0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (83 trang)

Hình thành chiến lược trên ma trận SWOT

Một phần của tài liệu 246067 (Trang 55 -55 )

Bảng 3.1 : MA TRẬN SWOT VÀ CÁC CHIẾN LƯỢC

Cơ hội ( O ) Thách thức ( T )

SWOT

1. Việt Nam đã gia nhập WTO.

2. Kinh tế ổn định, tăng trưởng cao;

3. Tiềm năng thị trường lớn,

4. Cty nhà nước vẫn cịn được ưu đãi

5. Sự phát triển của thị trường vốn.

6. Nhu cầu căn hộ, văn phịng tăng.

7. Sự phát triển nhanh chĩng của cơng nghệ và thương mại điện tử .

1. Các đối thủ nước ngịai tăng.

2. Hạ tầng pháp lý chưa hịan chỉnh, thủ tục hành chính cịn bất cập.

3.Ngân hàng cho vay chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng phục vụ kém.

4. Lãi suất vay NH cao .

5. Người tiêu dùng chuộng hàng ngọai .

6. Hỗ trợ xúc tiến thương mại kém .

7. Gian lận thương mại.

Điểm mạnh ( S ) Các Chiến Lược S-O Các Chiến Lược S-T

1. Lãnh đạo cĩ tầm nhìn, giàu kinh nghiệm

2. Khả năng phát triển.

3. Khả năng tiếp cận, tận dụng các ưu đãi.

4. Dễ vay nợ ngân hàng .

5. Cĩ nhiều đối tác truyền thống.

6. Lợi thế về cơ sở vật chất, quỹ đất lớn, vị trí thuận lợi

S ( 1,2,3,4,6 ) và O (1,2,4,5,6 ) :

Chiến lược đa dạng hĩa hoạt động kiểu hỗn hợp: Phát huy thế mạnh, cơ hội để phát triển lĩnh vực thương mại dịch vụ, xây cao ốc văn phịng.

S (1,2,3,4 ) O ( 1,3,4,7 ) : Chiến lược phát triển thị trường: Tận dụng các thế mạnh và ưu đãi xuất khẩu, đẩy mạnh họat động xuất khẩu các sản phẩm cĩ lợi thế cạnh tranh sang các thị trường mới .

S ( 1,2,3,4,5,6 ) và T (1,2,5) : Chiến lược phát triển sản phẩm : tăng cường lợi thế cạnh tranh bằng cách phát huy các điểm mạnh tạo sự khác biệt để tăng thị phần .

S ( 1,2,3,4,5,6 )T ( 2,5 ) : Chiến lược đa dạng hĩa họat động đồng tâm :Tận dụng các ưu đãi , lựa chọn nhập khẩu các sản phẩm cĩ thương hiệu mạnh trong cùng lĩnh vực để phân phối trong thị trường nội địa.

Điểm yếu ( W ) Các Chiến Lược W-O Các Chiến Lược W-T

1. Quản trị nhân sự kém, chi phí lao động cao.

2. Vốn ít, chi phí lãi vay cao.

3. Thiếu quan tâm đến Marketing .

4. Chưa tạo được thương hiệu.

5. Hệ thống thơng tin chưa khoa học.

6. Cơ chế quản lý tài chính của Cơng ty Nhà nước cịn bất cập .

W (1,2,3,4,5)O(1,2,3,4 ) : Chiến lược kết hợp theo chiều ngang : Cải thiện hoạt động quản trị, đẩy mạnh Marketing, khẳng định thương hiệu, gia tăng thị phần, liên kết nhằm khai thác các tài nguyên; tận dụng các cơ hội khắc phục các điểm yếu; tận dụng sự ưu đãi, sáp nhập các Cty nhà nước họat động trong cùng lĩnh vực nhằm trở thành một tập địan đa ngành đủ sức cạnh tranh .

W ( 1,2,3,4,5 )O (1,2, 3,4 ) :

Chiến lược thâm nhập thị trường : Tổ chức lại nguồn nhân lực, bộ máy của hệ thống , đầu tư cho hệ thống thơng tin, tận dụng cơ sở vật chất để tăng thị phần cho các sản phẩm hiện tại qua những nỗ lực tiếp thị nhiều hơn.

