0

Bài tập tự luận cuối Modul 4 - Sản phẩm 1

88 11 1
  • Bài tập tự luận cuối Modul 4  - Sản phẩm 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 04:56

Bài tập tự luận cuối Modul 4 Môn toán THCS được biên soạn kỹ càng theo yêu cầu của chương trình tập huấn Giáo dục phổ thông 2018 của Bộ giáo dục và đào tạo.Đây là sản phẩm của sau mỗi quá trình tập huấn trực tuyến mà Bộ giáo dục và đào tạo quy định. Chúc quý thầy cô hoàn thành tốt Modul này Sản phẩm Kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn cho khối lớp (bao gồm kế hoạch dạy học môn học kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục) Phụ lục II KHUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MƠN (Kèm theo Cơng văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 Bộ GDĐT) TRƯỜNG: THCS BẾ VĂN ĐÀN TỔ: TỐN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (Năm học 2021 - 2022) Khối lớp: ; Số học sinh:…………… STT Chủ đề (1) Yêu cầu cần đạt (2) Thực hành -HS biết cách trời xác định khoảng cách địa điểm A B có địa điểm nhìn thấy khơng đến - Rèn luyện kĩ dựng góc mặt đất, gióng đường thẳng - Rèn luyện ý Số tiết (3) Thời điểm (4) Tuần 22,23 Địa điểm (5) Sân trường Chủ trì (6) Giáo viên Phối hợp (7) Điều kiện thực (8) Học Thước sinh đo, giáo giác viên kế, sợi dây, cọc tiêu thức làm việc có tổ chức Khối lớp: 8; Số học sinh:…………… STT Chủ đề (1) Thực hành trời Đo gián tiếp chiều cao vật Đo khoảng cách hai địa điểm, có địa điểm khơng thể tới u cầu cần đạt (2) Số tiết (3) Học sinh có hiểu biết biết cách đo gián tiếp chiều cao vật mà không cần phải lên đến đỉnh Biết áp dụng kiến thức tam giác đồng dạng để giải hai toán Rèn luyện ý thức làm việc có phân cơng, có tổ chức, ý thức kỷ luật hoạt động tập thể Thời điểm (4) Địa điểm (5) Tuần 27 Sân trường Chủ trì (6) Giáo viên Phối hợp (7) Điều kiện thực (8) Học Thước sinh đo, giáo dụng viên cụ đo khoản g cách Khối lớp: ; Số học sinh:…………… STT Chủ đề (1) Yêu cầu cần đạt (2) Số tiết (3) Thời điểm (4) Địa điểm (5) Chủ trì (6) Phối hợp (7) Điều kiện thực Thực hành trời Ứng dụng thực tế tỉ số lượng giác góc nhọn - Biết xác định chiều cao vật thể mà không cần lên điểm cao - Rèn luyện kĩ đo đạc thức tế - Giáo dục ý thức ham học hỏi, rèn tính cẩn thận TỔ TRƯỞNG (Ký ghi rõ họ tên) Tuần 7,8 Sân trường Giáo viên (8) Học Thước sinh đo, giáo dụng viên cụ đo khoản g cách cưkbang ngày 23 tháng 10 năm 2021 HIỆU TRƯỞNG (Ký ghi rõ họ tên) TRƯỜNG THCS BẾ VĂN ĐÀN TỔ: TỐN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MƠN MƠN HỌC: MƠN TỐN 6,7,8,9 (Năm học 2021 - 2022) I Đặc điểm tình hình Số lớp: 21 lớp ; Số học sinh: học sinh Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 06 ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ; Đại học: 06 ; Trên đại học:0 Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Tốt: 06 ; Khá: ; Đạt:0; Chưa đạt:0 Thiết bị dạy học 3.1 Mơn tốn STT Thiết bị dạy học Số lượng Các thí nghiệm/thực hành Thước, cọc tiêu 1/2 Đo góc mặt đất Giác kế Đo góc mặt đất Ghi 3.2 Mơn tốn STT Thiết