0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (83 trang)

Đối thủ cạnh tranh

Một phần của tài liệu 246067 (Trang 46 -50 )

Cơng ty Thực Phẩm Miền Bắc cĩ mạng lưới cơ sở rộng khắp cả nước , để đánh giá đầy đủ về đối thủ cạnh tranh của Cơng ty, tác giả chọn phương pháp gửi bảng câu hỏi đến 75 cán bộ lãnh đạo các Phịng, Ban Cơng ty và lãnh đạo cùng Trưởng, Phĩ các Phịng, Ban của các đơn vị trực thuộc Cơng ty .

Bảng câu hỏi :

Đề nghị các Ơng/Bà đánh giá về đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Cơng ty và về đối thủ cạnh tranh của đơn vị mình ( nếu cĩ ).

1. Theo Ơng/Bà , các đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Cơng ty và của đơn vị hiện nay là :

- Của Cơng ty : - Của đơn vị :

2. Các điểm mạnh của đối thủ cạnh tranh chủ yếu ? 3. Các điểm yếu của đối thủ cạnh tranh chủ yếu ?

4. Những mục tiêu và chiến lược của đối thủ cạnh tranh chủ yếu ?

5. Các đối thủ cạnh tranh chủ yếu làm thế nào ứng phĩ với các biến động mơi trường hiện nay ?

6. Các đối thủ cạnh tranh chủ yếu cĩ thể gây ra những tổn thương như thế nào đối với các chiến lược cĩ thể lựa chọn của cơng ty chúng ta ?

7. Các chiến lược cĩ thể lựa chọn của cơng ty chúng ta cĩ thể gây ra những tổn thương như thế nào đối với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu ?

8. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta cĩ vị trí như thế nào so với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu ?

9. Mức độ tham gia vào ngành của các cơng ty mới và mức độ các cơng ty lâu năm rút ra khỏi ngành ?

10.Các nhân tố quan trọng nào đã tạo ra vị thế cạnh tranh của cơng ty chúng ta trong ngành kinh doanh này ?

11.Xếp hạng về doanh số và lợi nhuận của những đối thủ cạnh tranh chủ yếu thay đổi như thế nào trong những năm gần đây ? Tại sao cĩ những thay đổi này ?

12.Tính chất của mối quan hệ giữa những nhà cung cấp và nhà phân phối trong ngành kinh doanh của chúng ta là gì ?

13.Các sản phẩm và dịch vụ thay thế cĩ thể là mối đe dọa đến mức nào đối với những đối thủ cạnh tranh trong ngành kinh doanh này ?

Theo kết quả tổng hợp các bảng hỏi cho biết : các đối thủ cạnh tranh chủ yếu hiện nay của Cơng Ty Thực Phẩm Miền Bắc cĩ thể tập họp thành hai nhĩm chính gồm các doanh nghiệp đang họat động trong cùng lĩnh vực và các nhà sản xuất , nhà cung cấp

Trong lĩnh vực kinh doanh bán buơn các mặt hàng thực phẩm cơng nghệ, nhất là mặt hàng đường và các mặt hàng lương thực, nơng sản hiện nay tham gia trên thị trường nội địa chủ yếu là các doanh nghiệp trong nước, các nhà sản xuất, các chợ đầu mối …, một số doanh nghiệp của Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc tham gia gián tiếp vào lĩnh vực này thơng qua phương thức buơn lậu, hàng xuất nhập khẩu tiểu ngạch . Trong lĩnh vực này các nhà cung cấp hoặc khách hàng đều cĩ thể trở thành đối thủ cạnh tranh.

Đánh giá chung về các đối thủ cạnh tranh chủ yếu hiện nay của Cơng Ty Thực Phẩm Miền Bắc là :

- Các Doanh nghiệp (chủ yếu là các doanh nghiệp ngồi quốc doanh cĩ qui mơ vừa và nhỏ) họat động trong cùng lĩnh vực : các đối thủ này nguồn lực tuy hạn chế nhưng cơ chế họat động rất linh họat , thơng tin giá cả nhanh, nhạy bén với tình hình thị trường, thơng thường là họ chọn những nhà cung cấp phù hợp nhất với họ kể cả mua hàng buơn lậu và phân phối lại qua các kênh truyền thống, các đối thủ này lại cũng chính là khách hàng của Cơng Ty;

