0
Tải bản đầy đủ (.doc) (69 trang)

Nguồn kinh phí

Một phần của tài liệu MAR23 DOCX (Trang 27 -32 )

77 306 269 29326 296 379 444 26 296 379 444 12 233 743 000 38 776 146 849 75 214 006 493 75 214 006 493 66 903 687 851 554 602 102 760 742 447 2 243 472 537 50,685 17,241 8,021 25,423 49,315 49,315 43,865 0,363 0,498 1,470 51 447 666 057 10 245 352 922 3 917 355 444 37 284 957 691 88 769 469 095 88 769 469 095 66 645 456 626 541 130 102 760 742 447 19 179 528 836 1 205 669 012 36,691 7,306 2,793 26,412 63,309 63,309 47,530 0,385 0,498 13,678 1,474 Tổng cộng nguồn vốn 152 520 275 786 100 140 217 135 152 100

Theo Bảng cân đối kế toán- 12-1999- Công ty kính Đáp Cầu.

Để xem xét tình hình khả năng thanh toán của công ty, ta có bảng thu-chi nh sau (bảng số- 4)

Qua bảng tổng thu- chi, các khoản phải thu của khách hàng của công ty cuối năm 1999 tăng lên so với đầu năm là 20.413.929.529 đồng, chủ yếu là do các khoản trả trớc cho ngời bán tăng lên rõ rệt, điều đó chứng tỏ khả năng kiểm soát các khoản vốn nợ của công ty là cha tốt, làm cho việc sử dụng vốn kém hiệu quả. Nhng ngợc lại, tổng các khoản phải trả của công ty lại giảm đi 16.051.026.522 đồng, nguyên nhân là các khoản vay ngắn hạn và các khoản phải trả giảm đi, các khoản thuế phải nộp cũng giảm đi.

Bảng số- 4 Đơn vị: đồng

Các khoản phải thu Đầu năm 1999 Cuối năm 1999

1. Phải thu của khách hàng 2. Trả trớc cho ngời bán 3. Phải thu nội bộ 4. Phải thu khác

5. Dự phòng phải thu khó đòi

16 413 973 453501 458 061 501 458 061 11 560 621 968 236 183 319 - 25 725 857 15 397 611 370 21 339 442 387 12 215 011 552 174 100 571 -25 725 857 Tổng cộng 28 686 510 944 49 100 44 473 Các khoản phải trả Đầu năm 1999 Cuối năm 1999

1. Phải trả ngời bán 2. Ngời mua trả tiền trớc 3. Thuế và các khoản phải nộp 4. Phải trả cán bộ công nhân viên 5. Phải trả nội bộ 6. Các khoản phải trả khác 7. Vay ngắn hạn 9 490 996 484 328 571 790 3 063 773 445 1 857 808 004 368 974 861 11 186 254 860 995 703 145 61 305 296 - 398 068 730 2 683 916 938 308 996 273 6 593 500 000 Tổng cộng 26 296 379 444 10 245 352 922

Theo Bảng cân đối kế toán- 12.1999- Công ty kính Đáp Cầu.

Khả năng thanh toán của công ty đợc biểu hiện thông qua tình hình thanh toán hiện hành, khả năng thanh toán nhanh Khả năng thanh toán hiện hành (ngắn… hạn) của công ty đầu năm 1999 là 221,145% và cuối năm 99 là 712,67 % cho ta thấy đợc khả năng thanh toán hiện hành của công ty là cao, các con số này cho thấy tài sản lu động của công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của công ty.

Khả năng thanh toán nhanh (tức thời) đợc thể hiện qua tỷ suất thanh toán nhanh. Tính đầu năm 99, tỷ suất này là 23,465 % và đến cuối năm là 50,246%, con số này cho ta thấy khả năng trang trải các khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản lu động quay vòng nhanh là yếu và đến cuối năm mới chỉ đảm bảo đợc trên 50%, nguyên nhân cơ bản là do hàng tồn kho còn nhiều, các khoản phải thu lại tăng lên.

