0
Tải bản đầy đủ (.doc) (74 trang)

Về năng lực tài chính

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG HỒNG HÀ (Trang 46 -47 )

Yếu tố tài chính tác động đến hầu hết mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty, các vấn đề tài chính có ảnh hởng trực tiếp tới khả năng sử dụng linh hoạt các kỹ thuật tiên tiến và chiến thuật trong đấu thầu xây lắp của Công ty xây dựng Hồng Hà. Tài chính có nhiều u thế sẽ mang lại cơ hội tốt và nâng cao khả năng thắng thầu cho Công ty. Ngợc lại, những hạn chế về tài chính sẽ là vật cản lớn trong việc thực hiện các biện pháp tham gia đấu thầu, làm hạn chế khả năng cạnh tranh của Công ty khi tham gia đấu thầu.

Chúng ta có thể đánh giá lĩnh vực tài chính của Công ty nh sau: Mặt mạnh:

- Khả năng huy động vốn năm 2002 từ Ngân hàng Đầu t và Phát triển TP Hà Nội là: 43 325triệu đồng; vốn tự có là: 14 217triệu đồng; vay huy động là: 59 550 triệu đồng. Tổng cộng vốn có thể huy động (năm 2003) là: 102 875 triệu đồng.

- Vốn lu động đợc bổ sung từ ngân sách qua các năm.

- Quy mô tài chính: Năm 2002 tổng tài sản là: 117,092 tỷ đồng. Mặt yếu:

- Thu hồi vốn chậm (Năm 2002) - Số vòng luân chuyển vốn là: 4 vòng.

- Sự linh hoạt của cơ cấu vốn.

- Khả năng sử dụng tài chính thay thế thuê, bán tài sản, thuê tài chính còn thấp.

Nguồn vốn mà Công ty huy động đợc là từ 3 nguồn chủ yếu sau:

- Vốn ngân sách cấp

- Vốn tự bổ sung

- Vốn vay

Trong ba nguồn trên thì vốn vay vẫn là chủ yếu (chiếm 87,86% trong khả năng huy động tài chính năm 2003), chính vì thế mà nguy cơ tài chính luôn là mối đe dọa đối với Công ty. Một hạn chế nữa của Công ty là vốn bị ứ đọng rất lâu ở các công trình, hay nói cách khác là vòng quay của vốn rất chậm (hệ số luân chuyển vốn năm 2002 là 4 vòng). Điều này gây ảnh hởng tới không chỉ các chỉ tiêu tài chính của Công ty mà còn làm cho Công ty thiếu vốn lu động (VLĐ) để có thể thực hiện các cuộc đấu thầu tiếp theo.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG HỒNG HÀ (Trang 46 -47 )

×