0

Cơ chế chính sách và các văn bản liên quan

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG HỒNG HÀ (Trang 28-29 )

hỗ trợ (ODA) và cả một số công trình t nhân bỏ vốn xây dựng. Trên cơ sở những quy định chung về xây dựng cơ bản mà Chính phủ ban hành, Bộ Xây dựng, cơ quan quản lý Nhà nớc về xây dựng cơ bản, đã ban hành các quy chế đấu thầu. Văn bản đầu tiên về quy chế đấu thầu đợc ban hành từ khi chuyển sang cơ chế quản lý mới là Thông t số 03 - BXD/VKT (năm 1988) về "Hớng dẫn tạm thời thực hiện chế độ đấu thầu trong xây dựng cơ bản". Ngày 12 / 02/ 1990, Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 24 - BXD/VKT về "Quy chế đấu thầu xây lắp" thay cho Quyết định số 24 - BXD/VKT. Ngày 17/ 06/ 1996, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43 - CP về "Quy chế đấu thầu", ngày 25/ 02/ 1997 liên Bộ Kế hoạch và Đầu t - Xây dựng - Thơng mại đã ra Thông t số 2- TT/LB hớng dẫn thực hiện Quy chế trên. Ngày 01/ 09 / 1999 Chính phủ đã ra Nghị định số 88/ 1999/ NĐ - CP ban hành "Quy chế đấu thầu", thay thế Quy chế đấu thầu đã ban hành và quy định hiện hành của Nhà nớc về lập giá dự toán xây lắp hạng mục công trình (Thông t 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000). Đây là những văn bản pháp quy có giá trị hiện hành. Có thể nói rằng chế độ đấu thầu đợc áp dụng ở nớc ta ngày càng có nề nếp. Điều này đem lại sự công bằng cho các nhà thầu trong đấu thầu. Tuy vậy, "Quy chế đấu thầu" hiện hành cha mang tính pháp lý cao (chỉ là văn bản dới luật) cho nên nó tác động tới Công ty bên cạnh mặt thuận lợi, còn có những vấn đề cần bàn.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG HỒNG HÀ (Trang 28 -29 )