0

Mục tiêu phát triển đến năm

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HẢI PHÒNG - HANOSIMEX (Trang 53-56 )

Mục tiêu phát triển trong thời gian tới của công ty là từng bước mở rộng sản xuất đang dạng hoá các hoạt động ngành nghề kinh doanh đặc biệt là mảng dich vụ logistics. Hiện tại vốn điều lệ của công ty là 10 tỷ đồng dự tính tới năm 2010 sẽ nâng lên khoảng 15 tỷ đồng bằng việc phát hành thêm cổ phiếu ra bên ngoài để huy động vốn đầu tư thêm phương tiện vận tải do nhu cầu của thị truờng về lĩnh vực vận tải đang lên cao. Đưa công ty tham gia sàn giao dịch OTC theo quy định của nhà nước, từng bước tạo dựng uy tín của công ty tiến tới sẽ đưa công ty lên sàn giao dịch chứng khoán chính

thức tạo tiền đề cho công ty huy động vốn tốt hơn. Thành lập công ty cổ phần may Hải Phòng trên cơ sở nhà máy may đây sẽ là một điểm nhấn cho sự phát triển của công ty trong bước đường hội nhập và phát triển. Xây dựng hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ

Đầu tư thêm phương tiện hoạt động, thường xuyên duy tu bảo dưỡng các phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ

Giảm mức tổn thất tối thiểu cho khách hàng khi thực hiện việc giao nhận vẩn chuyển tạo dựng uy tín của công ty .

Duy trì lượng khách hàng hiện tai, tìm kiếm thêm lượng khách hàng mới

Rút ngắn thời gian giao hàng, giao hàng đúng địa điểm theo yêu cầu của khách, góp phần giảm tổn thất cho khách hàng, duy trì sản xuất liên tục cho khách hàng, tạo dựng lòng tin đối với doanh nghiệp.

Phát triển hơn nữa các loại hình dịch vụ logistics như gom hàng lẻ, vận tải kết hợp…

Nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên, đặc biệt là cán bộ phụ trách giao nhận, nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán bộ, bảo đảm giao dịch tốt hơn đối với các hãng tàu nước ngoài.

Hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp, đặc biệt là các loại thiết bị máy móc ở nhà máy may nhằm nâng cao khả năng cạch tranh của sản phẩm may mặc.

Hoàn thiện hơn công tác quản lý doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ phận hoạt động một cách linh hoạt và hiệu quả.

Tim cách liên doanh, liên kết với các đơn vị để huy động thêm nguồn lực

Đưa tổng doanh thu của công ty đến năm 2010 vào khoảng 95 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4,5 tỷ đồng. Trong đó lợi nhuận từ lĩnh vực logistics là 3 tỷ đồng.

Tổng số lao động trong công ty vào khoảng 600 người với 550 lao động phổ thông và 50 lao động làm việc trong lĩnh vực văn phòng.

Đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 6 tỷ đồng.  Một số chỉ tiêu trong năm 2008

Chuẩn bị đưa công ty tham gia sàn giao dich OTC theo quy định .

Thành lập công ty cổ phần may Hải Phòng trên cơ sỏ mở rộng nhà máy may hiện nay.

Bảng chỉ tiêu kế hoạch năm 2008

STT Chỉ tiêu theo lĩnh vực ĐVT Kế hoạch năm 2008 Thực hiện năm 2007 1 Sản xuất của NMM 1.1 Doanh thu Tr.đ 44.600 40.832.1 Hàng xuất khẩu Tr.đ 31.000 29.894.6 Hàng nội địa Tr.đ 11.600 10.937.5 1.2 Sản lượng SPQC 1.380.000 1.296.309 Hàng xuất khẩu SPQC 966.000 741.466 Hàng nội địa SPQC 584.000 554.843

1.3 Doanh thu gia công Tr.đ 8.970 7.700

(Đơn vị gia công theo quy định của tổng công ty là 6.500dd/SPQC)

1.4 Lợi nhuận Tr.đ 300 2 Dịch vụ- thủ tục giao nhận 2.1 Doanh thu Tr.đ 8.500 5.280.3 2.2 Sản lượng Tổng số tờ khai tờ 4.350 3.618 Container 40’ Cont 2.250 1.954 Container 20’ Cont 700 622 Tờ khai hàng lẻ tờ 2.850 2.581

2.3 Lợi nhuận Tr.đ 300 triệu

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HẢI PHÒNG - HANOSIMEX (Trang 53 -56 )