0
Tải bản đầy đủ (.doc) (111 trang)

Kiến trúc IP/ LAPS/ SDH.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP TRUYỀN TẢI IP TRÊN QUANG CHO MẠNG VIỄN THÔNG TỈNH NGHỆ AN (Trang 74 -76 )

- Mạng truyền dẫn Internet yêu cầu về thời gian thực cao trong truyền dẫn hình ảnh và âm thanh do ngày càng có nhiều dịch vụ khác nhau sử dụng IP Loạ

Sợi quangWDM

3.4.2 Kiến trúc IP/ LAPS/ SDH.

Hình 3.11b là mô hình truyền dẫn IP/ SDH sử dụng LAPS. LAPS là một giao thức đơn giản được sử dụng để truyền dẫn IP ( IPv4, IPv6 ), PPP và các giao thức khác của tầng trên. Ở đây, nó được sử dụng để truyền dẫn IP/ SDH.

Hình 3.14: Khung LAPS chứa IP Datagram

Hình 3.14 là cấu trúc khung LAPS thực hiện đồng bộ theo octet. Giống như khung HDLC, các khung LAPS cũng được bắt đầu và kết thúc bằng các trường cờ có giá trị 0x7E. Để đảm bảo truyền dẫn trong suốt tức có thể phân biệt được trường cờ với các byte 0x7E khác xuất hiện trong trường thông tin, thì các byte này cũng chuyển thành 2 byte có giá trị 0x7D và 0x7E liên tiếp nhau. Trong trường hợp byte thông tin là 0x7D thì nó lại được chuyển thành 2 byte 0x7D và 0x5D. Và ở đầu thu sẽ khôi phục lại các byte gốc.

Trường địa chỉ ( Address ): gồm 1 octet có giá trị 0x04. Theo sau là trường điều khiển có độ dài 1 octet với giá trị 0x03.

Inter Frame fill Or Next addr Flag

0x7E Addr0x04 Ctrl0x03 16 bitSAPI DatagramIP FCS32 bit Flag0x7E LAPS Frame

Trường chỉ thị điểm truy cập dịch vụ ( SAPI ) được sử dụng để chỉ thị loại dịch vụ lớp trên ( IP, PPP hay các kiểu dữ liệu gói khác) được đưa xuống thực thể tầng liên kết dữ liệu. Kết quả là SAPI sẽ xác định loại thực thể tầng liên kết dữ liệu được dùng để xử lý các khung dữ liệu của tầng liên kết dữ liệu cũng như thực thể của tầng trên sẽ nhận thông tin được truyền dẫn trên các khung của tầng liên kết dữ liệu. Bảng 3.1 là giá trị của SAPI tương ứng với các giao thức lớp trên.

Bảng 3.1: Giá trị của SAPI tương ứng với các dịch vụ lớp trên.

Giá trị SAPI Loại giao thức lớp trên

0021 Dịch vụ IPv4

0057 Dịch vụ IPv6

Các giá trị khác Dữ trữ để mở rộng trong tương lai

Sau trường SAPI là trường thông tin mang dữ liệu của tầng trên với độ dài là 1 số nguyên byte dữ liệu ( quy ước là 1600 byte ). Tiếp theo là trường kiểm tra khung FCS có độ dài 32 bit để kiểm soát lỗi cho khung dữ liệu.

Việc sắp xếp vào khung SDH cũng được thực hiện tương tự như đối với khung HDLC và phải được ngẫu nhiên hóa trước khi sắp xếp . Khi này byte nhãn tín hiệu đường ở vị trí trên C2 nhận giá trị 24 ( 0x18) và byte nhãn tín hiệu đường ở vị trí dưới V5 nhận mã nhị phân 101. Mạng truyền tải gói IP được đóng trong khung SDH truyền trên môi trường WDM được biểu diễn trong hình 3.15. Các khung SDH được sử dụng để tạo nên khung bao gói IP một cách đơn giản cho truyền dẫn WDM bằng bộ Transponder ( thích ứng bước sóng ) hoặc truyền tải lưu lượng IP trong khung SDH qua mạng truyền tải SDH cùng với lưu lượng khác sau đó mới sử dụng các tuyến WDM.

Hình 3.15: Ví dụ về mạng IP/ SDH/ WDM

Giải pháp này tận dụng ưu điểm của SDH để bảo vệ lưư lượng IP chống lại sự cố đứt cáp nhờ chức năng chuyển mạch tự động( APS). Điều này cũng có thể thực hiện trong lớp mạng quang dựa trên WDM.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP TRUYỀN TẢI IP TRÊN QUANG CHO MẠNG VIỄN THÔNG TỈNH NGHỆ AN (Trang 74 -76 )

×