0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (106 trang)

Tham gia do ép buộc vì sợ trừ điểm hành vi đạo đức 

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN TRẢNG BÀNG TỈNH TÂY NINH (Trang 39 -39 )

đạo đức 7 19,4

HS nhận thức tốt sẽ dẫn đến việc tham gia tốt các hoạt động ngoại khĩa. Cĩ 41,7% CBQL nhận xét HS tham gia tích cực và hứng thú; đồng thời, cĩ cùng số ý kiến nhận xét HS tham gia nhưng chưa tích cực. Điều này chứng tỏ HS cĩ tham gia HĐGDNGLL nhưng các hình thức của hoạt động này chưa đủ sức để thu hút sự hứng thú các em.

Bảng 2.7. Đánh giá ảnh hưởng HĐGDNGLL đến hoạt động học tập trên lớp của HS

ĐÁNH GIÁ N %

Khơng ghi 4 0,8

Cĩ ảnh hưởng tích cực 290 58,1

Khơng gây ảnh hưởng gì 196 39,3

Làm hạn chế kết quả học tập 9 1,8

Theo kết quả của bảng 2.7 cho thấy 58,1 % HS cho rằng cĩ ảnh hưởng tích cực đến hoạt động học tập trên lớp của các em, chỉ cĩ 1,8% HS cho là làm hạn chế kết quả học tập. Điều này cho thấy HS rất quan tâm và yêu thích HĐGDNGLL.Một bộ phận HS cho rằng HĐGDNGLL khơng ảnh hưởng gì (39,3%) hoặc làm hạn chế kết quả học tập của các em (1,8%). Điều này, Hiệu trưởng cần cĩ những biện pháp tích cực và hiệu quả để nâng cao nhận thức cho các em, thơng qua các hình thức tuyên truyền, giáo dục, khơng ngừng đổi mới các hình thức và nội dung hoạt động để lơi cuốn HS tham gia, tạo ra các điều kiện thuận lợi nhất để các em được tham gia một cách tích cực và giúp HS nhận thấy rằng HĐGDNGLL mang lại hiệu quả tích cực cho các em.

2.2.2. Ni dung, phương pháp, hình thc t chc và hiu qu HĐGDNGLL

2.2.2.1. Nội dung và hình thức tổ chức các HĐGDNGLL

a. Giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần

Bảng 2.8. Đánh giá việc thực hiện giờ sinh hoạt dưới cờ của CBQL và GV

Trung bình: 2,0 THỰC HIỆN Cán bộ quản lý Giáo viên NỘI DUNG TB ĐLTC TBậc TB ĐLTC TBậc F P

tốt

Biểu dương tập thể, cá nhân tốt 2,64 0,48 4 2,68 0,47 1 0,51 0,42 Nghe báo cáo chủ đề hàng tháng

(thầy, cơ phụ trách Đồn thực

hiện) 2,76 0,43 2 2,65 0,48 3

0,17 1,88 Thi hùng biện với các chủ đề 1,91 0,37 8 1,78 0,47 9 0,29 1,10 Mời báo cáo viên nĩi chuyện

chuyên đề về ATGT, ma túy, AIDS, truyền thống cách mạng…

2,06 0,33 5 2,08 0,34 6 0,69 0,15 Sinh hoạt văn nghệ 2,00 0,25 6 2,15 0,54 5 0,19 1,67 Hái hoa dân chủ với các chủ đề

khác nhau 1,97 0,38 7 1,94 0,48 7 0,94 0,00 Phát động thi đua 2,81 0,40 1 2,59 0,49 4 0,03 4,57 Các lớp phụ trách mỗi tuần báo

