0

Đổi mới công tác tổ chức chỉ đạo thựchiện quá trình CPH DNN

Một phần của tài liệu THÚC ĐẨY CỔ PHẦN HOÁ CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI.DOCX (Trang 49-50 )

Đổi mới công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện quá trình CPH DNNN là rất quan trọng nó đòi hỏi phải được tiến hành từng bước theo đúng lộ trình và chủ trương của Đảng đã đề ra.

3.2.5.1/ Xác định đối tượng thực hiện cổ phần.

Cần thựchiện có sự linh hoạt và mềm dẻo trong việc xác định DN CPH trong từng thời kỳ để tránh sự gò ép mang tính miễn cưỡng và sự chần chừ, do dự khi CPH. Việc xác định DN tiến hành CPH nhất thiết phải trên cơ sở phân loại DN. Do vậy, việc phân loại DN cần phải được tiến hành khẩn trương hơn. Từ sự phân loại DN đó, bản thân mỗi DN đã tự xác định sự tất yếu phải tiến hành CPH. Cũng cần nhấn mạnh rằng khi chỉ định DN CPH cần có sự trao đổi, giải quyết những vướng mắc tư tưởng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của DN. Đó chính là điều kiện thiết yếu bảo đảm quá trình CPH của DN được tiến hành nhanh chóng.

3.2.5.2/ Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch CPH DNNN.

Ở cấp Thành phố, kế hoạch CPH DNNN được xây dựng trên cơ sở chương trình sắp xếp lại DNNN của Thành phố đã được thành uỷ và UBND Thành phố phê duyệt. Kế hoạch này xác định DNNN thuộc diện chuyển thành CTCP, các bước công việc chủ yếu, các công việc cụ thể trong mỗi bước công việc, tiến độ thời gian và lựclượng thực hiện.

Ở cấp DN, kế hoạch này biểu hiện dưới dạng sơ đồ hoặc biểu tiến độ, trong đó cũng thể hiện các công việc, tiến độ thời gian thực hiện và trách nhiệm thực hiện từng loại các công việc. Trong việc triển khai quá trình CPH, ban đổi mới quản lý của DN cần chú ý tới những nội dung sau:

+ Xác định rõ những công việc phải quán xuyến trong toàn bộ quá trình CPH, những công việc trọng tâm trong từng giai đoạn, từ đó có kế hoạch bố trí lực lượng thực hiện hợp lý các công việc đó.

+ Phân chia trách nhiệm trong ban CPH của DN thành 3 nhóm dưới sự chỉ đạo chung của giám đốc - trưởng ban: Nhóm phụ trách các vấn đề liên quan đến xác định giá trị DN và các vấn đề tổ chức nói chung; Nhóm phụ trách việc xây dựng phương án CPH và dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP; Nhóm phụ trách các vấn đề liên quan đến người lao động trong DN CPH. Từ kế hoạch chung giám đốc sẽ tổ chức sự điều hoà, phối hợp chung bảo đảm sự đồng đều trong thực hiện các công việc của quá trình CPH.

Ngoài ra, trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện quá trình CPH DNNN cần chú ý tới một số vấn đề sau:

+ Đề cao trách nhiệm của ban chỉ đạo CPH, không chỉ có chức năng đôn đốc và kiểm tra mà còn phải coi trọng việc hướng dẫn thực hiện công việc của quá trình CPH và trực tiếp giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.

+ Đơn giản hoá các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho CTCP thành lập từ chuyển hoá DNNN.

+ Coi trọng việc sử dụng các tổ chức và cá nhân làm tư vấn cho cán bộ lãnh đạo DN trong việc triển khai các công việc của quá trình chuyển DNNN thành CTCP và quá trình hoạt động của nó sau khi chuyển đổi.

3.3 Khắc phục những hạn chế sau CPH doanh nghiệp thương mại Nhà nước.

Một phần của tài liệu THÚC ĐẨY CỔ PHẦN HOÁ CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI.DOCX (Trang 49 -50 )