0

Giáo án Địa 7 tiết 26 27

7 4 0
  • Giáo án Địa 7 tiết 26 27

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:56

Hoạt động 2 : Các nhóm nước trên thế giới * Mục tiêu: - Trình bày được một số tiêu chí chỉ số phát triển của con người… để phân loại các nước trên thế giới thành hai nhóm: phát triển và [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa 7 tiết 26 27