cáo 1 chủ đề do Đồn trường phân cơng trước

1,89 0,71 9 1,79 0,79 8 0,44 0,58

Theo kết quả của bảng 2.8 cho thấy nội dung giờ sinh hoạt dưới cờ tại trường được đánh giá như sau theo thứ bậc: Phát động thi đua (thứ bậc 1-CBQL; thứ bậc 4-GV); Nghe báo cáo chủ đề hàng tháng (thầy, cơ phụ trách Đồn thực hiện) (thứ bậc 2-CBQL; thứ bậc 3-GV); Phê bình tập thể, cá nhân chưa tốt (thứ bậc 3-CBQL; thứ bậc 2-GV); Biểu dương tập thể, cá nhân tốt (thứ bậc 4-CBQL; thứ bậc 1- GV); Mời báo cáo viên nĩi chuyện chuyên đề về ATGT, ma túy, AIDS, truyền thống cách mạng…(thứ bậc 5-CBQL; thứ bậc 6-GV); Sinh hoạt văn nghệ (thứ bậc 6-CBQL; thứ bậc 5-GV); Hái hoa dân chủ với các chủ đề khác nhau (cả CBQL và GV-thứ bậc 7); Thi hùng biện với các chủ đề (thứ bậc 8-CBQL; thứ bậc 9-GV); Cc lớp phụ trách mỗi tuần báo cáo 1 chủ đề do Đồn trường phân cơng trước (thứ bậc 9-CBQL; thứ bậc 8-GV). Qua kết quả kiểm nghiệm cho thấy cách đánh giá việc thực hiện giờ sinh hoạt dưới cờ của cán bộ quản lý và giáo viên cĩ khác biệt ý nghĩa thống kê về “Hái hoa dân chủ với các chủ đề khác nhau”.

Bảng 2.9. Đánh giá việc thực hiện giờ sinh hoạt dưới cờ của HS

MỨC ĐỘ THỰC HIỆN NỘI DUNG

TB ĐLTC Thứ bậc

Phê bình tập thể, cá nhân chưa tốt 2,69 0,514 1 Biểu dương tập thể, cá nhân tốt 2,67 0,532 2 Nghe báo cáo chủ đề hàng tháng (thầy, cơ phụ

trách Đồn thực hiện) 2,61 0,564 4

Thi hùng biện với các chủ đề 1,76 0,580 9 Mời báo cáo viên nĩi chuyện chuyên đề về

ATGT, matúy, AIDS, truyền thống cách mạng…

2,06 0,493 6

Sinh hoạt văn nghệ 2,07 0,668 5

Hái hoa dân chủ với các chủ đề khác nhau 1,87 0,621 8

Phát động thi đua 2,64 0,533 3

Các lớp phụ trách mỗi tuần báo cáo 1 chủ đề do Đồn trường phân cơng trước

Theo kết quả của bảng 2.9 cho thấy, HS chú ý nhiều đến việc phê bình hay khen thưởng cá nhân, tập thể. Điều này tác động rất lớn đến tâm lý của các em. Nếu những lời tuyên dương, khen thưởng được thực hiện trước khi phê bình cĩ lẽ sẽ làm cho HS cĩ thiện cảm hơn trong giờ sinh hoạt cờ. Việc phát động thi đua được HS xếp hạng thứ 3, nghe báo cáo chủ đề hàng tháng được xếp hạng 4 cho thấy, giờ sinh hoạt dưới cờ ở các trường thực hiện chưa được đầu tư về nội dung và hình thức. Nhà trường chỉ chú ý đến việc trách phạt học sinh hơn là tuyên truyền các nội dung giáo dục cho các em. Các nội dung như: Hái hoa dân chủ với các chủ đề khác nhau, thi hùng biện với các chủ đề, các lớp phụ trách mỗi tuần báo cáo 1 chủ đề do Đồn trường phân cơng trước được cả CBQL, GV và HS đánh thứ hạng ưu tiên thấp nhất. Điều này chứng tỏ rằng, giờ sinh hoạt dưới cờ là giờ làm việc của thầy cơ phụ trách cơng tác này và học sinh là đối tượng thụ động ngồi để tiếp thu những nội dung cần thiết của tuần mới.

