0

bai soan luyen tap tom tat van ban nghi luan

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Ngữ văn

... Trương Sinh ốm chết, Vũ Nương lo ma chay chu tất - Giặc tan, Trương Sinh trở nhà, nghe lời nhỏ, nghi vợ không chung thuỷ - Vũ Nượng bị oan, gieo xuống sông Hoàng Giang tự - Phan Lang người làng ... Trương Sinh ốm chết, Vũ Nương lo ma chay chu tất -Giặc tan, Trương Sinh trở nhà, nghe lời nhỏ, nghi vợ không chung thuỷ -Vũ Nượng bị oan, gieo xuống sông Hoàng Giang tự ? -Phan Lang người làng ... Trương Sinh ốm chết, Vũ Nương lo ma chay chu tất -Giặc tan, Trương sinh trở nhà, nghe lời nhỏ, nghi vợ không chung thuỷ -Vũ Nượng bị oan, gieo xuống sông Hoàng Giang tự - Một đêm Trương Sinh...
 • 18
 • 10,783
 • 31
Tiết 26,27 * Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự doc

Tiết 26,27 * Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự doc

Cao đẳng - Đại học

... cháo cai lệ ập đến với roi song, tay thước, dây thừng Chúng thúc ép nhà anh Dậu nộp sưu Chị Dậu van nài xin khất Cai lệ quát mắng dọa dỡ nhà, đánh chị Dậu xông đến trói anh Dậu Không thể chịu...
 • 5
 • 1,109
 • 5
luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Ngữ văn

... vật đá hay cục thuỷ tinh, đầu mẩu gỗ, vồ lấy mà cắn, mà nhai, mà nghi n cho kì nát vụn Cô đổi giọng, lại vỗ vai, nhìn vào mặt tôi, nghi m nghò: • • - Vậy mày hỏi cô Thông – tên người đàn bà họ nội ... kòch cô kia, cúi đầu • không đáp Vì biết rõ, nhắc đến mẹ tôi, cô có ý gieo rắc vào đầu óc hoài nghi để khinh miệt ruồng rẫy mẹ t«i, người đàn bà bò tội goá chồng, nợ nần túng quá, phải bỏ tha ... Cai lệ người nhà lí trưởng vào quát tháo đòi sưu, đònh bắt anh Dậu Hãy tóm tắtt - Chò DậuHãy tóm van xin hạ tắ chúng vẫnkhoảng hành hạg chồng cố tình 10 dòn khoảng 10 dòn g chò lẫn thân chò -...
 • 29
 • 774
 • 0
Tóm tắt văn bản nghị luận

Tóm tắt văn bản nghị luận

Ngữ văn

... thơ cũ thơ chữ “Tơi” Để làm điểm tác giả trích dẫn luận ? chữ “Ta”  Cái “Tơi” đáng thương tội nghi p  Họ giải bi kịch tình u Tiềng Việt Mỗi luận tác giả đưa lí lẽ gì? Hoµi Thanh ®· ®Ị cËp tíi ... Ngµy mét ngµy hai nã mÊt dÇn vỴ bì ngì, ®­ỵc nhiỊu ng­êi quen V× ng­êi ta thÊy nã ®¸ng th­¬ng, téi nghi p qu¸ T©m hån cđa thi nh©n chØ thu vµo ch÷ T«i ®Ĩ ®êi chóng ta còng chØ n»m vßngch÷ T«i Ta...
 • 14
 • 21,103
 • 22
Tóm tắt văn bản nghị luận

