0

Phương thức thanh toán.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG (Trang 41-43 )

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG TRONG NHỮNG NĂM QUA.

d. Phương thức thanh toán.

+ Đối với sản phẩm tiêu thụ trong nước Công ty áp dụng hai hình thức thanh toán trong tiêu thụ sản phẩm .Đó là thanh toán ngay và thanh toán trả chậm.Khách mua sản phẩm có thể dùng tiền hoặc séc ,ngân phiếu hay ngoại tệ..v.v để thanh toán với Công ty

+ Đối với hình thức thanh toán ngay thì khách hàng phải trả đủ tiền mới được nhận hàng .Hình thức này được áp dụng cho khách hàng mua đơn chiếc hay những khách hàng không đủ tư cách pháp nhân.

+ Đối với hình thức thanh toán trả chậm được áp dụng cho các cửa hàng đại lý của công ty ,các khách hàng mua với số lượng lớn ,khách hàng truyền thống v.v. nhưng thông thường không quá lâu và trong thời hạn nhất định .nếu trong thời gian đó có biến động về giá cả thì khách hàng phải chịu.Ngoài ra Công ty còn thường dùng các phương thức sau.

+ Cho khách hàng trả sau toàn bộ giá trị hàng đã mua + Cho khách hàng trả trước từ 30-50% giá trị hàng mua .

Các phương thức này đều được thoả thuận trong hợp đồng mua bán và tiêu thụ sản phẩm mà Công ty và khách hàng đã ký kết .

Đối với sản phẩm hàng gia công cho những khách hàng nước ngoài Công ty thường áp dụng hình thức thanh toán bằng ngoaị tệ hoặc thông qua ngân hàng .về phía Công ty thường thanh toán chủ yếu theo tín dụng ,hoặc qua ngân hàng .Ngân hàng được Công ty uỷ quyền hoặc có trách nhiệm trả tiền cho Công ty khi đã có đầy đủ chứng từ đầy đủ xuất trình.

III: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG .

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG (Trang 41 -43 )