b. Giờ SHCN

Bảng 2.10. Đánh giá giờ SHCN tại trường của CBQL và GV

Trung bình: 2,0 THỰC HIỆN Cán bộ quản lý (CBQL) Giáo viên (GV) NỘI DUNG TB ĐLTC TBậc TB ĐLTC TBậc F P

Dạy bù giờ mơn mà

GVCN phụ trách 1,13 0,42 10 1,24 0,60 10 0,86 0,35 Phổ biến yêu cầu, nội

dung hoạt động của nhà

trường 2,97 0,16 1 2,91 0,28 1 3,31 0,07 Ban cán sự lớp điều khiển

buổi SHCN 2,29 0,71 6 2,30 0,74 5 0,02 0,88 GVCN phê bình và phạt

những tổ, cá nhân vi phạm nội quy nhà trường

2,69 0,46 4 2,76 0,48 2 0,15 0,70 GVCN biểu dương, khen

thưởng các cá nhân, tổ cĩ thành tích trong tuần, trong đợt thi đua…

2,75 0,43 3 2,65 0,48 3 2,25 0,13 Sinh hoạt văn nghệ, kể

chuyện 2,03 0,47 8 2,06 0,59 7 0,20 0,65 GVCN đưa ra các đề tài

mà học sinh quan tâm để lớp cùng tranh luận (tình bạn, tình yêu, chọn nghề, phương pháp tự học…)

2,23 0,59 7 2,00 0,57 8 2,49 0,11 Tổ chức đố vui lien quan

đến các mơn học 1,74 0,56 9 1,90 0,71 9 1,84 0,17 Thơng qua tập thể tìm hiểu hồn cảnh của HS cá biệt, HS cĩ hồn cảnh gia đình khĩ khăn 2,49 0,50 5 2,27 0,60 6 3,20 0,07

Bàn bạc về kế hoạch hoạt động do nhà trường đề ra

trong tuần tới 2,78 0,48 2 2,59 0,57 4 1,96 0,16

Theo kết quả của bảng 2.10 cho thấy nội dung giờ SHCN tại trường được đánh giá như sau theo thứ bậc: Phổ biến yêu cầu, nội dung hoạt động của nhà trường(thứ bậc 1-cả CBQL và GV); Bàn bạc về kế hoạch hoạt động do nhà trường đề ra trong tuần tới (thứ bậc 2-CBQL; thứ bậc 4-GV); GVCN biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tổ cĩ thành tích trong tuần, trong đợt thi đua… (thứ bậc 3-cả CBQL và GV); GVCN phê bình và phạt những tổ, cá nhân vi phạm nội quy nhà trường (thứ bậc 4- CBQL; thứ bậc 2-GV); Thơng qua tập thể tìm hiểu hồn cảnh của HS cá biệt, HS cĩ hồn cảnh gia đình khĩ khăn (thứ bậc-5 CBQL; thứ bậc 6-GV); Ban cán sự lớp điều khiển buổi SHCN (thứ bậc 6- CBQL; thứ bậc 5-GV); GVCN đưa ra các đề tài mà học sinh quan tâm để lớp cùng tranh luận (tình bạn, tình yêu, chọn nghề, phương pháp tự học…) (thứ bậc 7-CBQL; thứ bậc 8-GV); Sinh hoạt văn nghệ, kể chuyện(thứ bậc 8-CBQL; thứ bậc 7-GV); Tổ chức đố vui liên quan đến các mơn học(thứ bậc 9-cả CBQL và GV); Dạy bù giờ mơn mà GVCN phụ trách (thứ bậc 10-cả CBQL và GV). Qua kết quả kiểm nghiệm cho thấy cách đánh giá nội dung giờ sinh hoạt chủ nhiệm tại trường của cán bộ quản lý và giáo viên cĩ khác biệt ý nghĩa thống kê về “Thơng qua tập thể tìm hiểu hồn cảnh của HS cá biệt, HS cĩ hồn cảnh gia đình khĩ khăn”.

