0
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

Thị trờng trong nớc * số lợng tiêu thụ sản phẩm

Một phần của tài liệu TM020 PPT (Trang 43 -49 )

III. Nội địa Đồng/đô

4.2.1. Thị trờng trong nớc * số lợng tiêu thụ sản phẩm

* số lợng tiêu thụ sản phẩm

Thị trờng Việt Nam là một thị trờng rộng lớn với dân số gần 80 triệu đây là lợi thế để công ty tận dụng nguồn nhân lực cũng nh nhu cầu tiêu thụ lớn, sản phẩm của công ty đợc phân phối qua các kênh bán hàng, các đại lý chi nhánh…trên toàn quốc tại dây công ty cũng gặp nhiều đối thụ cạnh tranh gay gắt nh: công ty giầy thăng Long, công ty giầy Thụy Khuê, công ty Da Giầy Hà Nội… nhng do sự cố gắng trong việc sản xuất cũng nh xâm nhập vào thị trờng mới công ty đã đạt đợc kết quả khả quan.

Công ty giầy Thợng Đình xây dựng kênh phân phối sản phẩm qua các đại lý và cửa hàng từ Bắc vào Nam.

Biểu 12: Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thị trờng nội địa (ĐVT: đôi) Tên thị trờng 2002 2003 2004 So sánh (%) SL CC SL CC SL CC 03/02 04/03 BQ .I. Miền Bắc 774635 51.46 1033230 51.73 1067238 48.65 133.38 103.29 117.37 1. Hà Nội 487036 62.87 682307 66.04 735077 68.88 140.09 107.73 122.85 2. Nam Định 58958 7.61 72468 7.01 63308 5.93 122.91 87.36 103.62 3. Hải Phòng 96384 12.44 80327 7.77 85274 7.99 83.34 106.16 94.06 4. Thái Nguyên 75473 9.74 88630 8.58 91890 8.61 117.43 103.68 110.34 5. Việt trì 56784 7.33 47052 4.55 40205 3.77 82.86 85.45 84.15 6. Quảng Ninh 0 0 62446 6.04 50034 4.69 0 80.12 0

II. Miền trung 359467 23.88 460974 23.08 598865 27.3 128.24 129.91 129.07 1. Thanh Hoá 76802 21.37 94000 20.39 90218 15.06 122.39 95.98 108.38 1. Thanh Hoá 76802 21.37 94000 20.39 90218 15.06 122.39 95.98 108.38 2. Nghệ An 61463 4.08 100364 21.77 154637 25.82 163.29 154.08 158.62 3. Đà Nẵng 73654 4.89 102822 22.31 138826 23.18 139.6 135.02 137.29 4. Huế 82090 5.45 75010 16.27 70805 11.82 91.38 94.39 92.87 5. Quảng Trị 65458 4.35 88778 19.26 144379 24.11 135.63 162.63 148.52

III. Miền Nam 317825 21.11 387768 19.41 370857 16.9 122.01 95.64 108.02 1. TPHCM 203467 13.52 258670 18.87 266835 71.95 127.13 103.16 114.52 1. TPHCM 203467 13.52 258670 18.87 266835 71.95 127.13 103.16 114.52 2. Vũng tàu 45734 3.04 48800 31.04 50762 19.02 106.7 104.02 105.35 3. Cần thơ 68624 4.56 80298 44.63 53260 104.9 117.01 66.33 88.1 IV. Các nơi khác 53313 3.54 115446 5.78 156865 7.15 216.54 135.88 171.53 Tổng 1505240 100 1997418 100 2193825 100 132.7 109.83 120.72 (Nguồn phòng thị trờng)

Qua biểu 12 cho thấy năm 2002 miền Băc chiếm 51.46% tổng số lợng sản phẩm tiêu thụ trong nớc, miền Trung chiếm 23.88% và miền Nam chiếm 21.11%, các nơi khác là 3,54%, năm 2003 chiếm lần lợt là 51,73%; 23,08%, 19,41%; 5,78%, năm 2004 chiếm lần lợt là 48,65%; 27,3%; 16,9%; 7,15% từ số liệu trên cho thấy miền Bắc tiêu thụ với khối lợng lớn nhất trong 3 miền mà đặc biệt là thị trờng Hà Nội.

