0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (83 trang)

Chính sách về phân phối và chiêu thị

Một phần của tài liệu 246067 (Trang 68 -68 )

Cơng ty vừa duy trì vừa khơng ngừng phát triển mạng lưới phân phối dựa trên lợi thế về mạng lưới tổ chức của Cơng ty trải đều khắp đất nước; cĩ thể phát huy lợi thế về quỹ nhà – đất lớn để hình thành các khu cao ốc gồm cả Trung tâm thương mại tại các trung tâm kinh tế lớn. Trong giai đoạn hiện nay, khi mà kênh phân phối truyền thống vẫn chiếm trên 80% thị phần thì việc duy trì và tiếp tục khai thác các kênh phân phối này là một điểm mạnh mà Cơng ty cần phát huy.

Đối với hoạt động chiêu thị thì trong thời gian tới Cơng ty cần phải tăng cường việc quảng bá hình ảnh và sản phẩm của Cơng ty , đặc biệt là phát huy tốt hình thức Marketing doanh nghiệp B2B, hồn thiện trang WEB giới thiệu đầy đủ về cơng ty cũng như các sản phẩm cơng ty đang sản xuất và tiêu thụ .

Cơng ty cần phải quan tâm nhiều hơn nữa trong cơng tác chăm sĩc khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp; để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng, Cơng ty phải thiết lập đường dây nĩng , đường dây này phải được kết nối trực tiếp đến các trưởng bộ phận cĩ liên quan để giải quyết các trường hợp đột xuất cho khách hàng và điều chỉnh kịp thời những thiếu sĩt của sản phẩm hoặc các vấn đề ngồi ý muốn phát sinh.

3.3.3. Hịan thiện cơng tác tài chính kế tĩan

Mục tiêu của cơng tác tài chính đối với Cơng Ty hiện nay là thiết lập cấu trúc vốn thích hợp , tìm nguồn tài trợ vốn giúp Cơng Ty đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Cơng Ty cần cĩ biện pháp tác động, xử lý phù hợp sao cho vốn hĩa được lượng tài sản, cơ sở vật chất mà hiện nay đang được Nhà nước giao cho quyền quản lý, khai thác, sử dụng ( nhưng quyền sở hữu lại thuộc về Nhà nước ) . Tháo gỡ được vướng mắc này sẽ tạo cho Cơng Ty một nguồn vốn chủ sở hữu dồi dào , chủ động trong các dự án đầu tư , một cấu trúc vốn lý tưởng, hiệu quả sẽ tăng lên đáng kể nhờ giảm được chi phí lãi vay vốn là một khỏan phí chiếm tỉ trọng lớn hiện nay của

lược phát triển đã đề ra.

Bán / khốn / cho thuê một số đơn vị cơ sở khơng phù hợp với chiến lược hoặc họat động khơng hiệu quả và Cổ phần hĩa một số đơn vị cơ sở mà Cơng Ty vẫn giữ cổ phần chi phối ( họat động theo cơ chế Cơng Ty Mẹ – Con ) để huy động thêm nguồn vốn đầu tư cho các dự án kinh doanh khả thi. ( Trong thời gian tới, Cơng ty sẽ được Cổ phần hĩa theo lịch trình, việc xác định chiến lược phát triển như trên đã nêu là một trong những hoạt động hết sức cần thiết để thực hiện thành cơng quá trình chuyển đổi này ).

Trước mắt, Cơng Ty cần làm tốt việc họach định về dịng tiền và xem xét tương quan giữa nợ và vốn. Với tỉ lệ nợ trên vốn quá cao và hệ số khả năng thanh tĩan nhanh quá thấp như hiện nay sẽ chứa đựng rất nhiều rũi ro cĩ thể dẫn đến mất khả năng thanh tĩan tạm thời nếu khơng họach định được dịng tiền cũng như sẽ dễ bị lệ thuộc vào các chủ nợ, ngân hàng. Tuyệt đối tránh tình trạng sử dụng vốn vay ngắn hạn để đầu tư cho các dự án dài hạn . Cơng Ty cần trích lập các quỹ dự phịng tài chính , cơng nợ khĩ địi…để kịp thời ứng phĩ trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay với nhiều biến động khĩ dự đĩan trước được .

Ứng dụng cơng nghệ thơng tin để hịan thiện cơng tác kế tĩan tài chính, kế tĩan quản trị. Đảm bảo thơng tin về tài chính kế tĩan được thơng suốt trong tịan hệ thống Cơng Ty, hịan thiện cơng tác quản lý vốn và ngày càng nâng cao chất lượng kế tĩan quản trị phục vụ kịp thời cho việc ra quyết định của quản trị viên cấp cao. Tăng cường hệ thống kiểm tốn nội bộ để kịp thời phát hiện các nguy cơ, chấn chỉnh các vi phạm; đồng thời cĩ biện pháp xử lý, điều chỉnh thích hợp khi cần.