Bảng 2.11. Đánh giá giờ sinh hoạt chủ nhiệm tại lớp của HS

THỰC HIỆN NỘI DUNG

TB ĐLTC Thứ bậc

Dạy bù giờ mơn mà GVCN phụ trách 1,34 0,569 10 Phổ biến yêu cầu, nội dung hoạt động của nhà

trường 2,80 0,477 1

Ban cán sự lớp điều khiển buổi SHCN 2,03 0,773 6 GVCN phê bình và phạt những tổ, cá nhân vi

phạm nội quy nhà trường 2,58 0,637 3 GVCN biểu dương, khen thưởng các cá nhân,

tổ cĩ thành tích trong tuần, trong đợt thi đua… 2,34 0,648 4

Sinh hoạt văn nghệ, kể chuyện 1,99 0,672 8 GVCN đưa ra các đề tài mà học sinh quan tâm

để lớp cùng tranh luận (tình bạn, tình yêu, chọn

nghề, phương pháp tự học…) 2,00 0,692 7 Tổ chức đố vui liên quan đến các mơn học 1,91 0,732 9 Thơng qua tập thể tìm hiểu hồn cảnh của HS

cá biệt, HS cĩ hồn cảnh gia đình khĩ khăn 2,13 0,627 5 Bàn bạc về kế hoạch hoạt động do nhà trường

đề ra trong tuần tới 2,65 0,601 2

Theo kết quả của bảng 2.10 và 2.11 cho thấy, nội dung tiết SHCN tại trường được CBQL, GV và HS đánh giá theo 4 thứ bậc ưu tiên như sau: Phổ biến yêu cầu, nội dung hoạt động của nhà trường, bàn bạc về kế hoạch hoạt động do nhà trường đề ra trong tuần tới,GVCN biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tổ cĩ thành tích trong tuần, trong đợt thi đua… ,GVCN phê bình và phạt những tổ, cá nhân vi phạm nội quy nhà trường. Trong giáo dục, nêu gương và trách phạt luơn đi đơi với nhau. Tuy nhiên, đa

số GV thường cĩ tâm lý chung là trách phạt HS trước khi tuyên dương, khen thưởng. Do đĩ, giờ SHCN dường như rất nặng nề và những HS bị trách phạt sẽ mang mặc cảm tội lỗi hoặc thua kém bạn bè quá nhiều. Từ đĩ, hiệu quả giáo dục HS của GV sẽ khơng cao.

c. Tiết HĐGDNGLL

Bảng 2.12. Đánh giá việc thực hiện tiết HĐGDNGLL ở trường của CBQL và GV

Trung bình: 2,0 THỰC HIỆN Cán bộ quản lý Giáo viên NỘI DUNG TB ĐLTC TBậc TB ĐLTC TBậc F P Sơ kết lớp 2,28 0,85 3 2,05 0,84 9 0,45 0,57 Vui văn nghệ 2,41 0,49 1 2,56 0,54 2 0,23 1,44 Tuyên dương, khen

thưởng 2,35 0,54 2 2,30 0,59 4 0,96 0,00 Thi hùng biện về một

chủ đề giữa các tổ 2,21 0,53 4 2,13 0,60 7 0,36 0,82 Hái hoa dân chủ 2,09 0,52 7 2,15 0,66 6 0,73 0,11 Thi đố vui các mơn học 2,14 0,60 6 2,04 0,65 10 0,61 0,25 Trao đổi, tranh luận các

chủ đề 2,21 0,68 5 2,28 0,54 5 0,78 0,07 Tham quan, dã ngoại 1,58 0,56 9 1,51 0,50 3 0,68 0,16 Học sinh đĩng vai theo

