0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (135 trang)

Khái niệm quản lý việc xây dựng, phát triển

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT TỈNH QUẢNG NAM (Trang 28 -29 )

8. Ph−ơng pháp nghiên cứu

1.3.1 Khái niệm quản lý việc xây dựng, phát triển

- Xây dựng lμ lμm nên, gây dựng nên; tạo ra cái có giá trị tinh thần nμo đó. - Phát triển lμ vận động, tiến triển theo chiều h−ớng tăng lên.

Xây dựng với nghĩa bao hμm cả về số l−ợng lẫn chất l−ợng; phát triển lμ quá trình biến đổi không ngừng từ ít đến nhiều, từ thấp đến cao, từ hẹp đến rộng, từ đơn giản đến phức tạp. Sự phát triển lμ một quá trình vận động vμ biến đổi không ngừng lμm cho số l−ợng vμ chất l−ợng luôn đi lên theo chiều h−ớng nhất định, bền vững. Xây dựng vμ phát triển luôn gắn kết vμ có mối quan hệ hữu cơ với nhau.

Quản lý việc xây dựng vμ phát triển lμ những tác động liên tục, có tổ chức, có định h−ớng của chủ thể quản lý tới khách thể quản lý, lμm cho số l−ợng vμ chất

l−ợng của khách thể quản lý luôn vận động đi lên trong mối hỗ trợ, bổ sung lẫn nhau, tạo nên thế phát triển bền vững.

1.3.2 Quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT THPT

- Đội ngũ lμ một số đông ng−ời cùng chức năng, nghề nghiệp đ−ợc tập hợp vμ tổ chức thμnh một lực l−ợng.

- Đội ngũ giáo viên các tr−ờng THPT lμ lực l−ợng tập hợp những nhμ giáo giảng dạy ở các tr−ờng THPT.

- Đội ngũ CBQL các tr−ờng THPT lμ lực l−ợng tập hợp những ng−ời có vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều hμnh các hoạt động giáo dục ở tr−ờng THPT nhằm giúp cho hoạt động giáo dục diễn ra đúng pháp luật, có tổ chức, bảo đảm chất l−ợng giáo dục vμ đạt đ−ợc những mục tiêu giáo dục.

- Quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT lμ những tác động liên tục, có tổ chức, có định h−ớng của chủ thể quản lý tới đội ngũ giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT, lμm cho đội ngũ nμy đủ về số l−ợng, đồng bộ về cơ cấu; có kế hoạch, quy hoạch, chuẩn hoá, nâng cao chất l−ợng nhằm phát huy năng lực, vai trò, trách nhiệm của họ trong việc đảm bảo chất l−ợng giáo dục.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT TỈNH QUẢNG NAM (Trang 28 -29 )

×