3.3.4. Hệ Thống Thơng tin

Cơng Ty cần thấy rằng thơng tin liên kết tất cả các chức năng, các đơn vị trực thuộc trong hệ thống Cơng Ty lại với nhau và đĩ là cơ sở cho tất cả quyết định quản trị ; thơng tin chính là nền tảng cho tất cả các tổ chức. Hệ thống thơng tin được tổ chức tốt sẽ cải tiến họat động của Cơng Ty bằng cách nâng cao chất lượng của các quyết định quản trị . Trong thời đại bùng nổ thơng tin hiện nay với sự phát triển nhanh chĩng của thương mại điện tử thì sự thiếu thơng tin hoặc thơng tin khơng đầy đủ , khơng chính xác sẽ là một bước lùi rất lớn so với các đối thủ cạnh tranh.

và giao thêm cho Phịng Kế họach tổng hợp đảm trách chức năng trung tâm thu thập, xử lý , khai thác và cung cấp thơng tin. Cần thuê chuyên gia hoặc lựa chọn một tổ chức tư vấn giải pháp cĩ uy tín để xây dựng một hệ thống thơng tin hiệu quả cho Cơng Ty và huấn luyện , đào tạo cho nhân viên Cơng Ty cách thức sử dụng và khai thác tài nguyên thơng tin từ mạng nội bộ và Internet.

Thơng tin đầu vào của hệ thống này sẽ là tất cả các thơng tin sơ cấp và thứ cấp từ thực tế và diễn biến của thị trường, từ các nguồn sách, báo, tài liệu chuyên ngành ; các bộ phận chức năng ; các đơn vị trực thuộc và các nghiên cứu nội bộ. Đầu ra sẽ là các thơng tin đã được tổng hợp, thẩm định , xử lý và được cung cấp theo một phạm vi cĩ trật tự theo cấp quản lý . Hệ thống này cịn cĩ nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển thơng qua các tài nguyên thơng tin và đề xuất những dự án khả thi cho lãnh đạo lựa chọn quyết định.

3.3.5. Nghiên cứu và phát triển

Trong điều kiện yếu tố cơng nghệ đã trở nên hết sức quan trọng, Cơng Ty cần ngày càng chú trọng đến việc xây dựng chiến lược nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ cho sự thành cơng của chiến lược cạnh tranh.

Đối với Cơng Ty Thực Phẩm Miền Bắc, họat động nghiên cứu và phát triển phải được tiến hành liên tục , thường xuyên thơng qua các địi hỏi, các đơn đặt hàng của lãnh đạo Cơng Ty đối với các bộ phận kinh doanh , bộ phận Marketing và các đơn vị trực thuộc; họat động này sẽ được đầu tư tương xứng. Các kết quả sẽ được Hệ Thống Thơng Tin tổng hợp , thẩm định, xử lý kịp thời và cụ thể hĩa thành những dự án khả thi, những kế họach kinh doanh hiệu quả.

3.3.6. Nâng cao hiệu quả quản trị

Là một Doanh nghiệp nhà nước , Cơng Ty phải tuân thủ nguyên tắc Đảng lãnh đạo tịan diện . Việc cần làm ở đây là phải xây dựng được một tổ chức Đảng trong sạch và thực sự vững mạnh với đội ngũ lãnh đạo đủ tầm nhìn và trình độ để tham gia họach định chiến lược cho Cơng Ty , nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Cơng Ty .

Làm được như vậy, nghị quyết của Đảng bộ chính là các định hướng chiến lược của Cơng Ty ; mặt khác, các cấp ủy Đảng trong Cơng Ty phải biết vận dụng một cách sáng tạo , khoa học và phải căn cứ vào thực tiễn của cơng tác kinh doanh

chiến lược cấp chức năng. Làm được điều này, Cơng Ty sẽ tạo được tiền đề để tối đa hĩa hiệu quả quản trị.

Một điểm cần quan tâm nữa đối với vai trị lãnh đạo của Đảng tại Cơng Ty là cơng tác qui họach, đào tạo, đề bạt và bố trí cán bộ . Chiến lược cĩ thực hiện thành cơng được hay khơng phụ thuộc rất lớn vào cơng tác này. Trong cơng tác đề bạt và bố trí cán bộ, tổ chức Đảng nên xem xét vấn đề này một cách khoa học , cơng bằng và hợp lý .