Trên đây là khái quát chung về tình hình tài chính của công ty. Qua đó cho ta thấy tình hình tài chính của công ty cha thật khả quan do quản lý và sử dụng nguồn vốn cha thật hiệu qủa.

2.2- Năng lực quản lý nguồn nhân lực

Do đặc điểm là một doanh nghiệp cần có nguồn nhân lực lớn và đội ngũ cán bộ và nhân viên sản xuất có tay nghề cao. Công ty Kính Đáp Cầu đã liên tục phát triển và mở rộng nguồn nhân lực qua các năm, từ chỗ có 25 cán bộ công nhân viên của ban kiến thiết và Ban chuẩn bị sản xuất năm 1975 đã phát triển qua các năm nh sau: Năm 1990 nhà máy có 560 ngời qua quá trình phát triển hiện nay công ty có 864 ngời, trong đó có 227 nữ. Điều này đợc thể hiện rõ trong bảng phụ lục phát triển nguồn nhân lực của công ty và cơ cầu nguồn nhân lực của công ty (Phụ lục 3,4).

Từ bảng phân tích cơ cấu nguồn nhân lực của công ty ta thấy số ngời có trình độ đại học chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số nguồn nhân lực của công ty, nguồn này lại chủ yếu tập trung làm các công việc lãnh đạo các phòng ban, tổ đội, phân xởng.

- Ngoài ra trong từng chu kỳ sản xuất công ty có sự trợ giúp của các chuyên gia kỹ thuật ngời Liên Xô cũ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Công ty cho 162 cán bộ đi thực tập nâng cao trình độ tay nghề tại Liên Xô và Hàn Quốc.

- Sự phân bổ chất lợng lao động và lực lợng lao động trong các bộ phận sản xuất đợc thể hiện trong Phụ lục-1.

- Công ty hàng năm có phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên, nâng cao năng suất của máy móc thiết bị. Trong 10 năm đã có 485 sáng kiến giá trị làm lợi hơn 6.756.655.000 đồng, trong đó có 03 sáng kiến đợc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo.

- Hiệu quả trong kinh doanh của công ty cùng các chính sách nhân lực làm cho đời sống của cán bộ công nhân viên trong công ty ngày càng đợc cải thiện thể hiện mức lơng trung bình của mỗi CBCNV là: > 1.000.000 đ/ tháng.

Nhìn lại một cách tổng quát thì nguồn nhân lực của công ty nói chung còn cha đạt hiệu quả, thể hiện quy mô thì lớn nhng chất lợng và sự phân bố lực lợng lao động còn cha hợp lý, điển hình là cán bộ làm khoa học kỹ thuật có 6 ngời trong đó có 5 đại học, 1 trung cấp, tập trung toàn bộ tại các phòng ban nh phòng KCS, phòng Kỹ thuật, trong đó thì cán bộ làm công tác chuyên môn chỉ có 13 ngời gồm 8 trung cấp và 5 sơ cấp, do đó cán bộ có trình độ đại học tại các phân xởng, tổ đội là không có, điều đó có thể sẽ ảnh hởng tới hiệu quả sản xuất, trong công tác quản

lí chi phí sản xuất, hiệu quả về công việc và chất lợng sản phẩm. Điều này rất quan trọng đối với công ty vì nguồn nhân lực cũng là một nguồn vô cùng quan trọng trong sản xuất và là chỗ đứng của công ty trên thị trờng.Và muốn có nh vậy thì công ty phải cân đối lại và bổ xung hợp lý nguồn nhân lực.

