá tính kinh tế và hiệu quả của các hoạt động , của việc sử dụng các nguồn kực , qua đó xác định mức độ phù hợp giữa kết quả hoạt động đạt được và mục tiêu hoạt động đề ra ;

Thực hiện các nội dung khác có kiên quan đến chức năng, nhiệm vụ cảu kiểm toán nội bộ theo yêu cầu của ban Kiểm soát , của Hội đồng quản trị , của ban Tổng giám đốc

Phòng pháp chế

-Thưc hiện việc cập nhập những văn bản pháp luật mới nhât của NHNN và các cơ quan thuôc chính phủ

-Tham mưu cho Ban kiểm soát , Hội đồng quản trị , Tổng giám đốc ra các quyết định phù hơp với các văn bản hiên hành của NHNN trong việc điều hành quản trị Ngân hàng

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của toàn hệ thống VPBank

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HANG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIÊT NAM (Trang 34 -35 )

×