0

Các chỉ tiêu hiệuquả kinh doanh bộ phận

Một phần của tài liệu XK TINH DẦU TẠI CTY TINH DẦU & CÁC SẢN PHẨM TỰ NHIÊN (Trang 30-32 )

II. Phân tích hiệuquả các hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công

2. Các chỉ tiêu hiệuquả kinh doanh bộ phận

2.1. Sức sinh lợi của vốn lu động trong các hoạt động kinh doanh nhập khẩu

Bảng6: Các chỉ tiêu tính mức sinh lợi của vốn lu động

Đơn vị: tỷ đồng

Năm Chỉ tiêu

2003 9 tháng 2004 Tổng doanh thu nhập khẩu 41,40 45,48 Vốn lu động bình quân 18,96 25,45

(Nguồn: Phòng kế toán của công ty Thành Long)

MSL= DTNK/ VLĐBQ

MSL2003= 41,4/ 18,96= 2,183 (đồng)

MSL9 tháng 2004= 45,48/ 25,45= 1,787 (đồng)

Năm 2003 cứ một đồng vốn lu động sẽ thu đợc 2,183 đồng doanh thu, 9 tháng 2004 là 1,787 đồng. Tuy nhiên đến 9 tháng 2004 thì lại có phần giảm và chỉ còn 1,786. Điều này cho thấy việc sử dụng vốn lu động của công ty không đợc hiệu quả so với năm 2003.

2.2. Hiệu quả sử dụng vốn lu động(HVLĐ) của các hoạt động kinh doanh nhập khẩu khẩu

HVLĐ= DT/ VLĐBQ

Chỉ tiêu này đợc tính bằng cách lấy tổng doanh thu chia cho tổng vốn lu động bình quân tại một thời điểm nào đó. Theo các số liệu từ bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty ta tính đợc:

HVLĐ2003= 41,4/ 18,96= 2,183

Nh vậy ta thấy tỷ lệ tăng của vốn lu động của công ty giảm dần so với tỷ lệ tăng của doanh thu. Điều này là do trong năm qua công ty đầu t khá nhiều vào việc nâng cấp dây chuyền công nghệ mới và dẫn tới tình trạng vốn cố định tăng một cách đột biến.

2.3. Năng suất lao động của các hoạt động nhập khẩu

Bảng7: Các chỉ tiêu tính năng suất lao động

Đơn vị: tỷ đồng

Năm

Chỉ tiêu 2003 9 tháng 2004

Tổng lợi nhuận nhập khẩu 0.923 1.428 Tổng doanh thu nhập khẩu 41,40 45,48

Số lao động 75 93

(Nguồn: Phòng kế toán của công ty Thành Long)

_ NSLĐ theo doanh thu từ các hoạt động nhập khẩu 2003: 41,40/ 75 = 0,552 (tỷ đồng/ ngời)

9 tháng 2004: 45,48/ 93 = 0,489 (tỷ đồng/ ngời)

Năng suất lao động theo doanh thu của công ty năm 2003 là 0,552 tỷ đồng nhng giảm xuống còn 0,489 tỷ đồng 9 tháng 2004 do việc tăng về số lợng lao động của công ty 9 tháng 2004 có tốc độ cao hơn so với tốc độ tăng cuả doanh thu. Năm 2003 năng suất lao động theo doanh thu của công ty là 0,552 tỷ đồng. Mặc dù năm 2003 công ty tăng rất nhanh về số lợng lao động, từ con số 38 lên tới 75 ngời và từ con số 75 lên tới 93 ngời, tuy nhiên tốc độ tăng về doanh thu lại lớn hơn. Chính vì thế nên năng suất lao động theo doanh thu của công ty tăng.

_ NSLĐ theo lợi nhuận từ các hoạt động nhập khẩu 2003: 0,923/ 75= 0,0123 (tỷ đồng/ ngời)

9 tháng 2004: 1,428/93= 0,0154 (tỷ đồng/ ngời)

Ta thấy năng suất lao động của công ty không ngừng tăng. Năm 2003 là 0,0123 (tỷ đồng)/ ngời), 9 tháng 2004 là 0,0154 (tỷ đồng/ ngời). Cho thấy năng suất lao động của công ty không ngừng đợc tăng. Có đợc điều này là do công ty rất chú

trọng đến công tác đào tạo và bồi dỡng cán bộ, nâng cao trình độ và kinh nghiệm trong các hoạt động kinh doanh nhập khẩu, đồng thời công ty đầu t mạnh vào việc nâng cấp các hệ thống máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến.

Một phần của tài liệu XK TINH DẦU TẠI CTY TINH DẦU & CÁC SẢN PHẨM TỰ NHIÊN (Trang 30 -32 )