2.3- Năng lực công nghệ

Công ty là một doanh nghiệp sản xuất có quy mô lớn các sản phẩm là các sản phẩm công nghiệp, phục vụ phần lớn cho nghành xây dựng, ngoài ra còn cho nhu cầu tiêu dùng. Do vậy, đòi hỏi công ty phải có một kết cấu công nghệ tơng đối lớn bao gồm trong các phân xởng, tổ đội sản xuất và khâu tiêu thụ. Tính đến tháng 12 năm 1999 thì tổng nguyên giá TSCĐ của công ty là: 172.725.086.000đ. Từ khi bắt đầu sản xuất, công nghệ của công ty đợc trang bị theo công nghệ Liên Xô với công suất 2,8 triệu m2 /năm, sau này đợc cải tiến của công nghệ Hàn Quốc tăng chu kỳ sản xuất từ 3 năm trớc đây thành 5 năm và công suất tăng lên 3,8 triệu m2/năm. Thấy đợc hiệu quả sản xuất cha cao, cạnh tranh trên thị trờng càng quyết liệt, công ty đã mạnh rạn đổi mới công nghệ từ đầu quý I năm 2000 với công nghệ kéo kính ngang của Nhật Bản, để tiến tới công ty thực hiện áp dụng mô hình IS 9002 cho các sản phẩm của mình, nâng cao hơn nữa chất lợng sản phẩm so với các sản phẩm trớc đây đã áp dụng công nghệ kéo đứng, với công suất thiết kế lên đến 4,0 triệu m2/năm.

2.4- Năng lực nghiên cứu- phát triển

Bộ phận nghiên cứu- phát triển ở công ty không có phòng ban riêng, nó chỉ là một chức năng của phòng Kỹ thuật và phòng KCS, nhằm nghiên cứu và phát triển sản phẩm phục vụ cho qúa trình sản xuất và kinh doanh của công ty. Nhiệm vụ của bộ phận này chủ yếu là kiểm định hệ số chất lợng các hàng nhập đầu vào (các sản phẩm đầu vào mà trong nớc không có công ty phải nhập), các nguyên liệu, vật liệu mua vào cho quá trình sản xuất. Kiểm tra hệ số công suất của các lò máy sản xuất, tình trạng máy móc, thiết bị sản xuất. Kiểm tra chất lợng sản phẩm đầu ra (các loại kính). Việc nghiên cứu các sản phẩm mới, mẫu mã mới cho các sản phẩm, nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất cho hiệu quả trong công ty cha thực sự đợc chú trọng.

Là một yếu tố không thể thiếu đợc trong bất kỳ một công ty nào, năng lực lãnh đạo sẽ giúp công ty vợt qua mọi khó khăn trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Năng lực lãnh đạo của công ty đợc thể hiện trong Phụ lục - 2

- Giám đốc công ty: là ngời lãnh đạo toàn bộ công ty. Nhận nhiệm vụ từ cấp trên và chỉ đạo thực hiện các quyết định, chỉ thị của cấp trên. Hớng cho công ty đi đúng con đờng của nó. Giúp việc cho giám đốc là các phó giám đốc. Bộ phận tham mu sản xuất kinh doanh gồm có 10 phòng ban.

- Phòng Tổ chức -lao động: Có nhiệm vụ bố trí và tuyển dụng nguồn nhân lực, điều động và quản lý nguồn nhân lực cho từng phòng ban, phân xởng, tổ đội. Thực hiện các chính sách tiền lơng, thởng và phúc lợi cho ngời lao động.

- Phòng Kế hoạch: Là phòng tham mu chính về mọi hoạt động sản xuất của công ty, xây dựng lên các kế hoạch sản xuất cho từng năm, chu kỳ, giai đoạn sản xuất.

- Phòng Kỹ thuật: Là phòng tham mu chính về mọi hoạt động sản xuất của công ty, cố vấn kỹ thuật cho các phân xởng, tổ đội sản xuất, đề xuất các đề án kinh tế- kỹ thuật. Thực hiện công tác thiết kế, đảm bảo an toàn lao động và sử dụng sản phẩm.

