0

Các chỉ tiêu hiệuquả kinh doanh tổng hợp

Một phần của tài liệu XK TINH DẦU TẠI CTY TINH DẦU & CÁC SẢN PHẨM TỰ NHIÊN (Trang 25-30 )

II. Phân tích hiệuquả các hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công

1. Các chỉ tiêu hiệuquả kinh doanh tổng hợp

1.1. Các chỉ tiêu phản ánh chất lợng

1.1.1. Hiệu quả của hoạt động kinh doanh nhập khẩu

Đây là chỉ tiêu đánh giá trực tiếp hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp, nó đợc xác định thông qua tổng kết quả đạt đợc của các hoạt động kinh doanh nhập khẩu và tổng chi phí để đạt đợc kết quả đó. Do vậy, để xác định đợc chỉ tiêu này chúng ta cần tính toán các chỉ tiêu về kết quả đạt đợc và chi phí để đạt đợc kết quả đó.

Bảng2: Các chỉ tiêu tính hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu

Tổng doanh thu 41,40 45,48 Tổng chi phí 40,477 44,052

(Nguồn: Phòng kế toán của công ty Thành Long)

Năm 2003 là một mốc quan trọng đánh dấu một bớc ngoặt thay đổi về chất lẫn về lợng tình hình kinh doanh nhập khẩu của công ty. Thời điểm này tuy mới đi vào hoạt động nhng công ty đã có quy mô kinh doanh lớn, hình thức hoạt động đa dạng và đặc biệt là có tính độc lập tự chủ trong kinh doanh.

• HNK= QNK/ CNK ( Tơng đối)

Đây là phơng pháp tính hiệu quả kinh doanh nhập khẩu thông qua việc tính toán thơng số giữa tổng kết quả đạt đợc của các hoạt động kinh doanh nhập khẩu với tổng các chi phí để đạt đợc kết quả đó. Yêu cầu của chỉ tiêu này là phải >1 và càng lớn càng tốt.

HNK2003 = 41,4/ 40,477= 1,023

HNK9 tháng 2004 = 45,48/ 44,052= 1,032

Chỉ tiêu này cho biết 1 đồng chi phí trong các hoạt động kinh doanh nhập khẩu thì sẽ đem về bao nhiêu đồng doanh thu. Hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của công ty trong hơn 1 năm qua đều lớn hơn 1 và ngày càng tăng.

Nh vậy ta thấy rõ hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của công ty qua các năm đợc phát triển một cách rõ rệt. Năm 2003, 1 đồng chi phí sẽ tạo ra đợc 1,023 đồng doanh thu trong các hoạt động kinh doanh nhập khẩu, đến 9 tháng 2004 thì tạo ra đợc 1,032 đồng doanh thu.

• HNK= QNK- CNK ( Tuyệt đối)

Đây là phơng pháp tính hiệu quả kinh doanh nhập khẩu bằng cách tính lợi nhuận ròng của các hoạt động nhập khẩu. Theo các số liệu từ bảng trên ta có:

HNK2003= 41,4- 40,477= 0,932 (tỷ đồng)

HNK9 tháng 2004= 45,48- 44,052= 1,428 (tỷ đồng)

khá nhanh và ổn định, đặc biệt là vào năm 2003. Có đợc kết quả này la do năm 2003 công ty đã mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Ngoài ra thì năm 2003 là năm mà Việt Nam áp dụng thuế suất u đãi AFTA cho các mặt hàng linh kiện điện tử nên công ty có rất nhiều thuận lợi từ các khoản thuế.

1.1.2. Tỷ suất lợi nhuận nhập khẩu theo doanh thu nhập khẩu

Bảng3: Các chỉ tiêu tính tỷ suất lợi nhuận nhập khẩu theo doanh thu nhập khẩu đơn vị: tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2003 9 tháng 2004 Tổng lợi nhuận nhập khẩu 0.923 1.428 Tổng doanh thu nhập khẩu 41,40 45,48

(Nguồn: Phòng kế toán của công ty Thành Long)

TSLNNK= TLNNK/ TDTNK* 100%

Tỷ suất lợi nhuận nhập khẩu theo doanh thu nhập khẩu đợc tính bằng cách lấy Lợi nhuận từ các hoạt động nhập khẩu chia cho tổng doanh thu của các hoạt động nhập khẩu. Chỉ tiêu này cho biết một đồng doanh thu của doanh nghiệp sẽ có bao nhiêu đồng lợi nhuận.

