0

tiểu luận cải cách bộ máy nhà nước thời minh mệnhnguyên ngân, nội dung,

16 14 0
  • tiểu luận cải cách bộ máy nhà nước thời minh mệnhnguyên ngân, nội dung,

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:40

Lớp 4611 NHÓM ĐỀ BÀI SỐ 03: Cải cách máy nhà nước thời Minh Mệnh: nguyên ngân, nội dung, hệ giá trị MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM 01 02 Nguyên nhân cải cách Nội dung cải cách 03 04 Hệ cải cách Giá trị cải cách Mục lục: NGUYÊN NHÂN CẢI CÁCH Đầu kỷ XIX, sau đánh bại triều Tây Sơn, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long, lập nhà Nguyễn Vua Minh Mạng (1791-1841) vị vua thứ hai triều Nguyễn (1820- 1840) tiến hành cải cách máy nhà nước quy mô lớn nhằm củng cố quyền lực khắc phục khó khăn chồng chất đất nước NỘI DUNG CẢI CÁCH TRIỀU ĐÌNH TRUNG ƯƠNG Trong vị vua triều Nguyễn, Minh Mệnh coi vị hồng đế có đóng góp lớn cơng cải cách hành Việt Nam, củng cố biên giới lãnh thổ, tạo lập móng vững cho trình thống đất nước trị, kinh tế, văn hóa, xã hội HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH ĐỊA PHƯƠNG Thời Minh Mệnh, địa phương, nhà vua không trao quyền rộng rãi thời vua Gia Long HỆ QUẢ CẢI CÁCH TÍCH CỰC: Xây dựng đội ngũ quan lại hiền tài, trung thành với triều chính, coi yếu tố quan trọng để cải cách hành thành cơng Bộ máy hành nhà nước gọn nhẹ, tổ chức chặt chẽ Sự hưng thịnh cho đất nước, tình hình trị-xã hội ổn định, kinh tế đất nước phát triển, dân trí nâng cao, lực quốc phòng tăng cường HẠN CHẾ: Nặng củng cố vương quyền, nhẹ cải thiện dân sinh Bộ máy phong kiến quan liêu độc đốn củng cố chặt chẽ đổi tư duy, canh tân đất nước khó khăn, chậm trễ nhiêu Quá khâm phục thiên triều, chép Mãn Thanh, thiếu nhìn xa thấy rộng giới để tiếp thu tiến bộ, văn minh nhân loại thời đại KẾT LUẬN: => Cải cách Minh Mệnh nhìn chung cịn hạn chế định coi cải cách thành công lịch sử Việt Nam Cuộc cải cách đem lại cho người dân sống ấm no, hạnh phúc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lí nhà nước từ trung ương đến địa phương GIÁ TRỊ CẢI CÁCH Trong vị vua triều Nguyễn, Minh Mệnh coi vị hồng đế có đóng góp lớn cơng cải cách hành Việt Nam, củng cố biên giới lãnh thổ, tạo lập móng vững cho q trình thống đất nước trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Là nhân tố quan trọng việc điều hành đất nước kỉ XIX thể lực quản lý điều hành máy quyền trung ương triều Nguyễn Là cải cách lớn, có quy mơ rộng, sâu sắc tồn diện mà trước chưa có lịch sử xã hội phong kiến Việt Nam Góp phần ảnh hưởng tích cực đến máy tổ chức nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam KẾT LUẬN: Lịch sử vấn đề mà người ngày đêm tìm hiểu, chứa đựng nhiều thứ mà chưa biết biết chưa đầy đủ Việc tìm hiểu cải cách máy thời Minh Mệnh giúp chúng em hiểu thêm vấn đề lịch sử nước nhà Bộ máy nhà nước triều Nguyễn thời Minh Mệnh đặt dấu ấn quan trọng trình hình thành xây dựng đất nước Việt Nam tốt đẹp ... nhân cải cách Nội dung cải cách 03 04 Hệ cải cách Giá trị cải cách Mục lục: NGUYÊN NHÂN CẢI CÁCH Đầu kỷ XIX, sau đánh bại triều Tây Sơn, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long, lập nhà Nguyễn Vua Minh. .. 1840) tiến hành cải cách máy nhà nước quy mô lớn nhằm củng cố quyền lực khắc phục khó khăn chồng chất đất nước NỘI DUNG CẢI CÁCH TRIỀU ĐÌNH TRUNG ƯƠNG Trong vị vua triều Nguyễn, Minh Mệnh coi... rộng rãi thời vua Gia Long HỆ QUẢ CẢI CÁCH TÍCH CỰC: Xây dựng đội ngũ quan lại hiền tài, trung thành với triều chính, coi yếu tố quan trọng để cải cách hành thành cơng Bộ máy hành nhà nước gọn
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cải cách bộ máy nhà nước thời minh mệnhnguyên ngân, nội dung, , tiểu luận cải cách bộ máy nhà nước thời minh mệnhnguyên ngân, nội dung,

Từ khóa liên quan