bị dạy học Số lượng Các thí nghiệm/thực hành Ghi Giác kế , cọc tiêu , thước dây 02 Thực hành trời Tiết 43 ( tuần 22) Giác kế , cọc tiêu , thước dây 02 Thực hành trời Tiết 44 ( tuần 23) Số lượng Các thí nghiệm/thực hành Ghi 3.3 Mơn tốn STT Thiết bị dạy học Bảng phụ, Thước kẻ, giác kế, dây đo, MTBT 04 Thực hành: Đo gián tiếp chiều cao vật Đo khoảng cách hai địa điểm, có địa điểm khơng thể tới 3.4 Mơn tốn STT Thiết bị dạy học Số lượng Các thí nghiệm/thực hành Ghi Máy tính bỏ túi 20 Sử dụng máy tính bỏ túi tìm tỉ số lượng giác Com pa 10 Thước đo góc 10 Thước dây cuộn dài 50m Ứng dụng thực tế tỉ số lượng giác góc nhọn Thực hành ngồi trời II Kế hoạch dạy học Phân phối chương trình 1.1 Mơn toán ST T Bài học (1) Số tiết (2) Yêu cầu cần đạt - Học sinh làm quen với khái niệm, ví dụ tập hợp thường gặp toán học đời sống Nhận biết đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc tập hợp cho trước Tập hợp -HS biết viết tập hợp theo diễn đạt lời tốn, biết sử dụng kí hiệu hay  Cách ghi số tự nhiên - Ghi số tự nhiên hệ thập phân la mã -Rèn luyện cho HS tính xác Hs hiểu tập hợp có phần tử, có nhiều phần tử, có vơ số phần tử, khơng có phấn tử Hiểu khái niệm tập hợp con, tập hợp HS nắm vững tính chất giao hóan kết hợp phép cộng, phép nhân số tự nhiên, tính chất phân phối phép nhân phép cộng Biết phát biểu viết dạng tổng qt tính chất Thứ tự tập hợp số tự nhiên Phép cộng phép trừ số tự nhiên -Hs Biết vận dụng tính chất váo tập tính nhẩm, tính nhanh - Hs biết vận dụng hợp lí tính chất phép cộng phép nhân vào giải tóan HS hiểu kết phép trừ số tự nhiên, kết phép chia số tự nhiên -Hs nắm quan hệ số phép trừ , phép chia hết ,phép chia có dư Phép nhân phép chia số tự nhiên -Rèn luyện cho HS vận dụng kiến thức phép trừ phép chia để giải vài toán Luyện tập chung Lũy thừa với số mũ tự nhiên Củng cố kiến thức phép chia - Biết tính nhẩm biểu thức chia cách thành thạo Biết sử dụng máy tính bỏ túi HS nắm định nghĩa lũy thừa với số mũ tự nhiên, nắm công thức nhân chia hai lũy thừa số - -HS biết viết gọn tích có nhiều thừa số b cách dùng lũy thừa ,biết tính ggiá trị lũy thừa, biết nhân chia hai lũy thừa ccùng số -HS thấy lợi ích cách viết gọn lũy thừa HS nắm qui ước thứ tự thực ccác phép tính - HS biết vận dụng qui ước để tính giá trị biểu thức Thứ tự thực phép tính - Rèn luyện cho HS tính cẩn thận,chính xác tính tóan - Hệ thống lại cho HS khái niệm tập hợp, phép tính cộng trừ nhân chia, nâng lên luỹ thừa - Thực thành thạo quy tắc phép toán kí hiệu tập hợp, cách tính số phần tử tập hợp, tính tổng phần tử tập hợp Luyện tập chung - Phát triển tư duy, rèn luyện tính cẩn thận xác k.học 10 - Thực thành thạo quy tắc phép tốn kí hiệu tập hợp, cách tính số phần tử tập hợp, tính tổng phần tử tập hợp Bài tập cuối chủ đề - Phát triển tư duy, rèn luyện tính cẩn thận xác k.học 11 Quan hệ chia hết tính chất -HS nắm tính chất chia hết tổng, Hiệu -HS biết nhận tổng hai hay nhiều số, hiệu hai số có hay khơng chia hết cho số mà khơng cần tính giá trị tổng , hiệu