Cơng Ty cần nghiên cứu , sắp xếp lại bộ máy của hệ thống một cách khoa học hơn sao cho gọn nhẹ nhất cĩ thể; áp dụng các cơng cụ quản lý tiên tiến như hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Đồng thời với việc tinh giảm lao động là việc bán hoặc cổ phần hĩa một số đơn vị cơ sở . Đảm bảo hệ thống họat động thơng suốt , hợp lý hĩa việc quản lý hệ thống ; tăng cường tính chủ động , phát huy được sức mạnh từ hiệu ứng cộng hưởng của hệ thống.

Hịan thiện các Qui chế nội bộ, cơ chế điều hành ; tiêu chuẩn hĩa cơng việc lãnh đạo cũng như nhân viên ; xây dựng các định mức một cách khoa học nhưng phải phù hợp thực tiễn kinh doanh nhằm tiết kiệm hợp lý chi phí kinh doanh, chống lãng phí .

Xây dựng văn hĩa Cơng Ty, tạo một mơi trường làm việc hấp dẫn, thỏai mái đồng thời luơn khuyến khích tính thi đua trong cơng tác. Điều này sẽ giúp Cơng Ty cĩ một đội ngũ lao động cĩ tinh thần hết mình vì Cơng Ty , gắn bĩ suốt đời với Cơng Ty và họ hãnh diện khi được làm việc cho Cơng Ty.

Thiết lập một hệ thống kiểm sĩat nội bộ cĩ tính chuyên nghiệp cao nhằm khơng chỉ sớm phát hiện các sai phạm để xử lý mà mục đích cần đạt là thúc đẩy, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện chiến lược của các đơn vị trực thuộc và các bộ phận chức năng, qua đĩ chấn chỉnh kịp thời các lệch lạc cĩ thể khiến Cơng Ty xa rời mục tiêu đã định hoặc cĩ thể điều chỉnh chiến lược kịp thời cho phù hợp với hịan cảnh , điều kiện thực tế của Cơng Ty .

3.4. Kiến nghị với Nhà nước

cho Cơng Ty : chỉ riêng đối với nhiệm vụ điều tiết và bình ổn thị trường mặt hàng đường đã cần một lượng vốn lưu động ổn định khỏang 750 tỉ đồng, trong khi đĩ hiện nay vốn chủ sở hữu lại quá thấp ( chỉ cĩ 71 tỉ đồng ) mà phần lớn là tài sản cố định. Mức vốn lưu động cần thiết tối thiểu cần đạt vào năm 2015 vào khỏang 1.000 tỉ đồng . Việc cấp vốn khơng chỉ thực hiện bằng cách cấp phát vốn trực tiếp mà cịn cĩ thể giải quyết thơng qua cổ phần hĩa hoặc giải quyết vấn đề quyền sở hữu tài sản theo kiến nghị dưới đây.

3.4.2 Vấn đề Quyền sở hữu tài sản trong Cơng Ty Nhà nước :

Hầu như trong tất cả các Doanh nghiệp nhà nước ( DNNN ) giá trị tài sản thể hiện trên sổ sách kế tĩan đều thấp hơn rất nhiều so với giá cả thị trường, phần chênh lệch chủ yếu là từ nhà-đất; phần chênh lệch này khơng chỉ là nguồn gốc phát sinh tiêu cực khi cổ phần hĩa ( CPH ) các DNNN mà cịn tạo ra sự lãng phí lớn trong việc sử dụng tài sản Nhà nước nĩi riêng cũng như tài sản xã hội nĩi chung. Trong điều kiện đất nước ta đang rất cần vốn để thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế cũng như các doanh nghiệp đang khát vốn để thực hiện các chiến lược phát triển thì nguồn lực lớn lao - nhà-đất trong các DNNN- rất cần phải được khai thác, sử dụng một cách hiệu quả .

Nhà nước là chủ sở hữu đối với tài sản trong DNNN vì là người cấp vốn đầu tư ban đầu và đầu tư bổ sung vốn cho DNNN. Các DNNN cĩ quyền sử dụng vốn và tài sản để tạo ra lợi nhuận, nhưng vai trị chủ sở hữu các tài sản này vẫn thuộc về Nhà nước , và Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính là đại diện thực hiện quyền và trách nhiệm cùa chủ sở hữu về vốn và tài sản trong DNNN.