Tóm tắt văn bản nghị luận

Ngữ văn

... “Tơi” Để làm rõ luận điểm tác giả trích dẫn luận ? chữ “Ta” (3 luận cứ)  Cái “Tơi” đáng thương tội nghi p  Họ giải bi kịch tình u Tiềng Việt Mỗi luận tác giả đưa lí lẽ gì? Hoµi Thanh ®· ®Ị cËp tíi ... Ngµy mét ngµy hai nã mÊt dÇn vỴ bì ngì, ®­ỵc nhiỊu ng­êi quen V× ng­êi ta thÊy nã ®¸ng th­¬ng, téi nghi p qu¸ T©m hån cđa thi nh©n chØ thu vµo ch÷ T«i ®Ĩ ®êi chóng ta còng chØ n»m vßngch÷ T«i Ta...
 • 11
 • 5,210
 • 20
Tom tắt văn bản nghị luận

Tom tắt văn bản nghị luận

Ngữ văn

... chữ xuất với nghĩa tuyệt đối thi đàn Việt Nam gây khó chịu cho người.(9) Khi nhìn quen thật tội nghi p, thi nhân hết cốt cách từ trước.(10)Tâm hồn họ vừa thu khuôn chữ (11) Bi kịch đâu không thoát...
 • 4
 • 7,506
 • 22
Tiết 114 Tóm tắt văn bản nghị luận

Tiết 114 Tóm tắt văn bản nghị luận

Ngữ văn

... bÌn kiÕm c¸ch ph¸ tan tµnh ®oµn thĨ cđa qc d©n + “DÉu tr«i nỉi phó q” + “Mét ngêi lµm quan chª bai + “Ngêi ngoµi ®ỵc” + “Ngµy xa lµm quan n÷a” + “Nh÷ng bän quan l¹i ¨n cíp cã giÊy phÐpvËy” ... ho¹i vµ l·ng phÝ nhiỊu nhÊt lµ níc ngät, Níc ngät trªn tr¸i ®Êt lµ cã h¹n, ngêi t¨ng lªn, c«ng nghi p ph¸t triĨn, níc sư dơng nhiỊu vµ níc th¶i lµm « nhiƠm hå, ao, s«ng, ngßi.Chóng ta ph¶i biÕt ... Năm học 2009 - 2010 - Chuẩn bò :  Híng dÉn häc bµi, chn bÞ bµi sau ¤n tËp tiÕng ViƯt IV RÚT KINH NGHI M, BỔ SUNG: ...
 • 5
 • 1,798
 • 7
BÀI 5LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ pptx

BÀI 5LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ pptx

Cao đẳng - Đại học

... cháo cai lệ ập đến với roi song, tay thước, dây thừng Chúng thúc ép nhà anh Dậu nộp sưu Chị Dậu van nài xin khất Cai lệ quát mắng dọa dỡ nhà, đánh chị Dậu xông đến trói anh Dậu Không thể chịu...
 • 3
 • 909
 • 0
soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự

soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự

Công nghệ

... Xương vốn gồm trăm câu, Nguyễn Đình Thi gói gọn lại sáu câu văn ngắn Qua hai cách làm này, rút kinh nghi m : Dù định hướng tóm tắt theo cốt truyện hay theo nhân vật điều quan trọng phải biết cách...
 • 3
 • 9,053
 • 6
soạn bài TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH

soạn bài TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH

Công nghệ

... " cách đặt đề " khác viết trên: • • • • soan bai tom tat van ban thuyet minh Thuyết minh Trương Hán Siêu tóm soạn tóm tắt văn thuyết minh 10 tom tat van ban soạn cô tô, ...
 • 2
 • 2,755
 • 3
Soạn bài Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự

Soạn bài Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự

Công nghệ

... trọng tâm " cần nhớ " viết " cách đặt đề " khác viết trên: • tom tat tac pham nguoi lai song da • tom tat nguoi lai song da • www tom tat nguoi lai song da, ... tóm tắt sau: Xưa có chàng Trương Sinh phải lính vừa cưới vợ xong Lúc trở về, chàng nghe lời dại nghi oan cho vợ không chung thuỷ Vũ Nương bị oan gieo tự sông Hoàng Giang Một đêm ngồi với trai...
 • 2
 • 3,987
 • 4

Xem thêm