chủ đề 2,09 0,57 8 1,85 0,65 1 0,12 2,42 Khơng làm gì, chờ hết

giờ rồi nghỉ 1,12 0,33 10 1,09 0,28 8 0,68 0,16

Theo kết quả của bảng 2.12 cho thấy việc thực hiện hình thức tổ chức tiết HĐGDNGLL của trường được đánh giá như sau theo thứ bậc: Vui văn nghệ (thứ bậc 1-CBQL; thứ bậc 2-GV); Tuyên dương, khen thưởng (thứ bậc 2-CBQL; thứ bậc 4-GV); Sơ kết lớp (thứ bậc 3-CBQL; thứ bậc 9-GV); Thi hùng biện về một chủ đề giữa các tổ (thứ bậc 4-CBQL; thứ bậc 7-GV); Trao đổi, tranh luận các chủ đề (cả CBQL và GV-thứ bậc 5); Thi đố vui các mơn học (thứ bậc 6-CBQL; thứ bậc 10-GV); Hái hoa dân chủ (thứ bậc 7-CBQL; thứ bậc 6-GV); Học sinh đĩng vai theo chủ đề (thứ bậc 8-CBQL; thứ bậc 1-GV); Tham quan, dã ngoại (thứ bậc 9-CBQL; thứ bậc 3-GV); Khơng làm gì, chờ hết giờ rồi nghỉ (thứ bậc 10-CBQL; thứ bậc 8-GV). Qua kết quả kiểm nghiệm cho thấy cách đánh giá việc thực hiện các hình thức tổ chức HĐGDNGLL của trường của CBQL và GV cĩ khác biệt ý nghĩa thống kê về “Tuyên dương, khen thưởng và Trao đổi, tranh luận các chủ đề.”

Bảng 2.13. Đánh giá việc thực hiện tiết HĐGDNGLL ở lớp của HS

MỨC ĐỘ THỰC HIỆN Hình thức TB ĐLTC Th bậc Sơ kết lớp 2,20 0,804 3 Vui văn nghệ 2,48 0,645 1

MỨC ĐỘ THỰC HIỆN Hình thức

TB ĐLTC Th bậc

Tuyên dương, khen thưởng 2,22 0,666 2 Thi hùng biện về một chủ đề giữa các tổ 2,04 0,746 6

Hái hoa dân chủ 2,00 0,710 7

Thi đố vui các mơn học 2,09 0,735 5

Trao đổi, tranh luận các chủ đề 2,17 0,735 4

Tham quan, dã ngoại 1,36 0,557 9

HS đĩng vai theo chủ đề 1,65 0,688 8

Khơng làm gì, chờ hết giờ rồi nghỉ 1,21 0,536 10

Theo kết quả của bảng 2.12 và 2.13 cho thấy, các tiết HĐGDNGLL thường chỉ tập trung vào một chu trình: vui văn nghệ, khen thưởng và sơ kết lớp. Hoạt động này diễn ra thường xuyên làm cho HS cảm thấy nhàm chán và khơng hứng thú khi tham gia. Tuy GV cĩ đánh giá cao về hoạt động của HS (đĩng vai theo chủ đề, tham quan dã ngoại) nhưng thực tế các trường chưa làm được điều này.

2.2.2.2. Cách tổ chức các HĐGDNGLL

Bảng 2.14. Đánh giá của CBQL và GV về cách tổ chức tiết HĐGDNGLL của GVCN Trung bình: 2,0 THỰC HIỆN Cán bộ quản lý Giáo viên NỘI DUNG TB ĐC LT Thbc TB ĐC LT Thbc F P

Giao việc cụ thể cho từng nhĩm HS theo từng chủ đề trong buổi sinh hoạt trước và các nhĩm thực hiện trong giờ học tuần sau

