0
Tải bản đầy đủ (.doc) (111 trang)

Kiến trúc IP/ATM/SDH/WDM 1 Mô hình phân lớp

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP TRUYỀN TẢI IP TRÊN QUANG CHO MẠNG VIỄN THÔNG TỈNH NGHỆ AN (Trang 61 -62 )

- Mạng truyền dẫn Internet yêu cầu về thời gian thực cao trong truyền dẫn hình ảnh và âm thanh do ngày càng có nhiều dịch vụ khác nhau sử dụng IP Loạ

CÁC PHƯƠNG THỨC TÍCH HỢP IP TRÊN QUANG

3.2 Kiến trúc IP/ATM/SDH/WDM 1 Mô hình phân lớp

3.2.1 Mô hình phân lớp

Trong giai đoạn này, để thực hiện truyền dẫn IP trên quang phải qua các tầng ATM, SDH. Khi đó, phải sử dụng các giao thức định nghĩa cho mỗi tầng. Mô hình phân lớp giao thức được cho ở hình 3.2.

.

Hình 3.2 Ngăn giao thức IP/ ATM/ SDH

Tầng IP:

Nhận dữ liệu ( có thể là thoại, âm thanh, hình ảnh…), đóng gói thành các datagram có độ dài từ 255 đến 65535 byte. Các datagram này sẽ trỏ thành dịch vụ cho các tầng dưới.

Tầng LLC/ SNAP:

Thêm 8 byte tiêu đề vào IP datagram để trở thành ATM- PDU, gồm có: - 3 byte LLC.

- 5 byte SNAP chia thành 2 phần: 3 byte OUI để chỉ thị nghĩa của 2 byte PID đi sau như hình 3.3.

Hình 3.3: Đóng gói LLC/ SNAP.

Sử dụng LLC/ SNAP cho phép các giao thức khác nhau ở tầng trên có thể cùng đi trên một VC, các giao thức được xác định bởi trường Protocol trong tiêu đề IP datagram. MTU của IP datagram được chuẩn hóa bằng 9180 byte chưa kể đến

IP datagram IP datagram

OUI (3 byte)

LLC (3 byte) PID (2 byte)

Fiber Optical WDM SDH ATM ALL5 LLC/SNAP IP

tiêu đề LLC/ SNAP. Tuy nhiên, có thể thực hiện thỏa mãn trước để đạt được MTU lên đến 64 KB. LLC/ SNAP là kết cấu tùy chọn trong IP over ATM.

Tầng AAL5

Để truyền dẫn dữ liệu phi kết nối cho lưu lượng Internet với tốc độ thay đổi VBR ( Variable Bit Rate: Tốc độ bít khả biến ) thì lớp AAL5 được sử dụng. Lớp này thực hiện thêm 8 byte tiêu đề ( 1 byte chỉ thị người dùng đến người dùng UU ( User to User ), 1 byte chỉ thị phần chung CPI, 2 byte độ dài trong trường hợp dữ liệu thông tin theo byte, 4 byte mã kiểm tra chéo CRC ) và từ 0 đến 47 byte đệm để đảm bảo PDU- AAL5 có kích thước là bội của 48 byte. Sau đó, AAL5- PDU được cắt ra thành 1 số nguyên lần các tải 48 byte của tầng ATM. Quá trình này được biểu diễn trên hình 3.4

Hình 3.4: Xử lý tại lớp thích ứng ATM AAL5

Tầng ATM

Phân tách các PDU- AAL5 thành các tải 48 byte, sau đó thêm 5 byte tiêu đề cho mỗi phần tải 48 byte để tạo ra các tế bào ATM 53 byte.

Tầng SDH

Sắp xếp các tế bào ATM vào các khung VC-n đơn hay khung nối móc xích VC-n- Xc.

Quá trình sắp xếp các tế bào ATM vào các khung VC-n

Các tế bào ATM 53 byte được ghép tương thích vào khung VC-n SDH. Nghĩa là, khung VC-n thực hiện nhồi thêm các tế bào rỗng nếu số lượng tế bào không đủ để lấp đầy khung VC-n hay hạn chế nguồn khi tốc độ chuyển giao các tế bào quá cao. Như vậy, chuỗi tế bào vào được truyền theo tốc độ đồng bộ với tốc độ khung VC-n, mặc dù tốc độ thông tin ngày nay do nguồn quy định nhưng bị dung lượng cực đại của VC-n hạn chế.

Để ngăn ngừa sự phá hoại trường tải tin của tế bào phải sử dụng bộ ngẫu nhiên để ngẫu nhiên hóa phần tải tin này trước khi sắp xếp vào VC-n và phía thu

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP TRUYỀN TẢI IP TRÊN QUANG CHO MẠNG VIỄN THÔNG TỈNH NGHỆ AN (Trang 61 -62 )

×