0

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY 1.Định hướng phát triển.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 58-60 )

1.Định hướng phát triển.

a. Củng cố thị trường hiện có:

Đứng trước xu thế và định hướng phát triển của đất nước ta hiện nay, cũng như bao doanh nghiệp khác Công ty dược phẩm trung ương I phải hoạt động trong một cơ chế thị trường mở, cạnh tranh khốc liệt. Để Công ty tồn tại và phát triển thì vấn đề thị phần của Công ty là vô cùng quan trọng nó mang tính chất quyết định sự tồn tại và phát triển Công ty. Hiện nay thị trường ngành dược đã có nhiều biến chuyển và thay đổi. Đặc biệt có nhiều loại thuốc nước ngoài đưa vào thị trường Việt nam và sản xuất thuốc trong nước cũng đẩy mạnh và phát triển, các Công ty cổ phần, Công ty liên doanh, Liên hiệp xí nghiệp, mạng lưới tư nhân đã phải có chính sách đúng đắn và phù hợp với điều kiện hiện tại nhằm củng cố thị trường hiện có. Các sản phẩm của Công ty được cấp II, Cấp III và đại lý. Tuy nhiên, ở nhiều nơi sản phẩm của Công ty vẫn chưa đến được với người bệnh do nhiều yếu tố như vị trí địa lý, thu nhập của người dân, tập quán vùng đó, do vậy Công ty phải đa dạng hoá nguồn hàng, đa dạng hoá sản phẩm nhằm làm tốt hơn công tác cung cấp thuốc bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Về mặt chất lượng, giá cả Công ty bằng mọi cách đưa quy trình kiểm tra trước khi đem sản phẩm ra bán. Kiên quyết không đưa ra bán những sản phẩm không đủ tiêu chuẩn nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất phục vụ cho nhân dân, Công ty

tìm nguồn hàng nhiều, giảm chi phí, để tăng tính cạnh tranh và cạnh tranh thắng lợi trên thị trường. Đồng thời với công tác trên thì Công ty phải thúc đẩy và khuyến khích bán hàng và bằng mọi cách phải quay vòng vốn nhanh không để ứ đọng vốn và dễ bị chiếm dụng vốn

b. Phát triển thị trường:

Để mở rộng thị trường khởi đầu của vấn đề này là nghiên cứu thị trường, và chất lượng công tác này dễ ảnh hưởng tới chất lượng của công tác khác như mua bán, dự trữ hàng hoá...

Bộ phận nghiên cứu thị trường phải thu nhập và trình bày thông tin, xử lý thông tin và sử dụng các thông tin thu thập được; trên cơ sở đó đề ra các quyết định như kế hoạch xuất bản, kế hoạch tạo nguồn, tổ chức các điểm và các phương thức bán phù hợp và từ thông tin đó tìm kiếm thị trường mới, xâm nhập thị trường mới. Khi nghiên cứu phải xác định cho được các yếu tố cụ thể như nguồn sản phẩm ở đâu và bán ra sao chất lượng sủa sản phẩm, chủng loại bao bì mẫu mã, mức độ tiêu thụ để từ đó đưa ra một chính sách phù hợp nhằm làm tăng hiệu quả trong cạnh tranh trên thị trường, nhằm chiếm lĩnh thị trường mới nâng cao uy tín của Công ty.

2. Mục tiêu cơ bản:

Để giành được mục tiêu phát triển của Công ty, Công ty đã có một sô giải pháp sau:

- Lấy hoạt động tiêu thụ sản phẩm là mục tiêu chủ yếu của Công ty và đồng thời kết hợp với các hoạt động hỗ trợ khác như quảng cáo, khuyến mại.

- Nghiên cứu nhu cầu thị trường và nhu cầu của khách hàng để đưa các sản phẩm mới nhằm chiếm lĩnh thị trường hiện tại và tương lai.

- Mở rộng mạng lưới bán hàng, đa dạng hoá chủng loại sản phẩm và bao bì, bảo quản, đóng gói.

- Củng cố hoàn thiện cơ sở vật chất xây dựng và hiện đại hoá các dây truyền gia công chế biến và dịch vụ hoàn hảo.

- Tập trung khai thác sử dụng vốn có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, phấn đấu giảm mức tối đa các sản phẩm chậm luân chuyển.

- Tăng cường hoạt động thu hút, lôi kéo khách hàng mới, duy trì các khách hàng cũ nhằm củng cố thị trường đã có và chiễm lĩnh thị trường tương lai.

- Tham gia hội trợ triển lãm, tham gia tài trợ các Hội nghị, Hội thảo chuyên ngành để quảng cáo uy tín và chất lượng sản phẩm của Công ty.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 58 -60 )