0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (135 trang)

Về thực tiễn

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT TỈNH QUẢNG NAM (Trang 96 -98 )

8. Ph−ơng pháp nghiên cứu

1.2 Về thực tiễn

1.2.1 Thực trạng đội ngũ giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam Trên cơ sở định h−ớng phát triển kinh tế-xã hội nói chung vμ định h−ớng phát triển giáo dục của tỉnh Quảng Nam nói riêng, chúng tôi đã tiến hμnh nghiên cứu thực tiễn những vấn đề sau:

- Thống kê số l−ợng, chất l−ợng vμ đánh giá thực trạng công tác quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam để từ đó rút ra những nhận định khá tin cậy về xu h−ớng phát triển của giáo dục

THPT tỉnh Quảng Nam, lμm cơ sở cho việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010.

- Trên cơ sở phân tích, tổng hợp các dữ liệu về dân số trong độ tuổi THPT, tình trạng học sinh lên lớp, l−u ban, bỏ học, ... dự báo tình hình phát triển tr−ờng, lớp, học sinh, giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT để từ đó có nhiều ph−ơng án tính toán xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010.

1.2.2 Về các giải pháp quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010

Để quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010, đề tμi đã đ−a ra các giải pháp cơ bản, đó lμ:

- Về đội ngũ giáo viên

+ Lập quy hoạch, kế hoạch đμo tạo, bồi d−ỡng nhằm xây dựng vμ phát triển đội ngũ giáo viên THPT đủ về số l−ợng, đồng bộ về cơ cấu

+ Đẩy mạnh vμ nâng cao chất l−ợng công tác bồi d−ỡng vμ tự bồi d−ỡng cho đội ngũ giáo viên THPT

+ Xây dựng chế độ phối hợp đμo tạo, bồi d−ỡng vμ sử dụng giáo viên giữa các ngμnh, các cấp vμ các tổ chức

+ Tăng c−ờng nguồn lực tμi chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm thực hμnh cho các tr−ờng THPT

+ Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần vμ tạo môi tr−ờng thuận lợi cho đội ngũ giáo viên THPT

+ Đổi mới, tăng c−ờng công tác thanh tra, kiểm tra vμ đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ giáo viên THPT

- Về đội ngũ cán bộ quản lý

+ Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ quản lý tr−ờng THPT

+ Tổ chức tốt công tác quy hoạch CBQL các tr−ờng THPT vμ có kế hoạch bố trí sử dụng cán bộ đã đ−ợc quy hoạch

+ Tổ chức tốt công tác đμo tạo, bồi d−ỡng vμ khuyến khích công tác tự đμo tạo, bồi d−ỡng của CBQL vμ cán bộ dự nguồn tr−ờng THPT

+ Thực hiện tốt qui trình bổ nhiệm vμ bổ nhiệm lại, công tác luân chuyển CBQL các tr−ờng THPT

+ Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với CBQL các tr−ờng THPT

+ Tăng c−ờng công tác thanh tra, kiểm tra vμ đánh giá đúng đội ngũ CBQL các tr−ờng THPT

Các giải pháp mμ đề tμi đã đ−a ra đều đ−ợc hầu hết các khách thể nghiên cứu khẳng định tính cần thiết vμ tính khả thi của nó trong công tác quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT TỈNH QUẢNG NAM (Trang 96 -98 )

×