- Các nhà sản xuất, cung cấp : các đối thủ này nguồn lực lớn nhưng cơ chế họat động kém linh họat , thơng tin giá cả chậm, thường bị động trước sự thay đổi nhanh chĩng của thị trường. Hiện nay các đối thủ này cĩ xu hướng hội nhập về phía trứơc nhưng điều khĩ khăn cho họ là phải xây dựng được thị trường, mạng lưới phân phối ; điều này lại khơng phải là tay nghề chuyên mơn của họ nên rất tốn kém và hiệu quả chưa cao . Vì vậy, họ vẫn duy trì kênh tiêu thụ chính là các khách hàng truyền thống.

Từ các thơng tin thu thập được và các phân tích, đánh giá trên đây, ta thiết lập được ma trận hình ảnh cạnh tranh của Cơng Ty Thực Phẩm Miền Bắc so với các đối thủ cạnh tranh như sau :

Bảng 2.8 : MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH Cơng ty Thực Phẩm Miền Bắc Các Doanh nghiệp cùng lĩnh vực Các nhà sản xuất TT Các yếu tố thành cơng Mức độ quan trọng hạng Điểm QT hạng Điểm QT hạng Điểm QT 1 Tầm nhìn, phát triển 0,10 4 0,40 2 0,20 2 0,20 2 Khả năng tài chính 0,10 4 0,40 2 0,20 2 0,20 3 Cơ sở vật chất 0,10 4 0,40 1 0,10 3 0,30 4 Vị trí kinh doanh 0,10 4 0,40 3 0,30 1 0,10 5 Chất lượng phục vụ 0,07 3 0,21 4 0,28 2 0,14 6 Cạnh tranh về giá 0,10 3 0,30 3 0,30 4 0,40 7 Thị phần 0,05 3 0,15 4 0,20 4 0,20 8 Thương hiệu 0,08 3 0,24 3 0,24 4 0,32 9 Quảng cáo 0,05 1 0,05 1 0,05 3 0,12 10 Sản phẩm đa dạng 0,05 3 0,15 4 0,20 1 0,05 11 Thanh tĩan 0,05 2 0,10 4 0,20 2 0,10 12 Cơ sở chế biến 0,05 1 0,05 1 0,05 4 0,20

13 Cơ chế linh hoạt 0,05 1 0,05 4 0,20 1 0,05

14 Nguồn thơng tin 0,05 3 0,15 4 0,20 3 0,15

Tổng cộng 1,00 2,70 2,72 2,53

Nhận xét : Qua ma trận hình ảnh cạnh tranh chúng ta cĩ thể xếp hạng đối thủ cạnh tranh như sau : Các Doanh nghiệp ( các doanh nghiệp ngồi quốc doanh cĩ qui mơ vừa và nhỏ ) cùng lĩnh vực đứng vị trí thứ nhất, sau đĩ đến Cơng Ty Thực Phẩm Miền Bắc và cuối cùng là Các nhà cung cấp . Tổng số điểm quan trọng 2,72 cho thấy Các Doanh nghiệp này tuy dẫn đầu nhưng khơng phải là quá mạnh vì các hạn chế về nguồn lực và thường kinh doanh theo kiểu “ăn xổi ở thì” , Cơng Ty Thực

Phẩm Miền Bắc tuy bị xếp hạng kém hơn về cạnh tranh nhưng cũng khơng kém nhiều trong khi cịn nhiều tiềm năng chưa được khai thác đúng mức , nếu xây dựng được chiến lược phát triển phù hợp thì vị trí dẫn đầu chắc chắn sẽ thuộc về Cơng Ty Thực Phẩm Miền Bắc . Cịn Các nhà cung cấp tuy bị xếp hạng khơng kém hơn nhiều về cạnh tranh so với Cơng Ty Thực Phẩm Miền Bắc nhưng tiềm năng phát triển trong lĩnh vực phân phối sẽ bị hạn chế , đây khơng phải là năng lực lõi , tay nghề chuyên mơn của họ, trong tương lai Cơng Ty nên định hướng là họ sẽ là các đối tác chiến lược.

Một phần của tài liệu 246067 (Trang 46 -50 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×