0
Tải bản đầy đủ (.doc) (87 trang)

Hoạt động huy động vốn

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HANG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIÊT NAM (Trang 38 -40 )

Huy động vốn là một hoạt động được VPBank rất chú trọng, với mục tiêu bảo đảm vốn cho vay, an toàn thanh khoản và tăng nhanh tài sản có, nâng cao vị thế của VPBank trong hệ thống ngân hàng. Do đó, trong các năm qua, các hoạt động huy động vốn từ khu vực dân cư cũng như từ khu vực liên ngân hàng đều được VPBank khai thác triệt để.Nhờ có chính sách lãi suất phù hợp,đa dạng hoá các sản phẩm huy động cùng với các chương trình khuyến mãi ,đặc biệt là với việc mở rộng mạng lưới chi nhánh mà việc huy động vốn cũng trở nên thuận lợi hơn.Đến ngày 31/12/2007,tổng số dư huy động vốn của VPbank là 15.355 tỷ đồng ,đạt 113% kế hoach cả năm 2007 ,tăng 6.290 tỷ đồng so với cuối năm 2006 (tương đương tăng 69%).Trong đó nguồn vốn huy động của dân cư và tổ chức kinh tế (thị trường I ) đạt

12.941 tỷ đồng tăng 138% so với cuố năm 2006 .Nguồn vốn liên ngân hàng (thị trường II ) cuối năm 2007 là 2.414 tỷ đồng .giảm 1.210 tỷ đồng so với cuối năm 2006

Bảng 2.1.Tình hình huy động vốn của VPBank từ năm 2005-2007

Đơn vị: triệu VNĐ

(Nguồn báo cáo thường niên VPBank năm 2005-2007 )

Chỉ tiêu 2005 2006 2007 Số dư Tỷ trọng Số dư Tỷ trọng Số dư Tỷ trọng Nguồn vốn huy động 5.638.001 100% 9.065.194 100% 15.355.000 100% Phân theo kỳ hạn Ngắn hạn 4.397.641 78% 7.252.155 80% 12.130.450 79% Trung dài hạn 1.240.360 22% 1.813.039 20% 3.224.550 21%

Trong những năm tới, VPBank sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động trên toàn quốc, đưa ra thêm nhiều sản phẩm huy động vốn đa dạng và thực hiện các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng gửi tiền nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động huy động vốn.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HANG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIÊT NAM (Trang 38 -40 )

×