2,94 0,23 1 2,90 0,36 1 0,46 0,53 Chỉ phân cơng nhiệm vụ cho

ban cán sự lớp 2,06 0,53 2 2,00 0,58 2 0,78 0,07 GV chuẩn bị tồn bộ các khâu

hoạt động của lớp và học sinh chỉ thực hiện theo sự điều hành.của giáo viên

1,91 0,80 3 1,61 0,64 3 0,09 2,87 Chỉ giao việc cho một nhĩm HS

suốt năm học 1,22 0,42 4 1,17 0,47 4 0,65 0,19 Khơng chuẩn bị gì cả ; cứ đến

giờ thì HS muốn làm gì thì làm 1,03 0,17 5 1,04 0,20 5 0,77 0,08

Theo kết quả của bảng 2.14 cho thấy cách tổ chức HĐGDNGLL của GVCN trong tiết HĐGDNGLL được đánh giá tượng tự giữa CBQL và GV theo thứ bậc. Qua kết quả kiểm nghiệm cho

thấy cách đánh giá tổ chức HĐGDNGLL của GVCN trong tiết HĐGDNGLL ở trường giữa CBQL và GV khơng cĩ khác biệt ý nghĩa thống kê. Qua đĩ, chúng ta thấy cả CBQL và GV đều chú trọng việc phân cơng HS chuẩn bị các tiết HĐGDNGLL nhưng họ lại tập trung phân cơng cho ban cán sự lớp (xếp thứ 2). Điều này cho thấy, HS cả lớp chưa phát huy hết năng lực của mình và lớp học lại rơi vào tình trạng: “kẻ làm khơng hết cịn người ngồi chơi” theo cách nĩi dí dỏm của HS.

2.2.2.3. Mức độ thực hiện các HĐGDNGLL

a. Giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần

Bảng 2.15. Đánh giá của CBQL và GV về mức độ thực hiện giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần

Trung bình: 2,0 ĐÁNH GIÁ Cán bộ quản lý Giáo viên NỘI DUNG TB ĐLTC TBậc TB ĐLTC TBậc F P Phê bình tập thể, cá nhân chưa tốt 2,65 0,55 2 2,58 0,55 4 0,07 0,78 Biểu dương tập thể, cá nhân

tốt 2,59 0,49 3 2,63 0,49 1 0,76 0,09 Nghe báo cáo chủ đề hàng

tháng (thầy, cơ phụ trách

Đồn thực hiện) 2,58 0,50 4 2,60 0,54 3 0,86 0,03 Thi hùng biện với các chủ

đề 2,19 0,65 8 1,97 0,63 8 0,22 1,51

Mời báo cáo viên nĩi

chuyện chuyên đề về ATGT, ma túy, AIDS, truyền thống cách mạng…

2,52 0,57 5 2,46 0,55 5 0,66 0,18 Sinh hoạt văn nghệ 2,42 0,50 6 2,26 0,67 6 0,31 1,03 Hái hoa dân chủ với các chủ

đề khác nhau 2,39 0,61 7 2,13 0,66 7 0,08 3,10 Phát động thi đua 2,76 0,43 1 2,62 0,49 2 0,29 1,13 Các lớp phụ trách mỗi tuần

báo cáo 1 chủ đề do Đồn

trường phân cơng trước 2,00 0,80 9 1,81 0,84 9 0,26 1,28

Theo kết quả của bảng 2.15 cho thấy mức độ thực hiện giờ sinh hoạt dưới cờ tại trường được đánh giá như sau theo thứ bậc: Phát động thi đua (thứ bậc 1-CBQL; thứ bậc 2-GV); Phê bình tập thể, cá nhân chưa tốt (thứ bậc 2-CBQL; thứ bậc 4-GV); Biểu dương tập thể, cá nhân tốt (thứ bậc 3-CBQL; thứ bậc 1-GV); Nghe báo cáo chủ đề hàng tháng (thầy, cơ phụ trách Đồn thực hiện) (thứ bậc 4- CBQL; thứ bậc 3-GV); Mời báo cáo viên nĩi chuyện chuyên đề về ATGT, ma túy, AIDS, truyền thống cách mạng…(cả CBQL và GV-thứ bậc 5); Sinh hoạt văn nghệ (cả CBQL và GV-thứ bậc 6); Hái hoa dân chủ với các chủ đề khác nhau (cả CBQL và GV-thứ bậc 7); Thi hùng biện với các chủ đề (cả

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN TRẢNG BÀNG TỈNH TÂY NINH (Trang 39 -39 )

×