0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

Những hạn chế

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY Ở MỘT SỐ TRƯỜNG THCS CÀ MAU (Trang 55 -56 )

327 67,4 149 30, 79 1,9 2.6557 4 Quy định cụ thể về việc tự

2.3.2. Những hạn chế

* Về quản lý việc nhận thức của GV và CBQL về mục tiêu và chương trình giảng dạy còn có những nhược điểm nhỏ trong việc tổ chức cho GV học tập các hướng dẫn giảng dạy mới.

* Về quản lý đội ngũ GV:

- Còn một vài trường chưa đảm bảo tốt về số lượng GV tính trên tỷ lệ học sinh, chưa cân đối về số lượng, còn thiếu GV ở một số bộ môn: Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Kỹ thuật nhưng lại thừa GV ở những bộ môn như: Văn, Toán, Anh văn…

- Trình độ chuyên môn được đào tạo của đội ngũ GV hiện nay chưa đáp ứng tốt với nhu cầu giảng dạy ở các trường THCS, đặc biệt là thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy hiện nay.

- Đời sống của đội ngũ GV hiện nay có sự quan tâm nhưng chưa thực sự tốt cả về vật chất, tinh thần và điều kiện lao động sư phạm do đó GV vẫn gặp không ít khó khăn trong cuộc sống.

- Việc phân công giảng dạy cho GV không dựa vào năng lực chuyên môn mà còn chú ý đến tiêu chí khác và đáng chú ý là việc phải phân công GV dạy trái môn vẫn còn.

- Về sinh hoạt chuyên môn còn hạn chế ở những nội dung: tổ chức hội nghị báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, hướng dẫn sử dụng tài liệu tham khảo, phương tiện DH, quy định GV được sử dụng giáo án cũ có bổ sung, chỉ đạo việc viết sáng kiến kinh nghiệm và làm đồ dùng DH, hướng dẫn việc chuẩn bịđồ dùng DH, dự giờ đột xuất, quy định về việc sử dụng đa dạng các phương pháp giảng dạy và tổ chức các chuyên đề chuyên môn. - Về công tác chuyên môn: phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ở các trường THCS hiện nay tuy được cải tiến nhưng nội dung thi đua chưa thực sự đi vào chiều sâu còn

mang tính hình thức và việc xếp thời khóa biểu cho GV chưa thực sự khoa học, còn có những bất cập.

- Về kiểm tra công tác giảng dạy còn những hạn chế trong các nội dung: kiểm tra việc tự học tự bồi dưỡng, việc tham gia các hoạt động chuyên môn khác, việc sử dụng các phương tiện DH và việc tham gia sinh hoạt Tổ chuyên môn. Việc phân cấp quản lý trong kiểm tra công tác giảng dạy chưa tốt, hiệu trưởng còn phụ trách cả việc quản lý chuyên môn và việc kiểm tra hoạt động giảng dạy của GV. Công tác này ở một vài trường THCS vẫn còn mang tính hình thức.

- Mặc dù các trường đều tiến hành triển khai việc đổi mới phương pháp giảng dạy khá tốt nhưng chưa quán triệt nhất quán trong toàn thể GV và CBQL thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy ở trường THCS.

* Về quản lý việc sử dụng các phương tiện DH đã có sự chú ý đáng kế ở một số trường nhưng vẫn còn một vài trường tồn tại những hạn chế trong nội dung công tác này cần khắc phục: việc trang bị đầy đủ các phương tiện DH cần thiết và việc xây dựng thư viện đạt chuẩn. GV chưa khai thác hết các hữu ích của phương tiện DH và nhiều trường THCS có thư viện nhưng chỉ dùng để chứa sách giáo khoa và các dụng cụ DH là chủ yếu.

* Về quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS: đa số các trường hiện nay chưa sử dụng các phần mềm máy tính để quản lý kết quả học tập của HS mà việc quản lý kết quả học tập chỉ sử dụng sổ sách viết tay do đó mà việc quản lý thiếu tính khoa học và độ chính xác chưa cao. Bên cạnh đó, việc xử lý các trường hợp vi phạm quy chế kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS chưa thực sự nghiêm túc.

* Về quản lý việc bồi dưỡng nâng cao trình độ của GV còn có một vài nhược điểm trong: quy định cụ thể về nội dung tự bồi dưỡng, tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho GV và giúp đỡ GV còn hạn chế năng lực chuyên môn.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY Ở MỘT SỐ TRƯỜNG THCS CÀ MAU (Trang 55 -56 )

×