0
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

Thị trờng xuất khẩu *Số lợng sản phẩm tiêu thụ

Một phần của tài liệu TM020 PPT (Trang 49 -53 )

III. Nội địa Đồng/đô

4.2.2. Thị trờng xuất khẩu *Số lợng sản phẩm tiêu thụ

*Số lợng sản phẩm tiêu thụ

Thị trờng tiêu thụ là mối quan tâm hàng đầu của công ty.Trong những năm qua việc xúc ổn định và mở rộng thị trờng đợc công ty thực hiện khá tốt, thể hiện ở số lợng sản phẩm tiêu thụ của công ty tăng nhanh từ 2512824 đôi năm 2004 lên 3329142đôi năm 2004, số lợng sản phẩm tiêu thụ thông qua xuất khẩu chiếm 60-70%sản phẩm công ty sản xuất và chủ yếu đợc xuất khẩu sang thị trờng EU, Đông Âu và Châu mỹ với hình thức nhận bao tiêu sản phẩm theo các đơn đặt hàng, số lợng sản phẩm thờng đợc ký kết trong hợp đồng theo nguyên tắc trớc một năm. Đây là những thị trờng rộng lớn, nơi mà ngời tiêu dùng có những đặc trng riêng về thị hiếu và phong tục tập quán. Do đó với phơng châm không chỉ bán hàng một lần và thoả mãn khách hàng một lần, để tạo uy tín mới, công ty có những biện pháp hữu hiệu nhằm duy trì khách hàng truyền thống, mở rộng quan hệ với khách hàng mới, thị trờng mới, do cố gắng nh vậy mà số lợng sản phẩm tiêu thụ của công ty tăng rõ qua các năm thể hiện:

Năm 2003 tăng so với 2002 là 608623 đôi hay tăng 124.22% và năm 2004 tăng so với 2003 là 207695 đôi hay tăng 6.65% bình quân tăng 15.1% điều đó cho thấy số lợng sản phẩm tăng đều qua các năm, chứng tỏ công ty đã mở rộng thêm đợc thị trờng và đẩy mạnh số lợng tiêu thụ sản phẩm.

Biểu 14: Tình hình xuất khẩu của công ty ĐVT: (đôi) Tên thị trờng 2002 2003 2004 So sánh (%) SL CC SL CC SL CC 03/02 04/03 BQ I. Gia công XK 625724 24.90 801455 25.68 834505 25.07 128.08 104.12 115.48 1. Hàn Quốc 327038 52.27 385632 48.12 390018 46.74 117.92 101.14 109.21 2. Hồng Công 163719 26.16 100000 12.48 92677 11.11 61.08 92.68 75.24 3. Đài loan 134967 21.57 187590 23.41 194329 23.29 138.99 103.59 119.99 4. Nhật Bản 0 0 128233 16.00 157481 18.87 0 122.81 0 II. FOB 1887100 75.10 2319992 74.32 2494637 74.93 122.94 107.53 114.98 1. Đức 307650 16.30 348000 15.00 300005 12.03 113.12 86.21 98.75 2. Pháp 208136 11.03 352264 15.18 374404 15.01 169.25 106.29 134.13 3. ý 425677 22.56 475137 20.48 481428 19.30 111.62 101.32 106.35 4. Bồ Đào Nha 52014 2.76 36173 1.56 23714 0.95 69.54 65.56 67.52 5. Ca Na Đa 65608 3.48 38800 1.67 39308 1.58 59.14 101.31 77.40 6. Hà Lan 54370 2.88 35683 1.54 67120 2.69 65.63 188.1 111.11 7. Bỉ 62500 3.31 74104 3.19 75367 3.02 118.57 101.7 109.81 8.TÂy Ban Nha 270105 14.31 168558 7.27 192632 7.72 62.4 114.28 84.45 9. Anh 286437 15.18 342027 14.74 357106 14.31 119.41 104.41 111.66 10. Thái Lan 38582 2.04 47136 2.03 49258 1.97 122.17 104.5 112.99 11. Austraylia 46815 2.48 27540 1.19 21438 0.86 58.83 77.84 67.67 12. Singgapo 13720 0.73 0 0 0 0 0 0 0 13. áo 12394 0.66 18540 0.80 20632 0.83 149.59 111.28 129.02 14. Phần Lan 8923 0.47 9695 0.42 12871 0.52 108.65 132.76 120.10 15. Nexico 12256 0.65 0 0 0 0 0 0 0 16. Mỹ 0 0 167630 33050 238706 9.57 o 142.4 0 17. Hy lạp 0 0 110000 4386 153402 6.15 o 139.46 0 18. Các nơi khác 21913 1.16 68705 -7323 87246 3.50 313.54 126.99 199.54 Tổng 2512824 100.00 3121447 6739 3329142 100 124.22 106.65 115.10 Nguồn: phòng thị trờng