TSLNNK2003= 0,923/ 41,4* 100%= 2,2 % TSLNNK9 tháng 2004= 1,428/ 45,48= 3,1 %

Nh vậy ta thấy năm 2003 cứ một đồng doanh thu từ các hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp thì có 2,2 đồng lợi nhuận. Đến năm 9 tháng 2004 thì một đồng doanh thu có 3,1 đồng lợi nhuận. Điều này cho thấy các hoạt động nhập khẩu của công ty trong hơn 1 năm qua có kết quả rất khả quan.

1.1.3. Tỷ suất lợi nhuận nhập khẩu theo chi phí nhập khẩu

Bảng4: Các chỉ tiêu tính tỷ suất lợi nhuận nhập khẩu theo chi phí nhập khẩu

(Đơn vị: tỷ đồng)

Năm

Chỉ tiêu 2003 9 tháng 2004

Tổng lợi nhuận nhập khẩu 0.923 1.428

Tổng chi phí 40,477 44,052

(Nguồn: Phòng kế toán của công ty Thành Long)

TSLNNK= TLNNK/ TCFNK

TSLNNK2003= 0,932/ 40,477* 100%= 2,3 %

TSLNNK 9 tháng2004= 1,428/ 44,052* 100%= 3,2 %

Nh vậy ta thấy năm 2003 cứ một đồng chi phí cho các hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp thì thu về 2,2 đồng lợi nhuận. Đến 9 tháng 2004 thì một đồng chi phí thu về 3,1 đồng lợi nhuận.

1.1.4. Tỷ suất lợi nhuận nhập khẩu theo vốn kinh doanh nhập khẩu

Bảng5: Các chỉ tiêu tính tỷ suất lợi nhuận theo vốn kinh doanh

Đơn vị: tỷ đồng

Năm Chỉ tiêu

2003 9 tháng 2004 Tổng lợi nhuận nhập khẩu 0.923 1.428 Tổng vốn kinh doanh 48.32 54.97

(Nguồn: Phòng kế toán của công ty Thành Long)

TSLNNK= TLNNK/ VKDNK* 100%

TSLNNK2003= 0,932/ 48,32* 100%= 1,9%

TSLNNK9 tháng 2004= 1,428/ 54,97* 100%= 2,6%

Qua việc tính toán trên cho ta thấy: Năm 2003 cứ một đồng vốn kinh doanh của công ty sẽ tạo ra đợc 1,9 đồng lợi nhuận, 9 tháng 2004 là 2,6 đồng. Điều này

cho thấy việc huy động và sử dụng các nguồn vốn của công ty là rất có hiệu quả.

1.2. Các chỉ tiêu phản ánh số lợng

1.2.1. Tổng doanh thu từ các hoạt động nhập khẩu

Doanh thu của công ty không ngừng tăng, đặc biệt là trong năm 2003 khi doanh nghiệp tăng cờng mở rộng lĩnh vực kinh doanh và Việt Nam đẩy mạnh quá trình gia nhập AFTA. Ngoài ra còn có một nguyên nhân rất quan trọng, đó là bạn hàng chính của công ty_ Công ty LG SEL đã và đang từng bớc mở rộng và chiếm lĩnh thị trờng Việt Nam. Chính điều này đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho công ty trong công tác tiêu thụ sản phẩm.

1.2.2. Tổng lợi nhuận từ các hoạt động nhập khẩu

Cùng với việc tăng doanh thu qua các năm thì lợi nhuận nhập khẩu của công ty cũng tăng theo tỷ lệ thuận với doanh thu. Năm 2003 lợi nhuận của công ty đạt 0,923 tỷ đồng, 9 tháng 2004 đạt 1,428 tỷ đồng. Điều này cho thấy các hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty đã và đang rất có hiệu quả.

Một phần của tài liệu XK TINH DẦU TẠI CTY TINH DẦU & CÁC SẢN PHẨM TỰ NHIÊN (Trang 25 -30 )