W (1,2,6)T ( 3,4 ) : Chiến lược lọai bớt : Bán đi các cơ sở khơng hiệu quả, tập trung đầu tư thêm vốn cho các cơ sở cĩ lợi thế cạnh tranh tốt, làm tăng hiệu quả họat động, tăng lợi thế cạnh tranh cho cơng ty .

W ( 1, 2,3,4,5 ) T ( 1,2,5,7 ) :

Chiến lược đa dạng hĩa theo chiều ngang : Khắc phục các điểm yếu , lợi dụng các thách thức khi thâm nhập thị trường nội địa của các đối tác nước ngịai để thực hiện vai trị nhà nhập khẩu và phân phối trên hệ thống khách hàng sẳn cĩ, đồng thời tận dụng các thế mạnh và ưu đãi xuất khẩu đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu nơng sản đã qua chế biến vào các thị trường quen thuộc .

- Nhĩm các chiến lược S - O :

+ Chiến lược đa dạng hĩa kiểu hỗn hợp : Phát huy hầu hết các thế mạnh, đặc biệt là về quỹ đất lớn, vị trí thuận lợi đồng thời tận dụng các cơ hội, bổ sung vốn thơng qua thị trường chứng khốn hoặc vay ngân hàng để đầu tư xây dựng cao ốc văn phịng tại các khu vực trung tâm và các khu căn hộ tại các vị trí phù hợp đáp ứng nhu cầu thị trường đang tăng, song song đĩ là phát triển lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khu giải trí .

+ Chiến lược phát triển thị trường :phát huy hầu hết các thế mạnh và ưu đãi xuất khẩu, tận dụng cơ hội Việt Nam đã gia nhập WTO để đẩy mạnh họat động xuất khẩu các sản phẩm nơng nghiệp cĩ lợi thế cạnh tranh sang các thị trường mới .

- Nhĩm các chiến lược S - T :

+ Chiến lược phát triển sản phẩm : tăng cường lợi thế cạnh tranh bằng cách phát huy tất cả các điểm mạnh tạo sự khác biệt để tăng thị phần .

+ Chiến lược đa dạng hĩa họat động đồng tâm : Tận dụng sự ngần ngại của các đối thủ cạnh tranh nước ngồi đối với hạ tầng pháp lý, thủ tục hành chính cịn bất cập và đối với sự cạnh tranh khơng lành mạnh tại Việt Nam; tận dụng điểm yếu của các đối thủ cạnh tranh nội địa do hoạt động xúc tiến thương mại kém , phát huy tất cả các điểm mạnh để đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, lựa chọn nhập khẩu và phân phối các sản phẩm danh tiếng cùng ngành hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng hàng ngoại .

- Nhĩm các chiến lược W - O :

+ Chiến lược kết hợp theo chiều ngang : Cải thiện hoạt động quản trị, tăng cường Marketing, khẳng định thương hiệu, gia tăng thị phần, tăng liên kết khai thác tốt các tài nguyên; tận dụng các cơ hội khắc phục các điểm yếu; tận dụng sự ưu đãi, sáp nhập các Cty nhà nước họat động trong cùng lĩnh vực nhằm trở thành một tập địan sản xuất kinh doanh đa ngành đủ sức cạnh tranh.

máy của hệ thống , đầu tư cho hệ thống thơng tin, tận dụng cơ sở vật chất để tăng thị phần cho các sản phẩm hiện tại qua những nỗ lực tiếp thị nhiều hơn.

- Nhĩm các chiến lược W - T :

+ Chiến lược lọai bớt : Bán đi các cơ sở khơng hiệu quả, tập trung đầu tư thêm vốn cho các cơ sở cĩ lợi thế cạnh tranh tốt, làm tăng hiệu quả họat động, tăng lợi thế cạnh tranh cho cơng ty .

+ Chiến lược đa dạng hĩa theo chiều ngang : Khắc phục các điểm yếu, tăng cường họat động xúc tiến thương mại để tìm đối tác và lợi dụng các thách thức khi thâm nhập thị trường nội địa của các đối tác nước ngịai để thực hiện vai trị nhà đại lý nhập khẩu và phân phối trên hệ thống khách hàng sẳn cĩ; đồng thời tận dụng các thế mạnh và ưu đãi xuất khẩu đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu các sản phẩm nơng nghiệp vào các thị trường quen thuộc.

