0

de thi hoc sinh gioi mon hoa 9 nam 2012

de thi hoc sinh gioi mon hoa 9

de thi hoc sinh gioi mon hoa 9

Hóa học

... 350 bài tập Hoá học chọn lọc dùng cho học sinh THCS.- Bồi dỡng hoá học THCS .- Đề thi HS giỏi Hoá học các tỉnh năm 199 8 . đề thi học sinh giỏi Môn thi: Hoá họcThời gian làm bài: 150 phútĐề ... 80; Ag = 108. HÕt Sở GD&ĐT thừa thi n huế kỳ thi chọn hsg cấp Tỉnh Đề chính thức Năm học: 2008 - 20 09 Môn thi: Hoá Học THCS Ngày thi: 20 03 20 09 Thời gian làm bài: 150 phút (không ... - Thí sinh đợc sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học, bảng tính tan.- Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.Họ và tên thí sinh: Số báo danh: đề thi hs giỏi khối 9 - THCS...
 • 40
 • 1,869
 • 24
Đề thi học sinh giỏi môn hoá 9 Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Đề thi học sinh giỏi môn hoá 9 Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Hóa học

... Hết – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Năm học 2007 – 2008Ngày thi 05 tháng 03 năm 2008ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: HOÁ HỌC Thời gian làm bài: ... 64 Al = 27 Cd = 112 Ag = 108Ca = 40 Ba = 137Ghi chú: Thí sinh được dùng Bảng Tuần Hoàn các nguyên tố hóa học- Hết -Họ và tên thí sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh : ... thanh kim loại bây giờlại nặng thêm so với ban đầu. Cho biết: R có hoá trị II; tất cả kim loại sinh ra đều bám vàothanh R; phần khối lượng nặng thêm gấp 75,5 lần phần khối lượng nhẹ bớt đi;...
 • 3
 • 3,886
 • 86
Các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

Các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

Hóa học

... %20%10 098 ìx = 490 x (g)m4MSO = ( ) 96 +Mx = Mx + 96 x (g)m2CO = 44x (g)Theo đề bài ta có: xxxMxxMx44 490 60100 )96 ( 196 ,28−+++= ⇒ M = 65 (Zn) 0,50,750,7515 Các đề thi học sinh ... 137______________________________Hết_______________________________18AA AA Các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)Đề số 1:SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CAO BẰNG LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 20 09- 2010 Môn : Hóa học ... thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)Theo đề bài : nO2= )(2,0324,6mol=Vì : V( 29, 2g hợp chất) = V(6,4g O2) → n( 29, 2g hợp chất) = n(6,4g O2)→ 2,02, 29 )(253=nOHCM→...
 • 21
 • 4,852
 • 10
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp tỉnh

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp tỉnh

Hóa học

... /)10??o#% 9& amp;+*10 89& amp;+5))!"%&)&"!h%"%,)&"!o#% 9& amp;+*%o#&"*!*)% 9& amp;+ 89& amp;+!%)&"8&"%!)% 9& amp;+o#&"*!)&")o#&%!%"%&//5Oa3L8TU88C8C^27"%?T5P4Pb8TU?W1g??"#4E4PbBIJGã3LCo#&"*//5OxEKo#0"%5??'G)% 9& amp;+5CC)o#&%/:3LG8&"%5o#&"*54PbuC8&5o#%&*/4PbMB85o#%&*/58&"%8&!"%&%o#&"*o#%&*!*"%&8&!"%"%&!8o#%&*!,"#%o##*!*"%&/5 ... #Y→SN*&+/59RB#SN=5%B#%SN!,"% 9& amp;+]→SN% 9& amp;+*! *9& amp;%!,"%&SN!SN% 9& amp;+*→*SN9&+KB=5B//5 ... "")% 9& amp;*!%:;&+!,)" ;9& amp;+$+)% 9& amp;+!%; 9& amp;+!:% 9& amp;+!*"%&*,"<"="%!:;&+$*,"<&&:!*:%&*!;&%!:&"!+"%&%<m4EBq8KFB/<Q8CBq8KFBa4E!;IBq8>CKB08P#0:"&*/%:"&*→:%&*!&%r!"%&!"Bq81HCKP1HC3LPb#0?8?i;"&*%5?8?i'"&*%/)CBs;"&*%→;&*t!&%r!"%&'"&*%→'&*t!&%r!"%&!"Bq8CFTUa#0?8?i)" ;9& amp;+5?8?i)% 9& amp;*/)CBss<mJ#TU?8?i:"&*D2310%?8?i_CBss/!u8?iCL2jK#0)" ;9& amp;+%)" ;9& amp;+!%:"&*→)% 9& amp;+!:% 9& amp;+!&%r!%"%&!u8?iCFTU#0)% 9& amp;*/<mJ#TU?8?i)" ;9& amp;+10%?8?i_CBs/!u8?i1HCL2jK51HC3LPb#0'"&*%%)" ;9& amp;+!'"&*%→' 9& amp;+t!)% 9& amp;+!%&%r!%"%&!u8?i>CL2jK#0;"&*%/%)" ;9& amp;+!;"&*%→; 9& amp;+!)% 9& amp;+!%&%r!%"%&<)=%%)G%H1I9%JK+=%LM3 DE1 [CQ8CBq8TU3v8Z8<:FTUa#0)" ;9& amp;+/<...
 • 72
 • 5,458
 • 40
Đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 9

