0
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

Tăng cờng đào tạo, bồi dỡng nâng cao trình độ tay nghề cho ngời lao

Một phần của tài liệu TM020 PPT (Trang 68 -69 )

III. Nội địa 1505240 1997418 2193825 1.21 1.46 2648501 3197409 1 Giầy Bata459439 5401055813451.121.2765393973

4.5.4. Tăng cờng đào tạo, bồi dỡng nâng cao trình độ tay nghề cho ngời lao

động, nhân viên hoạt động tiêu thụ

Để nâng cao hiệu quả tiêu thụ cần phải phát huy vai trò tích cực của nguồn nhân lực trong công ty, từ công tác tuyển chọn, đào tạo đến bố trí sử dụng lao động sao cho ngời lao động làm chủ đợc công việc của mình và tiến hành công việc đạt hiệu quả cao nhất. Công ty cần có biện pháp đào tạo và đào tạo lại công nhân để khác phục kịp thời cho quá trình đổi mới, phát huy vai trò tự chủ của ngời lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các hớng giải quyết:

+ Công ty liên hệ với các trung tâm đào tạo và quản lí kinh tế để mở các lớp bồi dỡng và cập nhật kiến thức kinh doanh cho cán bộ quản lý, thuê

chuyên gia về ngành công nghiệp sản xuất giầy về giảng dạy nâng cao trình độ kĩ thuật cho công nhân theo kế hoạch đào tạo hàng năm.

+ Đào tạo cán bộ quản lý: căn cứ vào tiêu chuẩn cho các chức danh trong công ty để lập kế hoạch đào tạo cụ thể.

+ Thờng xuyên tổ chức đào tạo cho cán bộ nhân viên chuyên môn để cập nhật kiến thức phục vụ kịp thời nhu cầu mới của khách hàng: chú trọng đào tạo nhân viên thiết kế mẫu, nhân viên kĩ thuật phân xởng, nhân viên làm mẫu và nhân viên quảng cáo

+ Có kế hoạch đào tạo nâng cao tay nghề và dự trù đào tạo đột xuất ngắn hạn khi phát sinh thay đổi công nghệ, đầu t thiết bị công nghệ mới…

+ Thờng xuyên trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực quản lí, lĩnh vực kĩ thuật nghiệp vụ trong công ty. Tổ chức thi tay nghề 3 tháng một lần, 6 tháng một lần .

+ Tổ chức tuyển chọn thu hút nhân tài làm việc tai công ty. Đây là giải pháp thay thế đội ngũ kế cận nên công ty cần phải đặc biệt chú trọng.

+ Tổ chức tuyển dụng đội ngũ công nhân khoẻ mạnh, có lòng nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm và có khả năng phát triển tay nghề tốt. Sau khi tuyển dụng cần có sự đào tạo hợp lý: 6 tháng đầu học nghề và chỉ đa công nhân vào làm việc khi họ thực sự nắm bắt đợc những điều đã học, còn những công nhân không đủ năng lực công ty có thể loại bỏ ngay mặc dù đã phải bỏ chi phí để tuyển dụng cũng nh đào tạo.

+ Tổ chức sắp xếp bố trí cán bộ hợp lí, tránh bộ máy quản lí cồng kềnh

Một phần của tài liệu TM020 PPT (Trang 68 -69 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×