0

Quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách và giải pháp đổi mớ

Một phần của tài liệu THÚC ĐẨY CỔ PHẦN HOÁ CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI.DOCX (Trang 44-45 )

phố Hà Nội.

3.2.1 Quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách và giải pháp đổi mới DN Nhà nước. nước.

Trước hết cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến đến từng người dân và cán bộ nhân viên ở các DNNN. Làm cho họ hiểu rõ mục tiêu, yêu cầu của CPH, đó là: Cơ cấu lại khu vực DNNN phù hợp với hướng phát triển kinh tế nhiều thành phần; làm cho khu vực DNNN có thêm sức cạnh tranh tốt hơn, vốn đầu tư vào DN có hiệu quả hơn; người lao động và dân cư có cơ hội làm chủ thực sự DN thông qua mua cổ phần, nhận cổ phần.

CPH DNNN, thu gọn đầu mối tổ chức, khắc phục tình trạng phân tán, manh mún, tăng quy mô, tổ chức SXKD tập trung nhằm tăng khả năng cạnh tranh và phát huy vai trò chủ đạo mà không thôn tính và hạn chế, làm yếu, làm mất (thu hẹp) cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội. Loại bỏ mọi sự mơ hồ, hoài nghi đối với công cuộc đổi mới quản lý DNNN, từ đó có hoạt động thống nhất từ Trung ương đến địa phương, từ cơ quan chủ quản đến DN, từ cán bộ lãnh đạo đến người lao động, có quyết tâm cao đẩy nhanh quá trình CPH vào các năm tới.

Để làm tốt công tác tuyên truyền cần phát huy vai trò của các phương tiên thông tin đại chúng, như đài phát nhanh, truyền hình, báo và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Có thể đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền khác như: Tổ chức hội thảo khoa học giữa các nhà khoa học, DN, người lao động về CPH, tổ chức tổng kết các DN đã chuyển đổi cơ cấu sở hữu, tổ chức tọa đàm giữa các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố, lãnh đạo các cơ sở, ban, ngành với người lao động trong DN về CPH. Bên cạnh đó hình thức tuyên truyền phải thiết thực, ngắn gọn phù hợp với từng đối tượng, tránh bệnh phô trương hình thức, phức tạp hóa vấn đề.

Thành ủy, UBND Thành phố cần có chính sách bố trí sử dụng và đãi ngộ cán bộ chủ chốt DNNN phải CPH phải nghỉ hưu hoặc chuyển sang công tác mới. Tạo điều kiện để các đồng chí cán bộ yên tâm tin tưởng vào chủ trương của Thành ủy và UBND thành phố để đẩy mạnh CPH DN trong thời gian tới.

Khi thực hiện công tác phổ biến tuyên truyền chủ trương CPH cần chú ý một số vấn đề cơ bản sau:

+ Xác định những nội dung thiết thực: Xác định nội dung trọng tâm cần phổ biến, tuyên truyền cho từng loại đối tượng cụ thể, tránh sự dàn trải.

+ Thực hiện với những hình thức đa dạng.

+ Công tác phổ biến, tuyên truyền về chủ trương CPH cần được quán xuyến trong toàn bộ quá trình CPH.

Một phần của tài liệu THÚC ĐẨY CỔ PHẦN HOÁ CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI.DOCX (Trang 44 -45 )