0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (135 trang)

Các lĩnh vực khác (xin nêu cụ thể)

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT TỈNH QUẢNG NAM (Trang 110 -110 )

đội ngũ giáo viên vμ cán bộ quản lý các trờng thpt

(Dμnh cho giáo viên các tr−ờng THPT)

Với mục đích tìm hiểu thực trạng đội ngũ giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT tỉnh

Quảng Nam để đề ra các giải pháp quản lý việc xây dựng vμ phát triển đội ngũ nμy trong

thời gian tới, xin Ông (Bμ) vui lòng cho biết các thông tin d−ới đây (bằng cách đánh dấu

vμo ô trống hoặc viết vμo các dòng để trống). Xin chân thμnh cảm ơn!

Phần I: Thông tin về bản thân.

1. Ông (Bμ) đã tham dự khoá bồi d−ỡng về các chuyên đề nμo sau đây:

- Giáo dục học, tâm lý học ... †

- Ph−ơng pháp giảng dạy mới ... †

- Đổi mới giáo dục phổ thông ... †

- Sử dụng đồ dùng dạy học ... †

- Đổi mới kiểm tra, đánh giá thi cử... †

- Sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ... †

- Sử dụng ngoại ngữ để hỗ trợ hoạt động giảng dạy ... †

- Các chuyên đề khác (xin nêu cụ thể): ... ... ...

2. Những thuận lợi vμ khó khăn của Ông (Bμ) trong hoạt động giảng dạy:

Nội dung Thuận

lợi

Bình th−ờng

Khó khăn

- Lựa chọn vμ sử dụng ph−ơng pháp giảng dạy † † †

- Sử dụng ph−ơng tiện dạy học † † †

- Tổ chức hoạt động ngoại khoá † † †

- Kiểm tra, đánh giá vμ phân tích kết quả học tập của học sinh † † †

- [ng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy † † †

- Các vấn đề khác (xin nêu cụ thể)

... ...

†

† †† ††

3. Ông (Bμ) muốn đ−ợc đμo tạo, bồi d−ỡng về các lĩnh vực nμo sau đây: 3.1 Lĩnh vực

- Kiến thức chuyên môn ... †

- Nghiệp vụ s− phạm ... †

- Kiến thức kinh tế-xã hội ... †

- [ng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ... †

- Ngoại ngữ ...†

- Các lĩnh vực khác (xin nêu cụ thể) ... ... ... ... ... ...

3.2 Hình thức: Tập trung dμi hạn: † Ngắn hạn theo chuyên đề: †

4. Những khó khăn của Ông (Bμ) trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Kinh tế gia đình ... †

- Kinh tế gia đình ... †

- Khả năng ... †

- Ch−a đ−ợc sự quan tâm của lãnh đạo các cấp ... †

- Các khó khăn khác (xin nêu cụ thể) ... ... ...

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT TỈNH QUẢNG NAM (Trang 110 -110 )

×