- Miền Bắc: tổng số lợng tiêu thụ tăng bình quân qua các năm là 17,37%, trong đó năm 2003 tăng so với 2002 là 258595 đôi hay tăng 33,88% và năm 2004 tăng so với 2003 là 34008 đôi hay tăng 3,29%, Miền Bắc tiêu thụ sản phẩm của công ty khá lớn với 6 tỉnh đặc trờng là: Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Thái Nguyên, Việt Trì, Quản Ninh Trong đó :

+ Hà Nội là thị trờng tiêu thụ mạnh nhất bao gồm 24 đại lý, 12 cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm và 8 tổ bán hàng lu động của công ty, hàng năm khối lợng sản phẩm tiêu thụ tăng rõ: năm 2003 tăng so với 2002 là 19527 đôi hay tăng 40,09% và năm 2004 tăng so với năm 2003 là 52770 đôi hay tăng 7,37% bình quân tăng 22,855, thị trờng Hà Nội là thị trờng tiêu thụ chính của công ty một phần là do gần nơi sản xuất và tập trung dân số đông đúc nên khối lơng tiêu thụ tăng rất mạnh qua các năm. Bên cạnh đó thị trờng Nam Định, Thái Nguyên cũng có xu hớng tăng bình quân tăng hàng năm lần lợt là 3.62% và 10.34% trong khi đó lợng tiêu thụ tại Hải Phòng Thái Nguyên và Việt Trì lại có xu hớng ứ đọng hàng và giảm bình quân tơng ứng là 5,94% và 15,85%.

- Miền Trung: Có xu hớng tăng nhng không ổn dịnh bình quân tăng 29,07% thể hiện: Năm 2003 tăng so với năm 2002 là 101507 đôi hay tăng 28024% và năm 2004 tăng so với 2003 là 137891 đôi hay tăng 29,91% .Trong đó các thị trờng Thanh Hoá, Nghệ An, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, tiêu thụ với số lợng gần nh ngang nhau cụ thể :

Thanh Hoá: năm 2003 tăng so với 2002 là 17198 đôi hay tăng 22.39% và năm 2004 giảm so với năm 2003 là 3782 đôi hay 40.2% và bình quân tăng 8.38%.

Nghệ An: năm 2003 tăng so với năm 2002 là 38901 đôi hay tăng 63.29% và năm 2004 tăng so với năm 2003 là 54273 đôI hay tăng 54.08% bình quân tăng 58.62%

và năm 2004 tăng so với 2003 là 36004 đôi hay tăng 35.02% bìmh quân tăng 37.59%.

Huế năm: năm 2003 giảm so với 2002 là 7080 đôi hay giảm 8.62% và năm 2004 giảm so với năm 2003 là 4205 đôi hay giảm 5.61% và bình quân giẩm là 7.13% .

Quảng Trị: năm 2003 tăng so với năm 2002 là 23320 đôi hay tăng 35.03% và năm 2004 tăng so với năm 2003 55601 đôi hay tăng 62.63% bình quân tăng 48.52%.

Nhìn chung là thị trờng miền Trung ít biến động và có hớng hớng mở rộng

- Miền Nam khố lợng sản phâm tiêu thụ tăng nhng có biến động lớn thẻ hiện cụ thể qua: Năm 2003 tăng so với 2002 là 69943 đôi hay tăng 22.01% và năm 2004 giảm so với 2003là 16911 đôi hay giảm 4.365 bình quân tăng 8.02% thể hiện qua các tỉnh sau :

Thành phố Hồ Chí Minh: là thị trờng tiêu thụ rộng lớn năm 2004 chiếm 71,95% tổng số lợng sản phẩm tiêu thụ ở miên Nam và tăng dần qua các năm: năm 2003 tăng so với 2002 là 55203 đôi hay tăng 27,13% và năm 2004 tăng so với 2003 là 8165 đôi hay tăng 3,16% bình quân tăng 14,52% thị trờng TPHCM tiêu thụ với số lợng sản phẩm lớn nh vậy là do thị trờng có dân số đông và có nhiêu đại lý, cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm của công ty .

Vũng Tàu: có xu hớng tiêu dùng có tăng nhng với tốc độ chậm bình quân tăng 5.35%, bên cạnh đó thị trờng Cần Thơ lại có xu hớng giảm qua các năm bình quân giảm 11.9%.

Các nơi khác năm 2004 chiếm 7.15% tổng số sản phẩm tiêu thụ nội địa và có xu hớng tăng dần qua các năm do công ty mở rộng thêm đợc một số thị trờng cũng nh đẩy mạnh số lợng tiêu thụ, năm 2003 tăng so với năm 2002là 62133 đôi hay tăng 116.54% và năm 2004 tăng so với 2003 là 41419 đôi hay tăng 35.88% bình quân tăng 71.53%.

*Giá trị tiêu thụ sản phẩm

Số lợng tiêu thụ sản phẩm tăng dẫn đến giá trị sản phẩm cũng tăng theo, giá trị tiêu thụ lớn nhất vẫn là Hà Nội và TPHCM...