số đó; -Biết sử dụng kí hiệu  HS nắm vững dấu hiệu chia hết cho 2, cho hiểu sở lí luận dấu hiệu - HS biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2, 12 HS nắm nắm vững dấu hiệu chia hết cho 3, cho Dấu hiệu chia hết - HS biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho3, cho để nhanh chóng nhận biết số có hay khơng chia hết cho 3, cho nguyên tố.Hợp số - HS biết nhận số số nguyên tố hay hợp số trường hợp đơn giản, thuộc mười số nguyên tố đầu tiên, hiểu cách lập bảng số nguyên tố - HS Biết vận dụng hợp lí kiến thức chia hết đă học để nhận biết hợp số 13 Số nguyên tố -Củng cố định nghĩa số nguyên tố, Hợp số -HS nhận biết số số nguyên tố hay hợp số HS hiểu phân tích số thừa số nguyên tố Biết phân tích số thừa số nguyên tố trường hợp mà phân tích khơng phức tạp,biết dùng lũy thừa để viết gọn dạng phân tích 14 Luyện tập chung Củng cố kiến thức phân tích số thừa số nguyên tố - Tìm tập hợp ước số cho trước - Giáo dục HS ý thức giải toán -HS Nắm định nghĩa ước chung HS hiểu ước chung lớn hai hay nhiều số; hai số nguyên tố nhau; ba số nguyên tố 15 Ước chung Ước chung lớn - HS biết tìm ƯCLN hai hay nhiều số cách phân tích số thừa số ngun tố, từ biết cách tìm ƯC hai hay nhiều số thơng qua tìm ƯCLN 16 HS Nắm định nghĩa bội chung -HS hiểu BCNN nhiều số - HS biết tìm BCNN hai hay nhiều số cách phân tích số thừa số, từ biết cách tìm BC hai hay nhiều số Bội chung Bội chung nhỏ -HS biết phân biệt qui tắc tìm BCNN với qui tắc ƯCLN biết tìm BCNN, biết vận dụng tìm BC BCNN toán thực tế đơn giản 17 Luyện tập chung - HS thành thạo tìm ƯCLN hai hay nhiều số cách phân tích số thừa số ngun tố, từ biết cách tìm ƯC hai hay nhiều số thơng qua tìm ƯCLN - Biết vận dụng kiến thức vào tập đơn giản đến phức tạp 18 Bài tập cuối chủ đề 19 Hình tam giác Hình vng Hình lục giác 20 - Nắm vững qui tắc tìm BC thơng qua tìm BCNN, thành thạo giải toán lời văn cách đưa tìm BCNN BC Tạo lập lục giác thông qua việc lắp ghép tam giác Mơ tả số yếu tố cạnh, đỉnh,góc Hình chữ nhật Hình thoi Hình bình hành Hình thang cân Hình chữ nhật Hình thoi Hình bình hành Hình thang cân Vẽ hình dụng cụ học tập 21 Chu vi diện tích số tứ giác học 22 Luyện tập chung 23 Vận dụng cơng thức tính diện tích thể tích vào thực tiễn Đo đạc tính diện tích bề mặt, thể tích đồ vật có liên quan đến hình học Vận dụng cơng thức tính diện tích thể tích vào thực tiễn Giải số vấn đề gắn với việc tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang Biết Tập hợp số nguyên, điểm biểu diễn số nguyên a truc số số đối số nguyên Bài tập cuối chủ đề 19 Tập hợp số ngun 20 Ơn tập kì -Bước đầu hiểu dùng số nguyên dùng số nguyên để nói đại lượng có hai hướng ngược Nắm vững qui tắc tìm BC thơng qua tìm dụng tỉ số lượng giác để giải số toán thực tế - Giáo dục ý thức ham học hỏi, rèn tính cẩn thận §5 Ứng dụng thực tế tỉ số lượng giác góc nhọn Thực hành ngồi trời Ơn tập chương I với trợ giúp MT - Biết xác định chiều cao vật thể mà không cần lên điểm cao - Rèn luyện kĩ đo đạc thức tế - Giáo