0
Tải bản đầy đủ (.doc) (74 trang)

số công trình trúng thầu và giá trị trúng thầu

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG HỒNG HÀ (Trang 29 -30 )

Giá trị trúng thầu hàng năm là tổng giá trị của tất cả các công trình (kể cả gói thầu của hạng mục công trình) mà Công ty đã tham gia đấu thầu và trúng thầu trong năm, thờng tính cho 3 năm trở lên.

Con số này cho ta biết khái quát nhất tình hình kết quả dự thầu của Công ty. Chỉ tiêu này càng lớn qua các năm chứng tỏ công tác dự thầu của Công ty có hiệu quả (tuy nhiên khi xem xét ta cần tính thêm chỉ tiêu giá trị trung bình một công trình trúng thầu).

Bảng 3: Số công trình trúng thầu và giá trị công trình trúng thầu của Công ty xây dựng Hồng Hà từ 2000 đến 2002 Năm Số công trình trúng thầu Tổng giá trị trúng thầu (tr. đ) Giá trị trúng thầu trung bình (tr. đ) 2000 10 25.577 2.5577 2001 12 29.432 2.452.66 2002 15 34.569 2.304.6 Tổng 37 89578 2.421.03

(Số liệu thu thập từ phòng Kế hoạch Tổng hợp)

Qua bảng trên cho ta thấy, số công trình trúng thầu của Công ty tơng đối ít và giá trị trung bình của các công trình không cao - chủ yếu là công trình quy mô vừa và nhỏ. Mặt khác, giá trị xây lắp trong 3 năm ( từ 2000-2002) mà Công ty thực hiện là vào khoảng 170 tỷ đồng, trong khi Công ty chỉ trúng thầu với giá trị xây lắp là 89,578 tỷ đồng, nh vậy, có thể nói rằng giá trị xây lắp mà Công ty thực hiện trong 3 năm qua chủ yếu là nhận thầu, còn trúng thầu chỉ chiếm khoảng 52,69%. Điều này nói lên rằng Công ty cần phải chú trọng nhiều hơn nữa trong công tác đấu thầu nhằm nhận đợc nhiều công trình về cho Công ty thông qua tranh thầu.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG HỒNG HÀ (Trang 29 -30 )

×