3.2.2. Sử dụng ma trận QSPM để lựa chọn các chiến lược thích hợp cho Cơng Ty ThưÏc Phẩm Miền Bắc .

Ma trận họach định chiến lược cĩ thể định lượng (Quantitative Strategic Planning Matrix – QSPM ) là một kỹ thuật phân tích được thiết lập để quyết định tính hấp dẫn tương đối của các chiến lược khả thi cĩ thể thay thế .

Trong các bảng ma trận QSPM dưới đây , các ký hiệu và chữ viết tắt được sử dụng như sau :

AS : Số điểm hấp dẫn

TAS : Tổng số điểm hấp dẫn

Chiến lược cĩ thể thay thế CL đa dạng hĩa hỗn hợp CL phát triển thị trường

CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG Phân

loại

AS TAS AS TAS

TT Các yếu tố bên trong

1 Lãnh đạo cĩ tầm nhìn, giàu kinh nghiệm 4 4 16 4 16

2 Khả năng phát triển . 3 4 12 3 9

3 Khả năng tiếp cận, tận dụng các ưu đãi 3 4 12 4 12

4 Dễ vay nợ Ngân hàng 4 4 16 4 16

5 Cĩ nhiều đối tác truyền thống 3 3 9 3 9

6 Cơ sở vật chất tốt , quỹ đất lớn, vị trí thuận lợi . 4 4 16 2 8

7 Quản trị nhân sự kém , chi phí lao động cao. 1 - - 1 1

8 Vốn ít, chi phí sử dụng vốn cao. 1 1 1 1 1

9 Thiếu quan tâm tới Marketing 2 2 4 1 2

10 Chưa tạo được Thương hiệu 2 2 4 1 2

11 Hệ thống thơng tin chưa khoa học 2 1 2 1 2

12 Cơ chế quản lý tài chính cịn bất cập 1 1 1 1 1

TT Các yếu tố bên ngồi

1 Việt Nam đã gia nhập WTO. 3 4 12 4 12

2 Kinh tế vĩ mơ ổn định, tăng trưởng cao. 3 4 12 4 12

3 Cty nhà nước vẫn cịn được một số ưu đãi. 4 4 16 4 16

4 Tiềm năng của thị trường lớn. 3 3 9 4 12

5 Sự phát triển của thị trường chứng khĩan. 3 4 12 2 6

6 Nhu cầu căn hộ và văn phịng cho thuê tăng. 4 4 16 - -

7 Sự phát triển của cơng nghệ và thương mại điện tử 2 2 4 3 6

8 Các đối thủ cạnh tranh nước ngịai tăng. 1 3 3 1 1

9 Hạ tầng pháp lý, thủ tục hành chính cịn bất cập 2 2 4 2 4

10 NH chưa đáp ứng nhu cầu vay, chất lượng kém. 1 2 2 1 1

11 Lãi suất VNĐ đang ở mức cao. 1 1 1 1 1

12 Người tiêu dùng chuộng hàng ngọai . 2 - - 3 6

13 Hỗ trợ xúc tiến thương mại chưa hiệu quả 2 - - 1 2

14 Cạnh tranh khơng lành mạnh, gian lận thương mại 1 1 1 1 1

Chiến lược cĩ thể thay thế CL phát triển sản phẩm CL đa dạng hĩa đồng tâm

CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG Phân

loại

AS TAS AS TAS

TT Các yếu tố bên trong

1 Lãnh đạo cĩ tầm nhìn, giàu kinh nghiệm 4 3 12 4 16

2 Khả năng phát triển . 3 3 9 3 9

3 Khả năng tiếp cận, tận dụng các ưu đãi 3 4 12 4 12

4 Dễ vay nợ Ngân hàng 4 4 16 4 16

5 Cĩ nhiều đối tác truyền thống 3 4 12 3 9

6 Cơ sở vật chất tốt , quỹ đất lớn, vị trí thuận lợi . 4 4 16 4 16

7 Quản trị nhân sự kém , chi phí lao động cao. 1 1 1 1 1

8 Vốn ít, chi phí sử dụng vốn cao. 1 1 1 1 1