Tuy nhiên, trên thực tế đơi khi diễn ra sự chồng chéo giữa Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành và UBND địa phương… trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước; điều này đã gây ra khơng ít khĩ khăn, lúng túng cho DN khi cần đến chỉ đạo hoặc xác nhận của “Ơng chủ” Nhà nước trong các vấn đề thế chấp, cầm cố…

Cơ chế và cách làm này cĩ thể dẫn đến các hậu quả :

- Các DNNN được quyền sử dụng nhà-đất với chi phí thấp nên sử dụng lãng phí và nảy sinh nhiều tiêu cực;

cĩ quyền thay đổi cơ cấu tài sản để mở rộng kinh doanh; trong khi đĩ đại đa số các DNNN này đều thiếu vốn và hoạt động kinh doanh chủ yếu dựa vào vốn vay ngân hàng. Để thực hiện được các chiến lược phát triển của mình, các DNNN này, đặc biệt là các DN kinh doanh thương mại như Cơng Ty Thực Phẩm Miền Bắc đã phải vay ngân hàng ( chủ yếu là các Ngân hàng thương mại Nhà nước ) nhiều gấp hàng chục lần nguồn vốn chủ sở hữu, khiến cho chi phí sử dụng vốn rất lớn, các chỉ tiêu về khả năng thanh tốn rất xấu và hiệu quả thấp là điều khĩ tránh khỏi . Sắp tới đây khi mà các Ngân hàng thương mại Nhà nước đã được CPH , cơ chế ưu đãi khơng cịn, chắc chắn các DNNN này sẽ phải đối đầu với khĩ khăn;

- Đại diện chủ sở hữu Nhà nước sẽ phải giải quyết rất nhiều việc sự vụ khi phải quyết định mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc thế chấp, cầm cố, định đoạt các tài sản này;

- Các tài sản trong DNNN thường chỉ được xác định lại giá trị khi cĩ quyết định CPH. Việc định giá do các cơ quan chức năng và Ban chỉ đạo CPH doanh nghiệp quyết định trên cơ sở tham khảo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp của các đơn vị tư vấn, kiểm tốn, thẩm định giá …. Trên thực tế, quá trình này cĩ rất nhiều kẻ hở cĩ thể phát sinh tiêu cực; đây là nơi xuất hiện các “lỗ đen” trong CPH các DNNN mà báo chí đã từng đề cập.

Nghị định ( NĐ ) 109 vừa được Thủ Tướng Chính phủ ban hành đã cĩ những sửa đổi bổ sung quan trọng về đất đai giao cho các DNNN được CPH . Tuy nhiên, đối tượng áp dụng chủ yếu của NĐ này là các DNNN được CPH . Thiết nghĩ , nếu mở rộng thêm đối tượng áp dụng là cho tất cả DNNN thì hiệu quả sử dụng tài sản xã hội sẽ cao hơn , đồng thời “lỗ đen” CPH DNNN sẽ được lấp ngay từ gốc mà khơng phải đợi đến khi CPH.

Để gĩp phần giảm lãng phí, thất thĩat trong sử dụng tài sản Nhà nước đồng thời tạo nguồn vốn phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế , chúng ta nên giải quyết ngay từ gốc rễ, đĩ là vấn đề về quyền sở hữu tài sản trong DNNN và xác định lại giá trị các tài sản này.

Xin kiến nghị : Nhà nước nên giao cho DNNN thực sự làm chủ khối tài sản đã được giao theo giá trị được xác định lại trên cơ sở giá cả thị trường ; Giám đốc/Tổng Giám đốc DNNN cĩ tồn quyền quyết định trong việc thay đổi cơ cấu tài

hợp đồng thuê Giám đốc/Tổng Giám đốc ) trước Nhà nước, trước Pháp luật về việc sử dụng hiệu quả số tài sản được giao. Chức năng quản lý, giám sát việc điều hành của các Giám đốc/Tổng Giám đốc sẽ được giao về một mối cho Tổng Cơng ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, đây là cơ quan đĩng vai trị là người đầu tư vốn cho doanh nghiệp và thực hiện các quyền của nhà đầu tư theo pháp luật quy định .

3.4.3 . Một số kiến nghị khác

• Hịan thiện hạ tầng pháp lý trong kinh doanh ; chống buơn lậu, trốn thuế, hàng gian , hàng giả , gian lận thương mại một cách tích cực , hiệu quả hơn nhằm tạo một mơi trường kinh doanh bình đẳng cho các Doanh nghiệp làm ăn chân chính.

• Khơng ngừng cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy cấp Bộ để thay vì là bộ máy quản lý cấp trên với cơ chế xin – cho sẽ trở thành bộ máy hổ trợ, định hướng, giúp đở Doanh nghiệp phát triển theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

• Nâng cao chất lượng Ngân hàng : nâng cấp hệ thống ngân hàng lên ngang tầm khu vực cả về qui mơ lẫn chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ hiệu quả hơn

Một phần của tài liệu 246067 (Trang 68 -68 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×