đề cương ôn tập tiếng anh lớp 11 học kỳ i

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG ANH LỚP 10 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2011

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG ANH LỚP 10 HỌCI NĂM HỌC 2010-2011

Ngữ văn

... of sandwiches. A.are drinking/ eat B.drink/eat C.are drinking/eating D.drink /are eating69 .I think it……………, the sky is so cloudy. A.rains B.will rain C.is raining D.is going to rain70.We ... One day his class wentto visit a special exhibit by a captain in the army. One thing in the exhibit was very interesting for Loius. It showed message in code. Armies send messages in secret ... captain wrote this code in raised letters on very thick paper. Louis thought a lot about this code. Then he decided to write in the same way so the blind could “read’ with their fingers. It is...
 • 5
 • 2,495
 • 99
Đề cương ôn tập môn hóa lớp 11 học kì I, trường THPT Lê Chân doc

Đề cương ôn tập môn hóa lớp 11 học kì I, trường THPT Lê Chân doc

Hóa học - Dầu khí

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H I PHÒNG ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌCTRƯỜNG THPT LÊ CHÂN KH I 11 - HỌC KÌ I CHƯƠNG I: SỰ I N LI I – LÍ THUYẾT:1. Nêu các kh i niệm: chất i n li, sự i n li, chất i n ... chất hoá học của mu i amoni.3. Cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của axit nitric, ứng dụng và i u chế axit nitric. Tính chất hoá học của mu i nitrat.4. Cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của ... 7: Silic đóng vai trò chất oxi hóa trong các phản ứng nào sau đây?A. Si + O2 → SiO2B. Si + C → SiC C. Si + F2 → SiF4 D. Si + 2Mg → Mg2SiCâu 8: Nguyên tố phổ biến thứ hai ở vỏ tr i đất...
 • 5
 • 1,769
 • 9
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIN LỚP 6 HỌC KỲ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIN LỚP 6 HỌC KỲ I

Tin học

... nhanh nút chuột tr i và thả tay B. Nhấn nhanh nút chuột ph i và thả tay C. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút chuột tr i D. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút chuột ph i Câu 47: RAM được goi ... phím.C©u 11 TÝn hiƯu hƯ thèng ®Ìn giao th«ng mang l i cho ta th«ng tin:A. Lµ hƯ thèng ®Ìn trang trÝ trªn ®êng.B. B¸o hiƯu cho ng i i bé khi tham gia giao th«ng.C. B¸o hiƯu cho m¸y bay khi tham gia ... tính vào những công việc gìA. Thực hiện tính toán và tự động hóa công việc trong văn phòngB. Hỗ trợ công tác quản lí và công cụ học tập và gi i trí.C. i u khiển tự động Robot và liên lạc, tra...
 • 5
 • 6,199
 • 63
Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 9

Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 9

Tiếng anh

... V_infinitive * Cách sử dụng : Chúng ta dùng câu i u kiện lo i 2 để diễn tả 1 i u không có thật ở hiện t i và còn đợc g i là câu i u kiện không có thật ở hiện t i. Ex: Nam could arrive ... I will go fishing 2. If you let an object off your hand, It will fall * Conditional type 2(câu i u kiện lo i 2): * Công thức : If + S + -V (simple past) , S + Would/ could + V_infinitive ... cho danh từ chỉ ng i/ vật. (không dùng trong mệnh đề không xác định_có 2 dấu phẩy)8. Conditional sentences: (Câu i u kiện)* Conditional type 1(câu i u kiện lo i 1): * Công thức: If + S...
 • 2
 • 10,563
 • 488
Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 9

Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 9

Tiếng anh

... writing little standing missed Đề cơng ôn tập môn tiếng anh 9Năm học: 2007- 2008 I Grammar: 1. Passive: (Câu bị động)a. Thì hiện t i đơn: *Active (chủ động) : S + V(s, es) + O * Passive ... II. B I tập: - Ôn l i các từ vựng từ Unit 1 đến Unit 10.- B i tập phần: Language focus từ Unit 1 đến Unit 10.- Các lo i b i tập trắc nghiệm:1. Khoanh trũn phng ỏn ỳng ... (không chia) +Vp2 (By+ O) *Question: Will + S + Be(không chia) + Vp2 (+ By+O) ?h. Thì tơng lai tiếp diễn:*Active (chủ động) : S +Will +Be +V_ing + O * Passive (bị động) : S + Will + Be (không...
 • 3
 • 14,448
 • 477
Đề cương ôn tâp tiếng anh lớp 9