Qua biểu 13 cho thấy Năm 2003 giá trị tiêu thụ tăng so với năm 2002 là 23840860,42 nghìn hay tăng 43,46% là do số lợng sản phẩm tiêu thụ tăng và công ty mở rộng thị trờng tiêu thụ trong nớc số đại lý trên toàn quốc tăng từ 122 đại lý lên 147 đại lý , năm 2004 tăng so với năm 2003 là 9942558 nghìn hay tăng 12,63% và bình quân tăng 27,14%. Trong đó:

Miền Bắc là thị trờng đa lại giá trị lớn nhất năm 2002 đạt 28736008 nghìn và năm 2004 đa lại giá trị là 44271619 nghìn và giá trị này co xu hớng tăng bình quân qua các năm 24,12%, Hà nội vẫn là thị trờng đa lại giá trị cao hơn các thị trờng khác và có xu hớng tăng rất mạnh từ 18354146,5 nghìn năm 2002 lên 30863913,9 nghìn với tốc độ tăng bình quân là 29,68% nguyên nhân là do thị trờng Hà nội tập trung đông ngời mà chủ yếu là tầng lớp trẻ a thích đi giầy thể thao và giầy vải, cũng do “ thơng hiệu” của công ty ngày càng có uy tín trên thị trờng, sau thị trờng Hà Nội là thị trờng Nam Định cũng có xu hờng tăng khá cao bình quân 12,07%, bên cạnh đó thị trờng Hải Phòng lại có xu h- ớng giảm xuống 2,14%, thị trờng Thái Nguyên có xu hớng tăng với tốc độ tăng bình quân là 16,98% và thị trờng việt trì giảm bình quân là 8,26%.

Tóm lại khu vực miền Bắc là khu vực đem lại giá trị cao hơn tất cả các khu vực khác, đây là khu vực trọng điểm của công ty do vây công ty cần tăng cờng mở rộng hơn nữa.

Khu vực miền trung giá trị tiêu thụ tăng nhng không ổn định cụ thể năm 2003 tăng so với năm 2002 là 4830519,1 nghìn hay tăng 38,54% nguyên nhân tăng là do công ty đã khai thác tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng ở những khu vực xa nơi sản xuất, và số lợng sản phẩm ở khu vực miền trung này có xu hớng tăng cao hơn nữa năm 2004 tăng so với năm 2003 là 5667032 nhìn tơng ứng với tỷ lệ tăng 32% và bình quân tăng 35,55% để dạt đợc kết quả nh vậy là do công ty đã mở rông thêm 14 đại lý mới ở miền trung trong đó các thị trờng Nghệ An đa lại giá trị cao hơn các thị trờng khác và tăng đều qua các năm từ 2194106,2 nghìn năm 2002 lên 5819558,6 nghìn năm 2004 với tốc độ tăng bình quân là 62,86%, bên cạnh đó thị trờng Quảng Trị cũng có xu hớng tăng cao bình quân tăng 58,61%, nhìn chung các thị trờng đều có xu hớng tăng nh- ng không ổn đinh nh thị trờng Đà Nẵng tăng 44%, thị trờng Huế lại có xu h- ớng giảm.

Nhìn chung thị trờng miền Bắc có tăng nhng giá trị tăng giảm không ổn định do trên thị trờng có rất nhiều mẫu mã cho ngời tiêu dùng lựa chọn, thị

hiếu của ngời tiêu dung thay đổi liên tục, giá các sản phẩm giầy dép trên thị trờng có xu hớng giảm rất lớn và nhiều công tyđẩy mạnh công tác khuyến mại đã làm cho doanh thu của công ty tăng chậm.

Miền Nam: giá trị tiêu thụ tăng năm 2003 tăng so với năm 2002 là 3551298,7 nghìn hay tăng 30,72% và năm 2004 tăng so với năm 2003 là 328429 nghìn tơng ứng với tỷ lệ tăng 2,17% bình quân tăng 15,75% trong đó thi trờng TPHCM là thị trờng đem lại giá trị cao hơn cả năm 2003 tăng so với năm 2002 là 2821140,3 nghìn hay tăng 37,49% và năm 2004 tăng so với năm 2003 là 1156827 nghìn hay tăng 11,18% bình quân tăng 23,64% nguyên nhân thị trờng này tăng cao là do trung tâm thành phố tập trung đông dân c, đời sống cao nhu cầu tiêu dùng tăng. Trong đó thị trờng Vũng Tàu có xu hớng tăng nhng chậm hơn với tốt độ tăng bình quân là 8,36% và thị trờng Cần Thơ lại có xu hớng giảm bình quân là 8,33%, các thị trờng tỉnh lẻ thông thờng thì nhu cầu tiêu dùng không cao, do dời sống còn thấp.

Một phần của tài liệu TM020 PPT (Trang 43 -49 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×