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 9

Tư liệu khác

... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐỀ THI CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011 -2012 Môn thi: HOÁ HỌC Lớp 9 THCS Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2012 Thời gian: 150 phút (không kể ... ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011 -2012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HOÁ HỌC (Đề chính thức) Lớp 9 THCS Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2012 (Hướng dẫn gồm 4 trang) ... 108; Na = 23; Cl = 35,5; K = 39; N = 14; Br = 80; Cu = 64; Ca = 40; P = 31; Si = 28; S = 32; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Zn = 65; Li = 7; Rb = 85; Cs = 133. Học sinh không được dùng bảng HTTH...
 • 6
 • 755
 • 12
Đề thi học sinh giỏi môn toán 9

Đề thi học sinh giỏi môn toán 9

Toán học

... AC DEB0,25 ủ(Goực coự ủổnh beõn trong ủửụứng troứn)Vaứ Ãẳ12DEN sd DAC=0,25 ủ(Tớnh chaỏt goực noọi tieỏp)ÃÃằẳẳ2AC DEB DACDMB DEN sd+ ++ =0,25 ủHay ··» »»»»2AC DE ... DA ACDMB DEN sd+ + + ++ =Mà »»AC CB=(gt) 0,25 đNên » »»»»( )0360sd AC DE EB DA AC+ + + + =Vaäy ··DMB DEN+ = 1800Mà ·DMB và ·DEN là hai góc đối ⇒ tứ giác DENM nội ... một đường tròn)⇒··BAE DEA= (tính chất góc nội tiếp) 0,25 đMà hai góc BAE và DEA ở vị trí so le trong nên AB // DE. Mà MN ∈AB ⇒ MN // DE 0,25 đVậy tứ giác DENM là hình thang 0,25 đNMCOABDENMCOABDE...
 • 5
 • 4,677
 • 105
Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10 năm 2005 và đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10 năm 2005 và đáp án

Hóa học

... khối lượng riêng của nước theo nhiệt độ:Nhiệt độ (oC) 0 4 10 15 20D (g/ml) 0 ,99 9866 1,000000 0 ,99 9727 0 ,99 9127 0 ,99 8230ĐÁP ÁN ĐIỂM1. Công thức electron và công thức cấu tạo của hai phân tử:ClOOCl ... = (-232,24) + 3(-112,40) + (-1668,20) + 3(-110,40) + 3( 393 ,13) = - 13 89, 45 kJVậy, nhiệt hình thành 1 mol AlCl3 = -13 89, 45 / 2 = - 694 ,725 kJ/mol1,50(1,00+0,50)2 2. (a) Thêm từ từ AgNO3 ... cú:===ì=+=ì=+0 092 5,0y0045,0x01375,0500275,0yx032,02016,0y2x3%4,17%100000,62320045,0m%43OFe=ìì= 2,00(0,50ì4)2,004 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGHƯỚNG DẪN CHẤM KÌ THI HỌC SINH...
 • 5
 • 1,430
 • 34

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25