0

Hoàn thành việc xác định giá trị DN khi tiến hành CPH

Một phần của tài liệu THÚC ĐẨY CỔ PHẦN HOÁ CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI.DOCX (Trang 47-49 )

3.2.4.1/ Thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát định giá DN.

Cần có cơ chế kiểm tra các đơn vị thực hiện định giá DN như quy trình hoạt đông, chất lượng dịch vụ, nhân sự…chứ không phải khoán trắng như hiện nay. Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra giám sát là cơ quan quy định trong pháp lệnh thẩm quyền định giá đã ban hành.

3.2.4.2/ Để thực hiện một số điều kiện tiền đề cho việc tổ chức định giá DN trong CPH, cần ban hành một số chuẩn mực chung để căn cứ vào đó các tổ chức định giá DN có cơ sở thực hiện và các cơ quan quản lý Nhà nước có thước đo chung trong đánh giá DN. Đó là các quy định về báo cáo định giá DN, các tiêu chí để đánh giá DN và đánh giá các chỉ tiêu tài chính của DN.

3.2.4.3/ Nâng cao năng lực và chất lượng định giá viên và những nhà quản lý.

Các cơ quan chức năng Chính phủ cần tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn về định giá DN để tránh thiệt thòi cho những DN có tỷ lệ vốn Nhà nước

trên vốn huy động thấp. Cũng cần hướng dẫn cách xử lý trong trường hợp DN làm ăn không hiệu quả, lợi thế kinh doanh âm thì có trừ vào giá trị DN hay không. Trong xác định tài sản hữu hình bổ sung thêm quy định cho phép sử dụng tài sản tương đương để so sánh khi định giá.

3.2.4.4/ Về vấn đề xác định quyền sử dụng đất.

Tiến hành theo các bước như sau:

+ Tiến hành rà soát các diện tích do DN đang sử dụng, căn cứ vào phương án SXKD khả thi của DN cổ phần để điều tiết và quyết định cho phép DN được tiếp tục sử dụng các diện tích đất đủ phục vụ hoạt động SXKD của công ty, phù hợp chức năng ngành nghề, tiền vốn, lao động và quy mô đầu tư của CTCP.

+ CTCP được chọn hình thức giao đất hoặc thuê đất đối với diện tích đất được sử dụng. Trong trường hợp CTCP nhận giao đất thì tính đủ giá trị quyền sử dụng đất để đưa vào giá trị DN theo nguyên tắc sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường nhưng không thấp hơn khung giá đất quy định. Đối với trường hợp CTCP chọn hình thức thuê đất của Nhà nước, CTCP được lựa chọn việc sử dụng đất theo hai hình thức:

- Xác định phần giá trị quyền sử dụng đất theo khung giá đất để đưa vào giá trị DN. CTCP được hưởng các quyền của tổ chức thuê đất của Nhà nước được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- CTCP không có khả năng đưa giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị DN thì CTCP vẫn thuê đất của Nhà nước để sử dụng làm mặt bằng SXKD của công ty, nhưng phải sử dụng đúng mục đích quy định, không được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được quyền chuyển nhượng, bán tài sản gắn liền với đất, không được dùng quyền sử dụng đất thành tiền vốn của công ty. Nếu CTCP có nhu cầu chuyển nhượng phải được sự cho phép của cơ quan chủ

quản và giá trị chênh lệch khi chuyển nhượng, bán tài sản phát sinh do chuyển quyền thuê đất phải nộp ngân sách.

Một phần của tài liệu THÚC ĐẨY CỔ PHẦN HOÁ CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI.DOCX (Trang 47 -49 )