0

Công tác giao dịch ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm:

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG (Trang 38-39 )

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG TRONG NHỮNG NĂM QUA.

a. Công tác giao dịch ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm:

Để đáp ứng yêu cầu công tác tiêu thụ sản phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty đã giao cho phòng ký kết các hợp đồng sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của Công ty với khách hàng trong và ngoài nước. Việc giao dịch và ký kết này có thể được diễn ra ở Công ty hoặc các cửa hàng chi nhánh của Công ty. Nhưng trong những năm gần đây phần lớn các hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được ký kết ngay tại Công ty chính (phòng kinh doanh xuất nhập khẩu) còn ở các cửa hàng và các chi nhánh thì hầu như không

có, hay nếu có thì cũng chỉ là các hợp đồng nhỏ. Nhìn chung các công tác ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm này được diễn ra rất đơn giản nhưng vẫn được giữ nguyên tắc. Thông thường hoạt động ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm được diễn ra như sau:

+ Đối với hàng gia công: khách hàng đến ký hợp đồng có thể là người nước ngoài hay người Việt Nam đến Công ty ký kết hợp đồng trực tiếp hay gián tiếp, đưa yêu cầu của sản phẩm có thể theo mẫu đã định sẵn, nêu số lượng hàng, thời hạn giao hàng và các hình thức giao hàng. Trên cơ sở đó Công ty sẽ xem xét và nếu thấy đáp ứng được nhu cầu của khách hàng thì hai bên sẽ thoả thuận về giá cả gia công , sau đó sẽ tiến hành ký kết hợp đồng.

+ Đối với khách hàng mua nguyên liệu bán thành phẩm : thì cách thức giao dịch và ký kết hợp đồng như ngành may gia công chỉ khác là ở khâu thoả thuận giá bán thành phẩm của sản phẩm .

Đối tượng đến ký kết hợp đồng với Công ty đều là những đối tượng thành phần kinh tế xã hội.

Các hợp đồng may gia công hàng nước ngoài đều được các hợp đồng ngoại thương, đối tượng khách hàng quen và thường xuyên hàng năm.Công ty ký kết hợp đồng nguyên tắc,do nguyên phụ liệu là khách hàng cung cấp nên những gì thừa thiếu đều được ghi lại và thanh toán,quyết toán theo hợp đồng .

-Các khách hàng trong nứơc thường ký kết hợp đồng .Và lập trên cơ sở pháp lệnh của hợp đồng kinh tế.

Nội dung của hợp đồng tuân theo nguyên tắc quy định và được áp dụng theo khách hàng

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG (Trang 38 -39 )