 Đối với sản phẩm gia công: Năm 2002 chiếm 24.9% trong tổng số l- ợng hàng xuât khẩu và năm 2004 chiếm 25,07%. Năm 2003số lợng sản phẩm gia công tăng so với năm 2002 là 175731 đôi hay 28,08% và năm 2004 tăng so với năm 2003 là 33050 đôi hay tăng 4,12%, bình quân tăng 15,48% là do năm 2003 công ty đã ký kết hợp đồng gia công với thị trờng Nhật Bản. Thị tr- ờng Hàn Quốc cũng là một thi trờng đặt gia công lớn 46,74% và tăng bình quân 9,21% bên cạnh đó thị trờng Đài Loan cũng là thị trờng đặt gia công lớn năm2004 23,29% và có xu hớng tăng bìmh quân qua các năm là 19,99%, trong khi đó Hồng Kông là một thị trờng đặt gia công và có xu hớng giảm bình quân 24.76% số sản phẩm đặt gia công tăng giảm không ổn định là do năm 2002 có 4 công ty giầy dép mới thành lập.

- Với sản phẩm tiêu thụ theo hình thức FOB tăng qua các năm: năm 2003 tăng so với năm 2002 là 432892đôi hay tăng 22,94% và năm 2004 tăng so với 2003 là 174645 đôi hay tăng 7,53%, bình quân tăng 14,98% điều đó cho thấy sản phẩm FOB của công ty ngày càng đợc thị trờng nớc ngoài biết đến và tiêu dùng ngày một nhiều. Trong đó một số nớc có nhu cầu nhập khẩu giầy lớn nh: Đức, Pháp, ý,Tây Ban Nha, Anh là những bạn hàng truyền thống tiêu dùng từ rất lâu của công ty

Thị trờng Đức năm 2003 tăng so với năm 2002 là 40350 đôi hay tăng 13,12% và năm 2004 giảm so với năm 2003 là 47995 đôi hay 13,79% bình quân giảm 1,25%.

Thị trờng Pháp cũng là thị trờng lớn của công ty giầy Thợng Đình năm 2004 chiếm 15,01% và có xu hớng tăng năm 2003 tăng so với năm 2002 là 144128 đôi hay tăng 69,25% và năm 2004 tăng so với năm 2003 là 22140 đôi hay tăng 6,29% bình quân tăng 34.13%.

Thị trờng Anh cũng là thị trờng tiêu thụ lớn năm 2004 chiếm 14,31% và có xu hớng tăng năm 2003 tăng so với 2002 là 55590 đôi hay tăng 19,41% và năm 2004 tăng so với năm2003 là 15079 đôi hay tăng 4,41% bình quân tăng 11,6%. Hàng năm công ty mở rộng thị trờng cũng nh đẩy mạnh khối lợng hàng tiêu thụ ở các nớc khác, mở rộng đợc tiêu thụ tăng bình quân là 99.54%.

*. Giá trị sản phẩm tiêu thụ.

Cũng nh tăng về số lợng giá trị sản phẩm cũng tăng theo thể hiện rõ qua biểu

Biểu 15: giá trị xuất khẩu của công ty ĐVT: USD Tên thị trờng 2002 2003 2004 So sánh (%) GT CC GT CC GT CC 03/02 04/03 BQ I. Gia công XK 1589338.96 21.25 1715113.7 19.05 1835911 18.47 107.91107.04107.48 1. Hàn Quốc 830676.52 52.27 829108.8 48.34 850239.24 46.31 99.81 102.55101.17 2 HongKông 415846.26 26.16 216000.5 12.59 201109.09 10.95 51.94 93.11 69.54 3. Đài Loan 342816.18 21.57 403318.5 23.52 425580.51 23.18 117.65105.52 111.42 4. Nhật Bản 0 0 266685.9 15.55 358982.16 19.55 0 134.61 0 II. FOB 5888321.67 78.75 7288033.56 80.95 8105521.71 81.53 123.77 111.22 117.33 1. Đức 986403.5 16.75 1099680.7 15.09 981716.35 12.11 111.48 89.27 99.76 2. Pháp 671872.48 11.41 1120199.52 15.37 1228045.12 15.15 166.73109.63135.20 3. ý 1340882.55 22.77 1496681.55 20.54 1579083.84 19.48 111.62 105.51108.52 4. Bồ Đào Nha 146835.52 2.49 104539.97 1.43 70833.72 0.87 71.20 67.76 69.46 5. Canada 206889.68 3.51 112520.3 1.54 125785.6 1.55 54.39 111.79 77.97 6. Hà Lan 157987.53 2.68 102405.57 1.41 207360.5 2.56 64.82 202.49 114.56 7. Bỉ 187500.65 3.18 221458.6 3.04 237593.73 2.93 118.11107.29 112.57 8.Tây Ban Nha 817805.64 13.89 536634.4 7.36 631832.96 7.80 65.62 117.74 87.90 9. Anh 899412.18 15.27 1087124.8 14.92 1174878.74 14.49 120.87108.07 114.29 10. Thái Lan 116331.94 1.98 146893.9 2.02 157670.12 1.95 126.27107.34 116.42 11. Austraylia 143203.5 2.43 78764.4 1.08 64378.5 0.79 55.00 81.74 67.05 12.Singgapo 38358.77 0.65 0 0 0 0 0 0 0 13. áo 39212.92 0.67 49984.7 0.69 63816.08 0.79 127.47127.67127.57 14. Phần Lan 28645.95 0.49 29185.3 0.40 41170.48 0.51 101.88141.07 119.88 15. Mẽico 38606.4 0.66 0 0 0 0 0 0 0 16. Mỹ 0 0 524653.4 7.20 787419.56 9.71 0 150.08 0 17. Hy Lạp 0 0 347600.8 4.77 486696.64 6.00 0 140.02 0 18. Các nớc khác 68372.46 1.16 229705.65 3.15 267239.77 3.30 335.96116.34 197.70 Tổng 7477660.63100.009003147.26100.009941432.71100.00120.40110.42 115.30