dục ý thức ham học hỏi, rèn tính cẩn thận - Hệ thống hóa hệ thức cạnh đường cao tam giác vuông, tỉ số lượng giác góc nhọn quan hệ tỉ số lượng giác hai góc phụ nhau, hệ thức cạnh góc tam giác vng - Rèn luyện kĩ dựng góc  biết tỉ số lượng giác nó, kĩ giải tam giác vng Kiểm tra học kì I §1 Sự xác định đường trịn Tính chất đối xứng đường tròn 2 - Nắm định nghĩa đường tròn, cách xác định đường tròn, đường tròn ngoại tiếp tam giác, tam giác nội tiếp đường tròn, nắm đường trịn hình có tâm đối xứng, có trục đối xứng - Biết dựng đường trịn qua ba điểm khơng thẳng §2 Đường kính dây đường tròn - Học sinh hiểu đường kính dây lớn dây đường trịn, nắm hai định lý đường kính vng góc với dây đường kính qua trung điểm dây không qua tâm - Biết vận dụng định lý để chứng minh đường kính qua trung điểm dây, đường kính vng góc với dây.Rèn luyện kỹ lập mệnh đề đảo, kỹ suy luận chứng minh - Giáo dục ý thức ham học hỏi, rèn tính cẩn thận - Học sinh nắm định lý liên hệ dây khoảng cách từ tâm đến dây 10 §3 Liên hệ dây khoảng cách từ tâm đến dây - Học sinh biết vận dụng định lý để so sánh độ dài hai dây, so sánh khoảng cách từ tâm đến dây - Rèn luyện tính xác suy luận - Học sinh nắm ba vị trí tương đối đường thẳng đường tròn, khái niệm tiếp tuyến, tiếp điểm 11 §4 Vị trí tương đối đường thẳng đường trịn Luyện tập - Nhận biết vị trí tương đối đường thẳng đường tròn - Thấy số hình ảnh thực tế vị trí tương đối đường thẳng đường tròn HS nắm dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến đường trịn 12 §5 Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến đường tròn -HS biết vẽ tiếp tuyến điểm dường tròn, vẽ tiếp tuyến qua điểm nằm bên ngồi đường trịn - HS biết vận dụng dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến đường tròn vào tập tính tốn chứng minh - HS thấy hình ảnh tiếp tuyến đường trịn thực tế 13 §6 Tính chất hai tiếp tuyến cắt - Học sinh nắm tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, đường trịn nội tiếp, tam giác ngoại tiếp đường tròn, hiểu đường tròn bàng tiếp tam giác - Biết vẽ đường tròn nội tiếp tam giác cho trước Biết vận dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt vào tập tính tốn chứng minh.Biết tìm tâm vật hình trịn “thước phân giác” 14 §7; §8 Vị trí tương đối hai đường trịn 15 Ơn tập chương II Nắm ba vị trí tương đối hai đường trịn, tính chất hai đường trịn Biết vận dụng tính chất hai đường trịn cắt nhau, tiếp xúc vào tập tính tốn chứng minh Rèn luyện tính xác phát biểu, vẽ hình tính tốn Củng cố kiến thức học tính chất đường trịn, liên hệ dây khoảng cách từ tâm đến dây, vị trí tương đối đường thẳng đường trịn, hai đường tròn Vận dụng kiến thức học vào tập tính tốn chứng minh Rèn luyện cách phân tích tìm lời giải tốn trình bày lời giải 16 Ơn tập cuối học kỳ I Học sinh ôn tập tỉ số lượng giác góc nhọn, hệ thức lượng giác tam giác vng Ơn tập, hệ thống hố kiến thức học đường tròn chương II - Củng cố kĩ tính đoạn thẳng, góc tam giác, chứng minh hình học - Giáo dục học sinh ý thức học tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ 17 Trả kiểm tra cuối học kì I (hình học) - Rút học kinh nghiệm, sai xót kiến thức,trình bày lời giải - Giáo dục ý thức HS học làm HỌC KỲ II S TT Tên dạy Số tiết Yêu cầu cần đạt Nhận biết góc tâm, số đo góc tâm Cách đo góc tâm thước đo góc Biết xác định góc tâm, số đo cung mối liên hệ góc tâm số đo cung bị chắn góc tâm §1 Góc tâm Số đo cung - Rèn khả quan sát, vận dụng kiến thức, đo cẩn thận suy luận hợp logic - Thái độ học tập nghiêm túc, vui vẻ - Hướng tới phát triển cho hs lực: Giải vấn đề, mơ hình hóa tốn học, sử dụng phương tiện tốn học, phát triển ngơn ngữ - Học sinh hiểu khái niệm dây trương cung cung căng dây, mối liên hệ chúng §2 Liên hệ cung dây - Rèn khả vận dụng kiến thức vào toán cụ thể so sánh dây cung với Rèn khả vận dụng kiến thức, suy luận hợp lơgíc - Giáo dục ý thức ham học hỏi, rèn tính cẩn thận - Hướng tới phát triển cho hs lực: Giải vấn đề, mơ hình hóa tốn học, sử dụng phương tiện tốn học, phát triển ngơn ngữ Nhận biết góc nội tiếp đường trịn phát biểu định nghĩa góc nội tiếp Biết phát biểu chứng minh định lý,các hệ số đo góc nội tiếp.Biết cách phân chia trường hợp để chứng minh §3 Góc nội tiếp - Rèn khả tư trừu tượng, quan sát hình - Giáo dục ý thức ham học hỏi, rèn tính cẩn thận - Nhận biết góc tạo bỏi tia tiếp tuyến dây cung, phát biểu chứng minh định lý số đo góc tạo tia tiếp tuyến dây cung §4 Góc tạo tia tiếp tuyến dây cung - Học sinh có kĩ biết áp dụng định lý vào giải tập Biết suy luận lơ gíc chứng minh tốn học - Giáo dục ý thức ham học hỏi, rèn tính cẩn thận - Hướng tới phát triển cho hs lực: Giải vấn đề, mơ hình hóa tốn học, sử dụng phương tiện tốn học, phát triển ngơn ngữ §5 Góc có đỉnh bên hay bên ngồi đường trịn - Học sinh nhận biết góc có đỉnh bên đường trịn, góc có đỉnh bên ngồi đường trịn Học sinh phát biểu chứng minh định lý số đo góc có đỉnh bên hay bên ngồi đường tròn - Rèn khả suy luận chặt trẽ,rõ ràng - Giáo dục ý thức ham học hỏi, rèn tính cẩn thận - Hướng tới phát triển cho hs lực: Giải vấn đề, mơ hình hóa toán học, sử dụng phương tiện toán học, phát triển ngơn ngữ §6 Cung chứa góc HS hiểu quỹ tích điểm nhìn đoạn thẳng AB cho trước góc = 900 HS hiểu quỹ tích cung chứa góc, biết vận dụng mệnh đề thuận, đảo quỹ tích để giải tốn -Biết trình bày lời giải tốn quỹ tích bao gồm phần thuận phần đảo -HS: nắm khái niệm tứ giác nội tiếp -HS nắm điều kiện cần đủ để tứ giác nội tiếp §7 Tứ giác nội tiếp - HS vận dụng kiến thức vào giải số tập lien quan - Định hướng lực hình thành: Năng lực tự học, lự giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề, lực ngơn ngữ, lực tính tốn, lực thẩm mỹ §8 Đường trịn ngoại tiếp Đường trịn nội tiếp Học sinh hiểu định nghĩa, khái niệm, tính chất đường trịn ngoại tiếp, đường trịn nội tiếp đa giác - Hs có kĩ vẽ tâm đa giác từ vẽ đường tròn ngoại tiếp đường tròn nội tiếp đa giác cho trước Tính cạnh a theo R ngược lại R theo a tam giác đều, hình vng, lục giác - Giáo dục ý thức ham học hỏi, rèn tính cẩn