0
Tải bản đầy đủ (.doc) (150 trang)

Trường hợp vỏch cứng cú một dóy lỗ cửa 1 Giới thiệu chung

Một phần của tài liệu KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG (Trang 99 -102 )

C Đất cát, cuội sỏi chặt, chặt vừa hoặc đất sét cứng có bề dày lớn từ hàng chục tới hàng trăm mét.

2. Phân phối tải trọng ngang đến các vách cứng

3.2.2 Trường hợp vỏch cứng cú một dóy lỗ cửa 1 Giới thiệu chung

1. Giới thiệu chung

Trong thực tế thường gặp cỏc vỏch cứng cú lỗ cửa. Trong trường hợp này cỏc cột tường thường cú mụ men quỏn tớnh lớn hơn nhiều lần cỏc lanh tụ. Tựy thuộc vào kớch

thước cỏc lỗ cửa mà những vỏch cứng cú một dóy lỗ cửa thường cú ba kiểu biến dạng sau (h.3.16)

Hỡnh 3.16

Về mặt toỏn học, cú thể phõn biệt ba kiểu biến dạng trờn qua hệ số liền khối α. Việc tớnh toỏn phõn phối tải trọng ngang cho cỏc vỏch cứng khỏc nhau trong trường hợp này được thực hiện theo cỏc biểu thức được trỡnh bày ở phần 3-2-1 nhưng thay

mụ men quỏn tớnh Ii bằng mụ men quỏn tớnh tương đương Itđi. Phần sau đõy sẽ giới

thiệu cỏch xỏc định Itđi lẫn cỏc trạng thỏi ứng suất – biến dạng của cỏc vỏch cứng cú lỗ

cửa trờn cơ sở mụ hỡnh rời rạc – liờn tục.

Hỡnh 3-17

2. Trường hợp cỏc vỏch cứng cú lỗ cửa lớn (α ≤ 1) (h.3-16,a)

Trong trường hợp này độ cứng của lanh tụ rất bộ và cho phộp bỏ qua mụ men tại cỏc tiết diện liờn kết ngàm của nú với cột tường. Như vậy cú thể xem cỏc lanh tụ

làm việc như cỏc thanh nối cú khớp ở hai đầu. Nếu bỏ qua biến dạng dọc, kiểu liờn kết này sẽ làm cho hai cột tường cú cựng một chuyển vị ngang dưới tỏc động của tải trọng. Mỗi cột tường sẽ làm việc như một vỏch cứng đặc với độ cứng chống uốn

riờng EI1 hoặc EI2, hoặc xột toàn bộ vỏch cứng với mụ men quỏn tớnh tương đương:

td 1 2

I = +I I (3-21)

3. Trường hợp cỏc vỏch cứng cú lỗ cửa bộ (α ≥ 10) (h.3-16,c)

Trong trường hợp này cỏc lanh tụ cú độ cứng rất lớn và biến dạng của vỏch cứng sẽ tuõn theo giả thiết tiết diện phẳng của Bernoulli. Mụ men quỏn tớnh tương đương của vỏch cứng được xỏc định theo biểu thức sau:

2 2

td 1 2 1 1 2 2

I = + +I I d A +d A (3-23) Trong đú :

I1, I2, A1, A2 tương ứng là mụ men quỏn tớnh và diện tớch tiết diện của cột tường 1 và

2.

d1, d2 là khoảng cỏch từ trọng tõm G của vỏch cứng đến cỏc trọng tõm của cột tường 1

và 2 (h.3-18).

Lực cắt cỏc điểm giữa của lanh tụ ở tầng k được xỏc định theo cụng thức Juravski:

jk z k td T S Q h I = (3-24) Trong đú Tjk –lực cắt tầng jk;

Sz – mụ men tĩnh của một trong cỏc cột tường đối với G, cú nghĩa là tiết

diện trượt đối với trục trung hũa; h- chiều cao tầng.

Như vậy ứng suất xuất hiện trong vỏch cứng được xỏc định như đối với tiết diện tổ

hợp nhưng cú xột tới ứng suất xuất hiện trong lanh tụ do mụ men uốn Mk gõy ra:

k k

c

M Q .

2

= ± (3-25)

Hỡnh 3-18

Một phần của tài liệu KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG (Trang 99 -102 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×