- Phòng Vật t: Thực hiện vận tải, cung cấp vật t,... đúng thời hạn cho hoạt động sản xuất.

- Phòng Kế toán-Tài chính: Thực hiện theo dõi việc thu- chi, hạch toán và kiểm tra đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đề ra các kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua việc phân tích tài chính.

- Phòng KCS: Tham mu cho công ty trong việc kiểm tra chất lợng sản phẩm đầu vào cũng nh đầu ra, các thông số, quy cách của sản phẩm.

- Phòng XDCB: Thực hiện trang bị cơ sở hạ tầng sản xuất, khu sản xuất hiệu quả cho công ty.

- Phòng Kinh doanh: Là phòng nghiệp vụ giúp giám đốc công ty nghiên cứu các quy luật cung cầu trên thị trờng và hệ thống các phơng pháp, các nghệ thuật làm cho quá trình sản xuất phù hợp với nhu cầu và đạt hiệu quả kinh tế cao. Phòng Kinh doanh có các nhiệm vụ sau đây:

+ Khảo sát thị trờng: Giúp giám đốc công ty có đợc các thông tin về tổng số cung và cầu, cơ cấu của cung và cầu, quan hệ cung- cầu đối với từng loại

hàng hoá, các yếu tố ảnh hởng đến thị trờng mua và bán, đến chất lợng sản phẩm (cụ thể là các sản phẩm của công ty đang sản xuất: kính tấm xây dựng, kính gơng, kính phản quang, kính an toàn, bông thuỷ tinh và các sản phẩm thuỷ tinh khác). Ngoài ra còn làm công tác tiếp thị và tiêu thụ sản phẩm của công ty.

+ Nghiên cứu thị trờng: Chịu trách nhiệm nghiên cứu chiến lợc sản phẩm và chiến lợc thị trờng giúp cho Giám đốc công ty có những quyết định kịp thời trong từng giai đoạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Xây dựng chính sách giá cả và tiêu thụ hàng hoá: Phối hợp với các phòng ban có liên quan xây dựng chính sách giá cho từng loại sản phẩm trình lên Tổng công ty. Chịu trách nhiệm tiêu thụ toàn bộ sản phẩm hàng hoá mà công ty sản xuất ra.

+ Quảng cáo và bán hàng: Chịu trách nhiệm thông tin quảng cáo các loại sản phẩm công ty sản xuất theo từng thời kỳ nhất định. Quản lý và chịu trách nhiệm việc bán hàng của các đại lý tiêu thụ sản phẩm và cửa hàng giới thiệu sản phẩm.

+ Làm nhiệm vụ xuất nhập khẩu các loại hàng hoá và vật t phục vụ cho ngành kính (nếu đợc Nhà nớc cho phép).

2.6 - Năng lực thông tin

Năng lực thông tin cũng rất quan trọng đối với công ty, nó có vai trò trong việc xử lý các đơn đặt hàng và ký kết hợp đồng, giúp các nhà lãnh đạo có thể nắm bắt thông tin trong một diện rộng nh: giúp công ty nhận biết đợc nhu cầu và khả năng thanh toán của khách hàng, thông tin trong nội bộ doanh nghiệp, các quyết định đến các phòng ban,đợc thực hiện qua một hệ thống các văn bản, chứng từ,… Đặc biệt công ty đã thiết lập mạng máy tính cục bộ (mạng LAN) phục vụ cho việc quản lý thông tin ở các phòng ban, mặc dù vậy thì hệ thống thông tin này cha đợc khai thác triệt để vì năng lực của lực lợng lao động có hạn, nó chỉ mới dừng lại ở mức là lu trữ các thông tin, văn bản.

Trên đây là thực trạng năng lực của công ty kính Đáp Cầu trong quá trình xây dựng và phát triển. Nó giúp ta nắm đợc khái quát nguồn lực của công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Một phần của tài liệu MAR23 DOCX (Trang 27 -32 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×