0
Tải bản đầy đủ (.doc) (87 trang)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRị TRịTRỊ

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HANG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIÊT NAM (Trang 35 -38 )

TRị TRịTRỊ BAN ĐIỀU HÀNH HỘI ĐỒNG TÍN DUNDDỤNG CÁC BAN TÍN DỤNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN ĐIỀU HÀNH CÁC CHI NHÁNH CẤP II PHÒNG GIAO

Phòng kế toán

Nắm tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn , dự kiến biến động trong quý , tháng

.Tham gia xây dựng cân đối vốn _sử dụng vốn trong tháng , quý ;

Tổ chức hạch toán , theo dõi , quản lí các công cụ , vật dụng ,phươn tiện lam việc cua các phòng ban hội sở và của chi nhánh;

Hạch toán kế toán giao dịch với khách hàng ;

Quản lí các tài khoản tiền gửi của ngân hàng tại NHNN và tổ chức tín dụng.Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán liên ngân hàng ;

Quản lí và tổ chức hạch toán thu nhập chi phí phảI thu phảI trả .Kiểm tra và giám sát việc thu chi đúng nguyên tắc hiện hành của NHNN và của VPBank;

Thực hiện chế độ báo cáo kế toán , thống kê theo đúng quy định của NHNN và của VPBank.Thực hiện chế độ truyền số liệu qua mạng vi tính theo đúng hướng dẫn của VPBank;

Bảo mật số liệu , lưu trữ an toàn số liệu , thông tin trên máy vi tính . Lưu trữ , bảo quản sổ sách , chứng từ kế toán v à các biểu mẫu kế toán thống kê theo đúng chế độ quy định;

Phòng ngân quỹ

Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động liên quan đến nghiệp vụ tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, tiền ký quỹ, tiền giữ hộ, tiền vay, thu đổi ngoại tệ, kinh doanh vàng SJC và nghiệp vụ ngân quỹ phù hợp với các quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Ngân hàng

.-Nghiên cứu, đề xuất, triển khai thực hiện các nghiệp vụ ở điểm 1, dịch vụ ngân hàng, biểu phí dịch vụ; các dịch vụ phi tín dụng liên quan đến hoạt động thanh toán và ngân quỹ.

-Nghiên cứu, soạn thảo và triển khai thực hiện các quy chế, quy định, quy trình và các hướng dẫn thực hiện về các hoạt động liên quan đến nghiệp vụ thanh toán và ngân quỹ của toàn hệ thống Ngân hàng.

Kết hợp với các Phòng, Ban tại Hội sở chính để thực hiện tốt nghiệp vụ & dịch vụ Ngân hàng liên quan.

Phòng tổng hợp và Phát triển sản phẩm

Tham mưu cho Ban điều hành trong việc xây dựng và đề ra các chính sách, giải pháp để thực hiện chiến lược kinh doanh của ngân hàng trong từng giai đoạn cụ thể.

Tham mưu cho Ban điều hành trong việc chỉ đạo hoạt động kinh doanh hàng ngày, tối đa hoá lợi nhuận của ngân hàng. Cụ thể là các chính sách về: cấp tín dụng, huy động vốn , quản trị tài sản nợ, tài sản có và cung ứng các dịch vụ ngân hàng.

Tham mưu cho Ban điều hành trong việc phát triển mạng lưới hoạt động; nâng cao sức mạnh tài chính và năng lực cạnh tranh cũng như quảng bá hình ảnh của Ngân hàng trên Thị trường tài chính - tiền tệ.

Làm đầu mối trong việc phối kết hợp giữa các Phòng, Ban, Chi nhánh để triển khai thực hiện một chính sách kinh doanh cụ thể hoặc việc cải tiến, phát triển một sản phẩm - dịch vụ mới.

Phòng thanh toán quóc tế và kiều hối

Thực hiện mối quan hệ quốc tế với các Ngân hàng đại lý. Thực hiện các dịch vụ đối ngoại khác.

Dịch thuật các chứng từ, tài liệu liên quan đến lãnh vực thanh toán quốc tế cho Ngân hàng và khách hàng.

Đầu mối trong việc thực hiện hoạt động thanh toán quốc tế trong hệ thống Ngân hàng cua VPBank

2.1.4.Tình hình hoạt động kinh doanh của VPBank trong những năm gần đây.

Trước xu thế hội nhập quốc tế, với những thuận lợi cũng như thách thức, ngành Ngân hàng nói chung và VPBank nói riêng đã có sự thay đổi trên nhiều mặt để có thể bắt kịp với xu thế chung. Trong những năm qua, VPBank liên tục mở rộng mạng lưới hoạt động , duy trì sự đoàn kết nhất trí của HĐQT, ban kiểm soát, ban điều hành, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng hoạt động và và phát triển thêm các sản phẩm mới, tăng cường hiệu quả công tác quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên… nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy VPBankphát triển .

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HANG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIÊT NAM (Trang 35 -38 )

×