Đề cương ôn tâp tiếng anh lớp 9

Tiếng anh

... V_infinitive * Cách sử dụng : Chúng ta dùng câu i u kiện lo i 2 để diễn tả 1 i u không có thật ở hiện t i và còn đợc g i là câu i u kiện không có thật ở hiện t i. Ex: Nam could arrive ... school on time if he had an alarm clock. II. B I tập: - Ôn l i các từ vựng từ Unit 1 đến Unit 10.- B i tập phần: Language focus từ Unit 1 đến Unit 10.- Các lo i b i tập trắc nghiệm:1. Khoanh trũn ... I will go fishing 2. If you let an object off your hand, It will fall * Conditional type 2(câu i u kiện lo i 2): * Công thức : If + S + -V (simple past) , S + Would/ could + V_infinitive...
 • 3
 • 2,412
 • 52
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 9 HỌC KỲ I(08-09)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 9 HỌC KỲ I(08-09)

Tiếng anh

... + verb in simple past năm hoc 2008-20092 đề cơng ôn tập học kỳ I Ví dụ: I wish I had enough time to finish my homework. ( I dont have enough time.)We wish he were old enough to come with us. ... sau gi i từ đều ph i ở dạng Ving.verbadj. + preposition + VingnounTính từ + gi i từ + Ving (bảng sau)accustomed tointent onafraid ofinterested incapable ofsuccessful infond oftired ... you to be more studious. Designed by mai v¨n l¹ng13 đề cơng ôn tập học kỳ I Ví dụ:At breakfast this morning he said I will be very busy todayAt breakfast this morning he said he would be very...
 • 14
 • 3,860
 • 47
đề cương ôn tập tiếng anh 10

đề cương ôn tập tiếng anh 10

Tiếng anh

... with you.  If 13. If I see him I (give) him a lift. 14. The table will collapse if you (stand) on it. 15. If he (eat) all he will be ill. 16. If I find your passport I (telephone) you at ... many mistakes.33. I shouldn’t drink that wine if I (be) you. 34. More tourist would come to this country if it (have) a better climate. 35. If I were sent to prison you (visit) me? 36. If ... my garden at its best if you (be) here last week. 47. But for his quickness I (be) killed. 48. I shouldn’t have believed it if I (not see) it with my own eyes. 49. If he had slipped he (fall)...
 • 8
 • 5,613
 • 132
DE CUONG ON TAP KI II - LOP 11 CB

DE CUONG ON TAP KI II - LOP 11 CB

Tiếng anh

... the picture on the board. Point to the boy and tell Ps: This is Tom. This man is his teacher.Then ask Ps: 2 Đề CƯƠNG ÔN TậP TIếNG ANH Kì II LớP 11 UNIT 8: T writes some sentences on the board ... The picture which Laura painted is being shown in an exhibition.The concert which were all looking forward, is next Saturday. UNIT 10:Relative Pronouns with prepositions:Show the picture ... là mệnh đề tính từ. M i một mệnh đề đều có sự liên hệ v i danh từ. Tính từ hoặc cụm gi i t có thể bổ nghĩa cho danh từ. Đ i từ kết n i mệnh đề liên hệ v i mệnh đề chính. Các đ i từ liên hệ có...
 • 8
 • 1,215
 • 6
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 9

Tiếng anh

... V_infinitive * Cách sử dụng : Chúng ta dùng câu i u kiện lo i 2 để diễn tả 1 i u không có thật ở hiện t i và còn đợc g i là câu i u kiện không có thật ở hiện t i. Ex: Nam could arrive ... I will go fishing 2. If you let an object off your hand, It will fall * Conditional type 2(câu i u kiện lo i 2): * Công thức : If + S + -V (simple past) , S + Would/ could + V_infinitive ... cho danh từ chỉ ng i/ vật. (không dùng trong mệnh đề không xác định_có 2 dấu phẩy)8. Conditional sentences: (Câu i u kiện)* Conditional type 1(câu i u kiện lo i 1): * Công thức: If + S...
 • 3
 • 2,375
 • 83

Xem thêm