9 Thiếu quan tâm tới Marketing 2 2 4 1 2

10 Chưa tạo được Thương hiệu 2 2 4 1 2

11 Hệ thống thơng tin chưa khoa học 2 1 2 1 2

12 Cơ chế quản lý tài chính Cty nhà nước cịn bất cập 1 1 1 1 1 TT Các yếu tố bên ngồi

1 Việt Nam đã gia nhập WTO. 3 3 9 4 12

2 Kinh tế vĩ mơ ổn định, tăng trưởng cao. 3 4 12 4 12

3 Cty nhà nước vẫn cịn được một số ưu đãi. 4 4 16 4 16

4 Tiềm năng của thị trường lớn. 3 4 12 4 12

5 Sự phát triển của thị trường chứng khĩan. 3 2 6 3 9

6 Nhu cầu căn hộ và văn phịng cho thuê tăng. 4 - - - -

7 Sự phát triển của cơng nghệ và thương mại điện tử 2 2 4 3 6

8 Các đối thủ cạnh tranh nước ngịai tăng. 1 3 3 1 1

9 Hạ tầng pháp lý, thủ tục hành chính cịn bất cập 2 2 4 2 4

10 NH chưa đáp ứng nhu cầu vay, chất lượng kém. 1 2 2 1 1

11 Lãi suất VNĐ đang ở mức cao. 1 1 1 1 1

12 Người tiêu dùng chuộng hàng ngọai . 2 1 2 4 8

13 Hỗ trợ xúc tiến thương mại chưa hiệu quả 2 1 2 1 2

14 Cạnh tranh khơng lành mạnh, gian lận thương mại 1 1 1 1 1

Chiến lược cĩ thể thay thế CL kết hợp theo chiều ngang CL thâmnhập thị trường

CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG Phân

loại

AS TAS AS TAS

TT Các yếu tố bên trong

1 Lãnh đạo cĩ tầm nhìn, giàu kinh nghiệm 4 4 16 4 16

2 Khả năng phát triển . 3 4 12 3 9

3 Khả năng tiếp cận, tận dụng các ưu đãi 3 4 12 4 12

4 Dễ vay nợ Ngân hàng 4 4 16 4 16

5 Cĩ nhiều đối tác truyền thống 3 4 12 4 12

6 Cơ sở vật chất tốt , quỹ đất lớn, vị trí thuận lợi . 4 4 16 4 16

7 Quản trị nhân sự kém , chi phí lao động cao. 1 2 2 1 1

8 Vốn ít, chi phí sử dụng vốn cao. 1 4 4 1 1

9 Thiếu quan tâm tới Marketing 2 1 2 1 2

10 Chưa tạo được Thương hiệu 2 2 4 1 2

11 Hệ thống thơng tin chưa khoa học 2 1 2 1 2

12 Cơ chế quản lý tài chính Cty nhà nước cịn bất cập 1 1 1 1 1 TT Các yếu tố bên ngồi

1 Việt Nam đã gia nhập WTO. 3 4 12 3 9

2 Kinh tế vĩ mơ ổn định, tăng trưởng cao. 3 4 12 4 12

3 Cty nhà nước vẫn cịn được một số ưu đãi. 4 4 16 4 16

4 Tiềm năng của thị trường lớn. 3 4 12 4 12

5 Sự phát triển của thị trường chứng khĩan. 3 3 9 2 6

6 Nhu cầu căn hộ và văn phịng cho thuê tăng. 4 3 12 - -

7 Sự phát triển của cơng nghệvà thương mại điện tử 2 2 4 3 6

8 Các đối thủ cạnh tranh nước ngịai tăng. 1 4 4 1 1

9 Hạ tầng pháp lý, thủ tục hành chính cịn bất cập 2 2 4 2 4

10 NH chưa đáp ứng nhu cầu vay, chất lượng kém. 1 4 4 1 1

11 Lãi suất VNĐ đang ở mức cao. 1 3 3 1 1

12 Người tiêu dùng chuộng hàng ngọai . 2 - - 1 2

13 Hỗ trợ xúc tiến thương mại chưa hiệu quả 2 1 2 1 2

14 Cạnh tranh khơng lành mạnh, gian lận thương mại 1 1 1 1 1

Chiến lược cĩ thể thay thế Chiến lược loại bớt CL đa dạng hĩa theo chiều ngang

CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG Phân

loại

AS TAS AS TAS

TT Các yếu tố bên trong

1 Lãnh đạo cĩ tầm nhìn, giàu kinh nghiệm 4 4 16 4 16

2 Khả năng phát triển . 3 3 9 4 12

3 Khả năng tiếp cận, tận dụng các ưu đãi 3 4 12 4 12

4 Dễ vay nợ Ngân hàng 4 3 12 4 16

5 Cĩ nhiều đối tác truyền thống 3 3 9 4 12

6 Cơ sở vật chất tốt , quỹ đất lớn, vị trí thuận lợi . 4 3 12 4 16

7 Quản trị nhân sự kém , chi phí lao động cao. 1 3 3 1 1

8 Vốn ít, chi phí sử dụng vốn cao. 1 3 3 1 1

9 Thiếu quan tâm tới Marketing 2 1 2 1 2

10 Chưa tạo được Thương hiệu 2 2 4 1 2

11 Hệ thống thơng tin chưa khoa học 2 1 2 1 2

12 Cơ chế quản lý tài chính Cty nhà nước cịn bất cập 1 1 1 1 1 TT Các yếu tố bên ngồi

1 Việt Nam đã gia nhập WTO. 3 4 12 4 12

2 Kinh tế vĩ mơ ổn định, tăng trưởng cao. 3 4 12 4 12

3 Cty nhà nước vẫn cịn được một số ưu đãi. 4 4 16 4 16

4 Tiềm năng của thị trường lớn. 3 4 12 4 12

5 Sự phát triển của thị trường chứng khĩan. 3 2 6 2 6

6 Nhu cầu căn hộ và văn phịng cho thuê tăng. 4 - - - -

7 Sự phát triển của cơng nghệvà thương mại điện tử 2 2 4 4 8

8 Các đối thủ cạnh tranh nước ngịai tăng. 1 2 2 3 3

9 Hạ tầng pháp lý, thủ tục hành chính cịn bất cập 2 1 2 3 6

10 NH chưa đáp ứng nhu cầu vay, chất lượng kém. 1 4 4 2 2

11 Lãi suất VNĐ đang ở mức cao. 1 3 3 1 1

12 Người tiêu dùng chuộng hàng ngọai . 2 - - 4 8

13 Hỗ trợ xúc tiến thương mại chưa hiệu quả 2 2 4 2 4

14 Cạnh tranh khơng lành mạnh, gian lận thương mại 1 1 1 1 1

Qua phân tích ma trận QSPM, căn cứ vào tổng số điểm hấp dẫn của các chiến lược cĩ thể thay thế được , ta cĩ thể kết luận:

– Đối với nhĩm các chiến lược S-O theo bảng 3.2 : Chiến lược đa dạng hĩa kiểu hỗn hợp cĩ tổng số điểm hấp dẫn là 185 trong khi chiến lược phát triển thị trường chỉ cĩ tổng số điểm hấp dẫn là 159 . Như vậy, trong giai đọan này Cơng Ty Thực Phẩm Miền Bắc nên lựa chọn Chiến lược đa dạng hĩa kiểu hỗn hợp

– Đối với nhĩm các chiến lược S-T theo bảng 3.3 : Chiến lược đa dạng hĩa đồng tâm cĩ tổng số điểm hấp dẫn là 172 trong khi chiến lược phát triển sản phẩm chỉ cĩ tổng số điểm hấp dẫn là 154; trong giai đọan này Cơng Ty Thực Phẩm Miền Bắc nên chọn Chiến lược đa dạng hĩa đồng tâm.

– Đối với nhĩm các chiến lược W-O theo bảng 3.4 : Chiến lược thâm nhập thị trường chỉ cĩ tổng số điểm hấp dẫn là 163 trong khi chiến lược kết hợp theo chiều ngang cĩ tổng số điểm hấp dẫn tới 184 . Trong giai đọan này Cơng Ty Cơng Ty Thực Phẩm Miền Bắc nên lựa chọn Chiến lược kết hợp theo chiều ngang.

Một phần của tài liệu 246067 (Trang 55 -55 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×