0
Tải bản đầy đủ (.doc) (150 trang)

Vị trí các động của tải trọng động đất theo phơng ngang và giá trị mômen xoắn

Một phần của tài liệu KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG (Trang 77 -79 )

C Đất cát, cuội sỏi chặt, chặt vừa hoặc đất sét cứng có bề dày lớn từ hàng chục tới hàng trăm mét.

E Địa tầng bao gồm lớp đất trầm tích sông ở trên mặt với bề dày trong khoảng 5-20m có giá trị tốc độ truyền sóng nh loại C, D

b.5. Vị trí các động của tải trọng động đất theo phơng ngang và giá trị mômen xoắn

xoắn

Nhằm xét tới tính không chính xác khi xác định vị trí các khối lợng và sự biến thiên không gian của chuyển động địa chấn, tâm khối lợng tính toán ở mỗi sàn thứ i đợc giả thiết đợc dịch chuyển khỏi vị trí danh nghĩa của nó trong mỗi hớng tác động với độ lệch tâm ngẫu nhiên:

0 05

ai i

e = ± , L (2.36)

trong đó:

eai- độ lệch tâm ngẫu nhiên của khối lợng tầng thứ i khỏi vị trí danh nghĩa trong cùng một hớng ở tất cả các sàn.

Li- kích thớc của sàn nhà theo hớng vuông góc tác động động đất. Lu ý: eai là phần cộng thêm vào độ lệch tâm thực tế tính toán e0.

Hệ kết cấu đợc tính toán với các trờng hợp chất tải sau:

W = G “+” ψ2,i . Qi: Tải thẳng đứng;

Fix : tải trọng động đất đặt ở trọng tâm theo phơng ngang x-x

max,ix oiy aiy ix

M =( e +e )F : theo phơng tác động động đất x-x

min,ix oiy aiy ix

M =( ee )F : theo phơng tác động động đất x-x

Fiy : tải trọng động đất đặt ở trọng tâm theo phơng ngang y-y

max,iy oix aix iy

M =( e +e )F : theo phơng tác động động đất y-y

min,iy oix aix iy

M =( ee )F : theo phơng tác động động đất y-y

Theo mỗi phơng chất tải, ta sẽ thu đợc các nội lực và chuyển vị (E) sau:

EW G “+” ψ2,i . Qi Tải thẳng đứng

Ex,dới ⇒Fix“+” Mmax,ix Theo phơng x-x

Ex,trên ⇒Fix“+” Mmin,ix Theo phơng x-x

Ey,phải ⇒Fiy“+” Mmax,iy Theo phơng y-y

Ex,trái ⇒Fiy“+” Mmin,iy Theo phơng y-y

Hình 2.17. Sơ đồ tác động lực và hệ quả tác động.

Một phần của tài liệu KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG (Trang 77 -79 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×