thận - Hướng tới phát triển cho hs lực: Giải vấn đề, mơ hình hóa tốn học, sử dụng phương tiện tốn học, phát triển ngơn ngữ Học sinh nhớ cơng thức tính độ dài đường trịn, cung trịn §9 Độ dài đường trịn, cung trịn - Hs có kĩ tính độ dài cung trịn, tính đại lượng chưa biết công thức giải vài toán thực tế - Giáo dục ý thức tính tốn cẩn thận - Hướng tới phát triển cho hs lực: Giải vấn đề, mơ hình hóa tốn học, sử dụng phương tiện tốn học, phát triển ngôn ngữ 10 Kiểm tra học kì II - Học sinh nhớ cơng thức tính diện tích hình trịn bán kính R S = .R2 Biết cách tính diện tích hình quạt trịn 11 §10 Diện tích hình trịn, hình quạt trịn - Có kỹ vận dụng công thức học vào giải toán - Giáo dục ý thức ham học hỏi, rèn tính cẩn thận - Hướng tới phát triển cho hs lực: Giải vấn đề, mơ hình hóa tốn học, sử dụng phương tiện tốn học, phát triển ngơn ngữ 12 Ơn tập chương III - Học sinh ôn tập kiến thức góc đường trịn, diện tích hình trịn, hình quạt trịn, chu vi hình trịn, tốn quỹ tích Vận dụng kiến thức học vào tập tính tốn chứng minh - Rèn luyện cách phân tích tìm lời giải tốn trình bày lời giải, làm quen với tập tìm vị trí điểm để đoạn thẳng có độ dài lớn - Phân tích thành phần hình lăng trụ đứng hình trụ - Xác định thể tích, diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình lăng trụ đứng hình trụ 13 Tổ chức hoạt động hoạt động trải nghiệm sáng tạo chủ đề: Hình lăng trụ đứng- Hình trụ - Ứng dụng cơng thức tính thể tích vào thực tế - Rèn luyện khả quan sát, phân tích tốn, thu thập liệu, kỹ áp dụng kiến thức hoc vào toán thực tế - Định hướng lực hình thành: Năng lực tự học, lự giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề, lực ngôn ngữ, lực tính tốn, lực thẩm mỹ 14 §1 Hình trụ - Diện tích xung quanh thể tích hình trụ - Học sinh nhớ lại khắc sâu khái niệm hình trụ (đáy, đường sinh, trục, mặt xung quanh, độ dài đường sinh, mặt cắt).Nắm biết sử dụng cụng thức tớnh diện tích xung quanh, diện tích tồn phần thể tích hình trụ - Hs có kĩ vẽ hình, kĩ vận dụng cơng thức để tính tốn - Giáo dục tính cẩn thận,chính xác vẽ hình, chứng minh 15 Tổ chức Báo cáo hoạt động trải nghiệm sáng tạo chủ đề: Hình lăng trụ đứng- Hình trụ - HS sử dụng tốt cơng thức tính thể tích, diện tíc hình lăng trụ hình trụ giải tốn - Phát huy khả phân tích, giải vấn đề HS - Rèn luyện khả quan sát, phân tích tốn, thu thập liệu, kỹ áp dụng kiến thức hoc vào toán thực tế 16 §2 Hình nón Diện tích xung quanh thể tích hình nón Học sinh giới thiệu ghi nhớ khái niệm hình nón, đáy, mặt xung quanh, đường sinh, đường cao, mặt cắt song song với đắy hình nón khái niệm hình nón cụt.Nắm biết sử dụng cụng thức diện tích xung quanh, diện tích tồn phần thể tích hình nón, hình nón cụt Cung cấp cho học sinh số kiến thức thực tế hình nón Học sinh nhớ lại nắm khai niệm hình cầu: tâm, bán kính, đường kính, đường trịn lớn, mặt cầu 17 §3 Hình cầu - Diện tích mặt cầu thể tích hình cầu Vận dụng thành thạo cơng thức tính diện tích mặt cầu cơng thức tính thể tích hình cầu Thấy ứng dụng