0

Giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm, tạo tiền đề cho việc thực

Một phần của tài liệu THÚC ĐẨY CỔ PHẦN HOÁ CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI.DOCX (Trang 45-46 )

thành công chương trình CPH DNNN.

Đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của quá trình đổi mới DNNN. Để thực hiện tốt kế hoạch CPH trong những năm tới, giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm đòi hỏi các DNNN phải tiến hành rà soát mức lao động để xác định số lượng lao động hợp lý theo nguyên tắc “có việc, có người”, đảm bảo giờ công, ngày công, thu nhập theo luật định. Chấm dứt việc tiếp nhận lao động, thuê mướn nhân công thời vụ một cách tùy tiện. Tăng cường giám sát việc thực hiện quỹ tiền lương và tuyển dụng lao động của DNNN. Phải có quy chế tuyển dụng đối với các DN một cách rõ ràng, tránh tình trạng tuyển dụng lao động hợp đồng không xác định thời hạn tràn lan theo ý giám đốc.

Khi thực hiện CPH, giao, khoán, bán, cho thuê DNNN chú ý phương án đầu tư phát triển SXKD để có thể thu hút tối đa người lao động có việc làm sau khi chuyển đổi. Trường hợp người lao động tự nguyện xin thôi việc hoặc mất việc, nghỉ hưu thực hiện giải quyết theo chế độ hiện hành và có hỗ trợ xứng đáng.

Nhà nước cần nghiên cứu sửa đổi bộ luật lao động theo hướng áp dụng chế độ trợ cấp mất việc đối với lao động dôi dư tại thời điểm cho thuê khoán, bán DNNN. Có chính sách tạo môi trường thuận lợi cho người lao động rời khỏi DN tìm được việc làm mới. Tổ chức các dịch vụ làm việc cho thị trường lao động, tổ chức dạy nghề gắn với việc làm, tổ chức cho vay vốn giải quyết việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động và chuyên gia, khuyến khích thành lập DN tư nhân.

Một phần của tài liệu THÚC ĐẨY CỔ PHẦN HOÁ CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI.DOCX (Trang 45 -46 )