Tổng giá trị xuất khẩu năm 2003 tăng so với năm 2002 là 1525486,6

Tổng giá trị xuất khẩu năm 2003 tăng so với năm 2002 là 1525486,6

USD hay tăng 20,4% do năm 2003 công ty tiêu thụ 321447 đôi giầy các loại

USD hay tăng 20,4% do năm 2003 công ty tiêu thụ 321447 đôi giầy các loại

và năm 2004 tăng so với năm 2003 là 938258,5 USD t

và năm 2004 tăng so với năm 2003 là 938258,5 USD tơng ứng với tỉ lệơng ứng với tỉ lệ 10,42% bình quân tăng là 15,30%, trong đó sản phẩm gia công chiếm lớn hơn

10,42% bình quân tăng là 15,30%, trong đó sản phẩm gia công chiếm lớn hơn

17% và sản phẩm xuất khẩu theo hình thức FOP chiếm lớn hơn 75%.

17% và sản phẩm xuất khẩu theo hình thức FOP chiếm lớn hơn 75%.

Đối với sản phẩm gia công tăng bình quân là 7,48% cụ thể là năm 2003 tăng so với năm 2002 là 125774,74 USD tơng ứng với tỉ lệ tăng 7,94% và năm 2004 tăng so với 2003 là 120797,3 USD tơng ứng với tỉ lệ tăng là 7,04%, nguyên nhân của sự tăng này là công ty xuất khẩu với số lợng lớn trong đó thị trờng Hàn Quốc chiếm tỉ lệ lớn nhất, năm 2002 chiếm 52,27% và năm 2004 chiếm 46,21%, sau thị trờng Hàn Quốc là thị trờng Đài Loan đặt

sản phẩm gia công tơng đối lớn và có xu hớng tăng lên năm 2003 tăng so với 2002 là 60502,32 USD tơng ứng với tỉ lệ tăng là 17,65% và năm 2004 tăng so với 2003 là 22262,01 USD tơng ứng với tỉ lệ tăng là 5,52% bình quân tăng 11,42%, bên đó thị trờng HongKong lại có xu hớng giảm mạnh bình quân giảm 30,46%. Nhật Bản là thị trờng mà công ty vừa mới xâm nhập đợc vào năm 2003 nhng giá trị đạt tới 358982,16 USD.

Đối với sản phẩm xuất khẩu theo hình thức FOB giá trị tăng qua các năm khá mạnh bình quân tăng 17,33% trong đó năm 2003 tăng so với 2002 là 1399711,9 USD tơng ứng với tỉ lệ tăng 23,77% và năm 2004 tăng so với 2003 là 817488,2 USD tơng ứng với tỉ lệ tăng là 11,22% nguyên nhân của sự tăng này là do thị trờng ý chiếm tỉ lệ cao nhất đang có xu hớng tăng qua các năm từ 1340882,55 USD năm 2002 lên 15790884 USD năm 2004 với tốc độ tăng bình quân là 8,52%, bên cạnh thị trờng ý là thị trờng Pháp chiếm tỉ lệ khá lớn năm 2002 chiếm 671872,48 USD (11,41%) và năm 2004 chiếm 1228045,12 USD (15,15%) với tốc độ tăng bình quân là 35,2%, thị trờng Anh năm 2002 chiếm 899412,18 USD tơng ứng với tỉ lệ 15,27% và năm 2004 tăng lên 1174878,74 USD tơng ứng với tỉ lệ 14,94% bình quân tăng 14,29%. Để đạt kết quả nh vậy là do công ty đa dạng hoá phơng thức sản xuất kinh doanh, đa dạng hoá sản phẩm, kết hợp linh hoạt các phơng thức vừa gia công vừa mua nguyên vật liệu bán thành phẩm, vừa gia công công đoạn

Một phần của tài liệu TM020 PPT (Trang 49 -53 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×