0

Gián án PP bài Câu phủ định

20 2 0
  • Gián án PP bài Câu phủ định

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 04:40

Đặc điểm hình thức và chức năng của câu trần thuật: * Đặc điểm hình thức: Câu trần thuật không có đặc điểm hình thức của các câu nghi vấn , cầu khiến, cảm thán.. * Chức năng: thường dùng[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án PP bài Câu phủ định