chúng đời sống thực tế - Hs có kĩ vẽ hình, kĩ vận dụng cơng thức để tính tốn - Giáo dục tính cẩn thận,chính xác vẽ hình, chứng minh 18 Ơn tập chương IV 1 - Hệ thống hóa khái niệm hình trụ, hình nón, hình cầu,cơng thức tính chu vi, diện tích, thể tích hình trụ, hình nón, hình cầu - Rèn luyện kĩ áp dụng cơng thức vào việc giải tốn Làm số tập có tính tổng hợp hình tóan kết hợp kiến thức hình phẳng hình khơng gian - Giáo dục tính cẩn thận, xác - Hệ thống hóa kiến thức học 19 Ôn tập cuối năm - Rèn luyện kĩ áp dụng cơng thức vào việc giải tốn - Rèn kĩ trình bày - Định hướng lực hình thành: Năng lực tự học, lự giao tiếp hợp tác, 20 Trả kiểm tra cuối học kì II (hình học) Qua nội dung học nhằm đánh giá việc nắm bắt kiến thức chương trình học kỳ II, giúp học sinh phát kiến thức cịn thiếu sót - Luyện kỹ phân tích đề bài, áp dụng cơng thức tính tốn Rèn kỹ vẽ hình, tưởng tượng Phát triển khả tư học sinh - Giáo dục tính cẩn thận, xác Kiểm tra, đánh giá định kỳ 2.1 Mơn tốn Bài kiểm tra, đánh giá Thời gian (1) Thời điểm (2) Yêu cầu cần đạt (3) - Kiểm tra, đánh giá tiếp thu kiến thức nửa đầu học kì học sinh Giữa Học kỳ 90 phút Tuần 11 Hình thức (4) Viết - Kĩ trình bày lời giải, lập luận tốn học giấy - Giáo dục tính cẩn thận xác giải toán - Học sinh kiểm tra kiến thức học kì II Cuối Học kỳ Giữa Học kỳ 90 phút 90 phút Tuần 18 Tuần 28 - Rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào giải tốn Rèn ý thức tự giác, tích cực, trung thực cho học sinh Viết giấy - Khắc sâu kiến thức số nguyên phân số Nhận kiến thức giống khác Trắc để ghi nhớ ( tính chất, quy tắc, dạng nghiệm tập tự - Vận dụng giải tập liên quan từ đơn luận / giản đến phức tạp Đặc biệt hình thành lối tư viết cho tập chứng minh hình học - Rèn khả tính tốn , đặc biệt dùng giấy xác dấu( âm ,dương) , khả tư logic Trắc nghiệm tự - Hình thành lực tư logic toán luận / học, lực ghi nhớ, lực nhận dạng viết tập, lực thẩm mỹ, lực tính tốn giấy - Khắc sâu kiến thức chương trình lớp làm tảng để học tốt toán Cuối Học kỳ 90 phút Tuần 35 2.2 Mơn tốn - Kiểm tra, đánh giá tiếp thu kiến thức nửa đầu học kì học sinh Giữa Học kỳ 90 phút Tuần Cuối Học kỳ 90 phút Tuần 17 Viết - Kĩ trình bày lời giải, lập luận toán học giấy - Giáo dục tính cẩn thận xác giải tốn - Học sinh kiểm tra kiến thức học kì II - Rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào Viết giấy giải toán Rèn ý thức tự giác, tích cực, trung thực cho học sinh - Giáo dục tính cẩn thận, xác giải toán - Nắm đươc khả tiếp thu kiến thức học sinh thông qua việc giải tập - Rèn luyện kĩ giải toán, lập bảng tần số, biểu đồ, tính X , tìm mốt - Rèn tính cẩn thận, xác, khoa học Giữa Học kỳ 90 phút Tuần 26 Viết - Rèn cho học sinh cách vẽ hình, ghi GT, KL toán, chứng minh toán ; Biết vận giấy dụng định lí học vào chứng minh hình, tính toán -Phát triển lực học sinh : Năng lực thẩm mỹ, Năng lực giải vấn đề , Năng lực tư logic Cuối Học kỳ 90 phút Tuần 35 - Kiến thức: Kiểm tra kiến thức chương trình học kì II (Đại số hình học) - Kỹ năng: Vận dụng KT học để tính tốn trình bày lời giải + Kỹ nhận biết đơn thức đồng dạng, nhân hai đơn thức, tìm hệ số, bậc đơn thức + Kỹ thu gọn, xếp đa thức theo lũy thừa tăng giảm biến, cộng, trừ hai đa thức, xác định nghiệm đa thức, + Kỹ nhận biết dấu hiệu thống kê, lập bảng tần số, tính số trung bình cộng, tìm mốt dấu hiệu + Kỹ vẽ hình chứng minh hai tam Viết giấy giác nhau, hai đoạn thẳng nhau, so sánh hai đoạn thẳng dựa vào mối quan hệ góc cạnh đối diện tam giác, kỹ xác định dạng đặc biệt tam giác, hiểu tính chất ba đường trung tuyến tam giác 2.3 Mơn tốn Bài kiểm tra, đánh giá Thời gian (1) Thời điểm (2) Yêu cầu cần đạt (3) - Kiểm tra, đánh giá tiếp thu kiến thức nửa đầu học kì học sinh Giữa Học kỳ 90 phút Tuần 11 - Kĩ trình bày lời giải, lập luận tốn học - Giáo dục tính cẩn thận xác giải tốn Hình thức (4) Viết giấy - Học sinh kiểm tra kiến thức học kì II Cuối Học kỳ 90 phút Tuần 18 - Rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào giải toán Rèn ý thức tự giác, tích cực, trung thực cho học sinh - Giáo dục tính cẩn thận, xác giải toán Giữa Học kỳ 90 phút Tuần 28 Kiểm tra kiến thức cần nắm từ bài: §9 Biến đổi biểu thức hữu tỉ Giá trị phân thức (đs),§3 Diện tích tam giác(hh) đến §7 Giải tốn cách lập phương trình (tt)(đs), §8 Các trường hợp đồng dạng tam giác vuông(hh) Viết giấy Cuối Học kỳ 90 phút Tuần 35 Kiểm tra kiến thức cần nắm từ §9 Biến đổi biểu thức hữu tỉ Giá trị phân thức (đs),§3 Diện tích tam giác(hh) đến hết Thời gian (1) Thời điểm (2) u cầu cần đạt (3) 2.4 Mơn tốn Bài kiểm tra, đánh giá Hình thức (4) - Kiểm tra, đánh giá tiếp thu kiến thức nửa đầu học kì học sinh - Kĩ trình bày lời giải, lập luận tốn học Giữa Học kỳ 90 phút Tuần 10 - Giáo dục tính cẩn thận xác giải tốn - Hướng tới phát triển cho hs lực: Giải vấn đề, mơ hình hóa tốn học, tư suy luận tốn học, phát triển ngơn ngữ - Học sinh kiểm tra kiến thức học kì I Cuối Học kỳ 90 phút Tuần 18 - Rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào giải toán Rèn ý thức tự giác, tích cực, trung thực cho học sinh - Giáo dục tính cẩn thận, xác giải toán Giữa Học kỳ 90 phút Tuần 27 - Kiểm tra, đánh giá tiếp thu kiến thức nửa đầu học kì học sinh Tự luận - Kĩ trình bày lời giải, lập luận tốn học trắc - Giáo dục tính cẩn thận xác giải nghiệ tốn m viết - Hướng tới phát triển cho hs lực: Giải vấn đề, mơ hình hóa tốn học, tư suy luận tốn học, phát triển ngơn ngữ 90 phút Cuối Học kỳ - Học sinh kiểm tra kiến thức học kì II Tuần 35 - Rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào giải toán Rèn ý thức tự giác, tích cực, trung thực cho học sinh - Giáo dục tính cẩn thận, xác giải tốn - Hướng tới phát triển cho hs lực: Giải vấn đề, tư lập luận toán học, phát triển ngôn ngữ giấy Tự luận trắc nghiệ m viết giấy III Các nội dung khác - Tham gia hoạt động chuyên môn nhà trường cukbang, ngày 23 tháng 10năm 2021 TỔ TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tự luận cuối Modul 4 - Sản phẩm 1, Bài tập tự luận cuối Modul 4 - Sản phẩm 1

Mục lục

Xem thêm